Zabezpieczenie na wypadek braku płatności od kontrahenta

Skuteczna pomoc w utrzymaniu płynności finansowej i zarządzaniu ryzykiem handlowym
Ubezpieczenie należności
Twoje korzyści 
Ubezpieczenie Euler Hermes World Agency – naszego partnera, który specjalizuje się w ubezpieczeniach finansowych

Przesuń, by zobaczyć więcej

Analiza zdolności kredytowej i stabilności finansowej klientów
Odszkodowanie w przypadku, gdy klient nie spłaci zobowiązań
Monitorowanie wypłacalności i zdolności kredytowej kontrahentów
Działania prewencyjne
man with giant watch
Masz swoje marzenia, cele, plany oraz zasoby i strategię, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 

Dostosowujemy nasze rozwiązania do wielkości firmy, potrzeb biznesowych i sektora, w którym działa. Z ubezpieczenie mogą korzystać:

- małe i średnie przedsiębiorstwa – ubezpieczenie należności może okazać się dla takich firm decydującym elementem osiągnięcia trwałego sukcesu;

- duże przedsiębiorstwa – niezależnie od tego, czy rozwijają swoją działalność na rynku lokalnym czy międzynarodowym przygotujemy indywidualną ofertę ubezpieczenia, które zwiększy bezpieczeństwo firmy;

- międzynarodowe korporacje – jesteśmy (Euler Hermes World Agency)  wyspecjalizowanym podmiotem, który jest w stanie dobrać właściwe rozwiązania ubezpieczeniowe nawet dla międzynarodowych organizacji.

  • Jeżeli marża danej firmy wynosi 5% i jeden z jej klientów nie ureguluje należności z tytułu kredytu kupieckiego w wysokości 100 000 zł, firma ta będzie musiała dodatkowo sprzedać towary za 2 000 000 zł, żeby nadrobić poniesione straty.
  • Ubezpieczenie należności handlowych pomoże Ci w zarządzaniu należnościami, a w przypadku nieotrzymania zapłaty da ochronę w postaci odszkodowania.
  • Naruszenie płynności finansowej może mieć dotkliwe w skutkach konsekwencje – może osłabić pozycję Twojej firmy oraz obniżyć jej możliwości inwestycyjne. 

W okresie trwania umowy ubezpieczenia możesz wnioskować o podwyższenie limitu kredytowego dla danego klienta, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

W sposób ciągły kontrolujemy każdego z ubezpieczonych klientów i w razie potrzeby ocenimy ryzyko związane z podniesieniem limitu kredytowego.

Można też oczywiście wnioskować o przyznanie limitu kredytowego dla nowego klienta, z którym dopiero zamierzasz rozpocząć współpracę.

Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.