Ubezpieczenie floty samochodowej 

dla firm, które posiadają więcej niż 30 pojazdów
Ubezpieczenie floty pojazdów
Korzyści dla firmy
W ramach jednej umowy ubezpieczamy zbiorczo wszystkie samochody Twojej firmy zarejestrowane na terenie Polski – osobowe i ciężarowe.  Po prostu zdecyduj, z jakich elementów ma się składać ubezpieczenie Twojej floty. 

Przesuń, by zobaczyć więcej

od 30 pojazdów
Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)
Mini Car Assistance
NNW
Autocasco
Ochrona prawna dla wskazanych pojazdów
Zielona Karta
Car assistance

Proponujemy również:

  • nadzór specjalnego opiekuna, który pomoże w sprawach związanych z likwidacją szkód
  • comiesięczne raporty o stanie szkodowości i wspólne działania zapobiegające nadmiernej szkodowości,
  • uzgodnienie z Państwem procedury dotyczącej likwidacji szkód i wybór warsztatów,
  • doradztwo, jak obniżyć koszy ubezpieczeń i straty związane z wystąpieniem szkody, 
  • pomoc w opracowaniu regulaminu Państwa floty samochodowej, w tym systemów motywacyjnych dla kierowców,
  • dopasowanie warunków ubezpieczenia do stosowanych przez Państwa systemów motywacyjnych.
man with giant watch
Masz swoje marzenia, cele, plany oraz zasoby i strategię, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 
W odniesieniu do każdej floty ustalamy indywidualną taryfę składek. Robimy to w oparciu o informacje przekazane przez właściciela pojazdów. W związku z tym, że dopasowujemy wycenę do specyfiki działalności danego przedsiębiorstwa, nie mamy standardowego systemu zniżek dla ubezpieczeń flot. Traktujemy Państwa indywidualnie – tak też negocjowane są zniżki. 
Ubezpieczenie floty jest atrakcyjne dla właściciela pojazdów ze względu na oszczędność czasu i ograniczenie formalności w związku z włączaniem i wyłączaniem pojazdów z ubezpieczenia.  To istotne w takich przypadkach jak sprzedaż, przerejestrowanie, kupno nowego pojazdu - zwłaszcza gdy tych sytuacji jest dużo. Pomocny jest również nadzór opiekuna, który pomaga w sprawach związanych ze zgłaszaniem szkód i ich monitorowaniem.  
Przyjęliśmy, że flotę stanowi więcej niż 30 pojazdów, które należą do jednego przedsiębiorcy.
Istnieje taka możliwość, ale nie jest to standardowa procedura. Warunki ubezpieczenia potwierdzamy na polisie ubezpieczenia floty. Na Państwa wniosek możemy jednak przygotować tekst umowy generalnej, w której zawrzemy uzgodnione warunki ubezpieczenia.
Od złożenia przez Państwa wszystkich niezbędnych dokumentów na przesłanie Państwu opracowanej oferty ubezpieczenia floty mamy maksymalnie 10 dni roboczych. W indywidualnych przypadkach możemy skrócić ten czas.
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.