Ubezpieczenie cargo

Przesuń, by zobaczyć więcej

Wypadek środka transportu
Standard
Standard
Standard
Awaria wspólna
Standard
Standard
Standard
Pożar, eksplozja
Standard
Standard
Standard
Trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, uderzenie pioruna
Standard
Standard
Wypadnięcie za burtę statku
Standard
Standard
Zamoczenie wodą morską
Standard
Standard
Rabunek
Standard
Kradzież z włamaniem
Standard
Inne zdarzenia losowe
Standard
Załadunek i rozładunek
Standard
Opcjonalnie
Opcjonalnie
Koszty usunięcia pozostałości po szkodzie
Opcjonalnie
Opcjonalnie
Opcjonalnie
Ryzyka polityczne
Opcjonalnie
Opcjonalnie
Opcjonalnie
man with giant watch
Masz swoje marzenia, cele, plany oraz zasoby i strategię, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 
Ubezpieczenie cargo chroni interes właściciela przewożonego mienia. Umożliwia  uzyskanie odszkodowania za ryzyko objęte zakresem ubezpieczenia cargo, nawet gdy przewoźnik z mocy prawa może się zwolnić z odpowiedzialności za szkodę.
To zależy od konstrukcji umowy ubezpieczenia. Zazwyczaj przy polisach obrotowych nie ma obowiązku zgłaszania poszczególnych transportów do ubezpieczenia cargo.
TAK – ubezpieczenie zapewnia ochronę w trakcie  składowania,  które jest  bezpośrednio związane z transportem, np. w związku z oczekiwaniem na następny środek transportu.
TAK - ochrona cargo jest również zapewniona także wtedy, gdy ładunek jest przewożony własnym środkiem transportu.
TAK - ubezpieczenie cargo może być również zawarte na przewozy wykonywane różnymi środkami transportu i ochrona obowiązuje na wszystkich etapach przewozu, także w czasie składowania lub postoju w oczekiwaniu na załadunek na kolejny środek transportu.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.