Ochrona pracowników i ich rodzin od następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie NNW Grono

To ochrona dedykowana osobom prowadzącym firmy, które zatrudniają 3 lub więcej pracowników.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewni im pomoc, jeśli znajdą się w trudnej sytuacji zdrowotnej.
Każdemu pracodawcy zależy na bezpieczeństwie i zdrowiu swoich pracowników. Warto zadbać o to, by nawet w chwili nieszczęśliwego wypadku otrzymali oni niezbędną pomoc finansową i czuli się pewnie. Aby tak było, wystarczy wybrać odpowiednie ubezpieczenie dla firm.
Dokonaj zmian w polisie jednym kliknięciem:

Napisz wiadomość e-mail: dummy bok@allianz.pl

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.