Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

OC działalności i mienia 

Zabezpieczenie, gdy w związku z działalnością firmy wyrządzisz szkodę osobie trzeciej
Odpowiedzialność cywilna w biznesie
Twoje korzyści 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności i za produkt i wykonane usługi, które można rozszerzyć o specyficzne ryzyka

Przesuń, by zobaczyć więcej

OC działalności
OC za produkt i wykonane usługi
Czyste straty finansowe
opcjonalnie
OC wzajemna
Zakres terytorialny - Europejski Obszar Gospodarczy
Szkody poza Europejskim Obszarem Gospodarczym - Klauzula nr 1
opcjonalnie
Szkody w USA/Kanadzie – Klauzula nr 2
opcjonalnie
OC wzajemna – Klauzula nr 2
opcjonalnie
OC najemcy rzeczy ruchomych - Klauzula nr 3
opcjonalnie
Szkody w rzeczach w pieczy, pod dozorem, kontrolą, w tym w rzeczach będących przedmiotem umowy - Klauzula nr 4
opcjonalnie
OC pracodawcy - Klauzula nr 5
opcjonalnie
Szkody wskutek emisji substancji niebezpiecznej do powietrza, wody lub gruntu - Klauzula nr 6
opcjonalnie
Eksperymentalne metody leczenia lub rehabilitacji - Klauzula nr 7
opcjonalnie
Szkody wskutek połączenia lub zmieszania produktu, wskutek wadliwości produktów wytworzonych za pomocą urządzeń ubezpieczonego, wskutek dalszego przetworzenia lub obróbki produktu - Klauzula nr 8
opcjonalnie
Koszty demontażu i zastapienia wadliwego produktu - Klauzula nr 9
opcjonalnie
Szkody w związku z dostarczaniem energii - Klauzula nr 10
opcjonalnie
Ochrona prawna - Klauzula kosztów ochrony prawnej
suma 30 000 zł
suma 30 000 zł
Chcesz zawrzeć ubezpieczenie OC działaności i mienia?
man with giant watch
Masz swoje marzenia, cele, plany oraz zasoby i strategię, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 
2.07.2022 r. Allianz i dawna Aviva połączyły siły. Staliśmy się więksi, silniejsi, aby jeszcze lepiej zadbać o bezpieczeństwo Twojego przedsiębiostwa. Umowa ubezpieczenia zawarta w dawnej Avivie cały czas obowiązuje i możesz ją kontynuować w kolejnym roku. 
Dokumenty dotyczące Twojego ubezpieczenia zawartego w dawnej Avivie:
Aby kontynuować ubezpieczenie zawarte w dawnej Avivie, skontaktuj się z pracownikiem lub pośrednikiem, który obsługuje Twoje ubezpieczenie lub wyślij wniosek na adres: zapytania.korporacyjne@allianz.pl 
OWU OC działalności pokrywają zadośćuczynienie za krzywdę w ramach szkody osobowej. Chodzi o sytuację, gdy poniesiona krzywda jest następstwem uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, śmierci. Krzywda będąca następstwem naruszenia dóbr osobistych poszkodowanego (taka, która nie wynika ze szkody na osobie), nie jest przedmiotem ochrony na podstawie naszych OWU OC działalności. 

Udzielamy ochrony w sytuacji, gdy w świetle przepisów prawa pracodawca ponosi odpowiedzialność za wypadek przy pracy. O tym czy będzie to odpowiedzialność na zasadzie winy czy ryzyka, będą decydowały okoliczności szkody.

Mogą zajść sytuacje, że pracodawca będzie odpowiedzialny bez względu na jego winę, np. w razie szkody spowodowanej w związku z użytkowaniem taśm produkcyjnych lub maszynerii przesądzającej o kwalifikacji przedsiębiorstwa jako wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody. Wtedy – nawet jeśli zawini pracownik (o ile nie będzie to wyłączna wina pracownika) – pracodawca będzie odpowiedzialny za szkodę, a pracownika uznamy za osobę, która przyczyniła się do szkody.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez jego podwykonawcę.

W takim przypadku Allianz rezygnuje z prawa do dochodzenia roszczenia zwrotnego, które przysługiwałoby ubezpieczonemu w stosunku do podwykonawcy odpowiedzialnego za szkodę (rezygnacja z prawa do regresu), w przypadku gdy łączna wartość roszczeń zwrotnych wynikających z tego wypadku ubezpieczeniowego nie przekracza kwoty 1 000 000 zł.

Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)