Mienie przedsiębiorstw

Ubezpieczenie mienia dużych przedsiębiorstw 

Zabezpieczenie finansowe na wypadek różnych zdarzeń losowych
Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw
Korzyści dla Twojej firmy
Ubezpieczenie dla sektora dużych podmiotów gospodarczych, które posiadają mienie o wartości przekraczającej 20 mln zł w pojedynczej lokalizacji lub 30 mln zł we wszystkich lokalizacjach.

Przesuń, by zobaczyć więcej

od szkód spowodowanych przez następujące zdarzenia losowe:
Ryzyka nazwane FLEXA
Zakres bazowy
Inne żywioły
Zakres bazowy
Zalanie oraz pękanie mrozowe
Zakres bazowy
Uderzenie pojazdu, dym, sadza, fala dźwiękowa
Zakres bazowy
Upadek drzew, dźwigów lub budowli
Zakres opcjonalny
Kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm, celowe uszkodzenie
Zakres opcjonalny
Szyby i przedmioty szklane
Zakres opcjonalny
Awaria mechaniczna i elektryczna
Zakres opcjonalny
Katastrofa budowlana
Zakres opcjonalny
Transport
Zakres opcjonalny
Strajki i zamieszki
Zakres opcjonalny
Terroryzm
Zakres opcjonalny
Inne ryzyka nienazwane
Zakres opcjonalny
Chcesz zapewnić to ubezpieczenie w swoim przedsiębiorstwie?
2.07.2022 r. Allianz i dawna Aviva połączyły siły. Staliśmy się więksi, silniejsi, aby jeszcze lepiej zadbać o bezpieczeństwo Twojego przedsiębiostwa. Umowa ubezpieczenia zawarta w dawnej Avivie cały czas obowiązuje i możesz ją kontynuować w kolejnym roku. 
Dokumenty dotyczące Twojego ubezpieczenia zawartego w dawnej Avivie:
Aby kontynuować ubezpieczenie zawarte w dawnej Avivie, skontaktuj się z pracownikiem lub pośrednikiem, który obsługuje Twoje ubezpieczenie lub wyślij wniosek na adres: allianz.corpo@allianz.pl 
man with giant watch
Masz swoje marzenia, cele, plany oraz zasoby i strategię, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 

Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstw to ubezpieczenie dla sektora dużych podmiotów gospodarczych, które posiadają mienie o wartości przekraczającej 20 mln zł w pojedynczej lokalizacji lub 30 mln zł we wszystkich lokalizacjach.

Ubezpieczonym może być np.:

 •  podmiot prowadzący działalność produkcyjną, handlową lub usługową,
 • właściciel nieruchomości,
 • instytucja finansowa,
 • spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa,
 • dealer samochodowy.

Informacje niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia są określane na etapie analizy ryzyka przez underwritera.

Należą do nich m.in.:

 • opis prowadzonej działalności,
 • opis konstrukcji i stanu poszczególnych obiektów,
 • opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych,
 • lokalizacja mienia,
 • sumy ubezpieczenia w podziale na przedmioty ubezpieczenia i lokalizacje,
 • wnioskowany okres i zakres ubezpieczenia,
 • wykaz szkód i rezerw szkodowych za okres minimum 3 ostatnich lat.
Wycena kosztu ubezpieczenia wymaga wykonania profesjonalnej oceny ryzyka. Cenę ubezpieczenia (składkę) określamy indywidualnie w zależności od zakresu ubezpieczenia, rodzaju działalności, występujących zagrożeń zewnętrznych, konstrukcji i zabezpieczenia mienia, szkodowości oraz innych czynników wpływających na wartość ekspozycji lub ryzyko wystąpienia szkody.
Nie. Jednak podobnie jak każdy ubezpieczyciel, posiadamy ograniczoną pojemność ubezpieczeniową. Pojemność ta zależy przede wszystkim od dostępnej pojemności reasekuracyjnej. Głównym kryterium możliwości przyjęcia ryzyka do ubezpieczenia (w kontekście wartości ekspozycji) jest wskaźnik PML. Wskaźnik ten określa maksymalną możliwą wartość szkody, która może się wydarzyć wskutek jednego zdarzenia. W Allianz wartość PML oblicza doświadczony zespół inżynierów ryzyka.
Wysokość udziału własnego lub franszyzy redukcyjnej jest zawsze ustalana indywidualnie i zależy od czynników uwzględnianych przy ocenie ryzyka. Przeważnie udział własny wynosi od 1000 zł do 5000 zł. W indywidualnych przypadkach możemy ustalić inną wysokość franszyzy redukcyjnej, odpowiednio do poziomu ryzyka.

Dokumenty dotyczące produktów archiwalnych znajdziesz w Centrum Dokumentów w zakładce „Duże przedsiębiorstwa” lub tutaj poniżej:

 

Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)