Ubezpieczenie na życie
boy slipping on the puddle of water
Zawierasz z nami umowę
Określasz w niej m.in. w które fundusze kapitałowe będą inwestowane Twoje wpłaty oraz do kogo powinny trafić środki, gdyby Cię zabrakło.
man pointing at tablet
Oszczędzasz systematycznie lub doraźnie
Zarządzasz swoją polisą przez Internet: masz nieograniczony dostęp do informacji o swoich oszczędnościach oraz możesz szybko zlecać zmiany funduszy.
man videochatting with agent on the tablet
Po zgromadzone środki możesz sięgnąć w dowolnym momencie
Twoje oszczędności mogą być całkowicie zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.
Indywidualne Konto Emerytalne to inwestycja w Twoją emeryturę. IKE pomaga Ci samodzielnie zbudować poduszkę finansową i zapewnić sobie większe poczucie bezpieczeństwa po zakończeniu aktywności zawodowej.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Czas trwania
Dowolny
Warunki przystąpienia
 • wiek − co najmniej 16 lat
 • osoby w wieku: 16-18 lat mogą oszczędzać na IKE tylko w roku kalendarzowym, w którym otrzymują dochody z tytułu umowy o pracę
Składki na IKE w 2024 r.
 • miesięczna: od 300 zł do 1 969,33 zł
 • kwartalna: od 900 zł do 5 908 zł
 • półroczna: od 1800 zł do 11 816 zł
 • roczna: od 3600 zł do 23 632 zł
 • bez deklarowanej częstotliwości:
  - pierwsza składka od 3600 zł, kolejne od 100 zł,
  - maksymalnie w roku: 23 632 zł
Zmiany funduszy
 • możliwa zmiana funduszy na rachunku (dotyczy całości zgromadzonych oszczędności) oraz zmiana funduszy we wpłacanej składce (dotyczy nowych wpłat)
 • w danym roku trwania IKE można zmienić: nieograniczoną liczbę razy fundusze w składce, 12 razy fundusze na rachunku; każda zmiana jest bezpłatna
Opłata dystrybucyjna
4% wpłaconej składki, łącznie nie więcej niż 160 zł
Opłata likwidacyjna
 • pobierana przy zwrocie lub przy transferze zgromadzonych środków przed upływem 12 miesięcy trwania IKE
 • wynosi 500 zł, jednak nie więcej niż kwota zwrotu lub transferu
Świadczenie w razie śmierci
Zgromadzone środki plus 100 zł
Świadczenie w razie śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
103% zgromadzonych środków, nie mniej niż zgromadzone środki plus 100 zł
Dostęp online
Zyski z oszczędności wypłacanych z IKE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, po spełnieniu warunków wymienionych w ustawie z dn. 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, a także w ustawie z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
Tylko od Ciebie zależy, jak często wpłacasz pieniądze na konto emerytalne IKE. Możesz oszczędzać systematycznie lub doraźnie wpłacać wolne środki.

IKE daje Ci możliwość całkowitego zwolnienia wypłacanych środków z podatku od zysków kapitałowych. Dodatkowo pozwala Ci oszczędzać na prostych i elastycznych zasadach – sam decydujesz: 

 • ile i jak często wpłacasz (w ramach rocznych limitów),
 • w jakie fundusze kapitałowe inwestujesz swoje środki, zgodnie ze swoim profilem inwestycyjnym,
 • kiedy wypłacasz pieniądze.
 • Spotykasz się z Agentem (również online) 

  Zgodnie z przepisami prawa, przed zawarciem umowy ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym mamy obowiązek uzyskać w formie ankiety informacje dotyczące Twoich potrzeb, wiedzy i doświadczenia w zakresie ubezpieczeń na życie i inwestycji oraz Twojej sytuacji finansowej. Przekazanie tych informacji jest dobrowolne. Pozwoli nam ono ocenić, które z ubezpieczeń z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi odpowiada Twoim potrzebom. Następnie Agent szczegółowo wyjaśni, jak działa i jakie możliwości daje IKE w formie polisy na życie.
  Zamów rozmowę, aby umówić się na spotkanie z agentem.
  Sprawdź, o co konkretnie pytamy podczas takiej rozmowy - informacje znajdziesz w dokumencie zamieszczonym poniżej.
 • Akceptujesz wniosek
  Składasz wniosek o zawarcie umowy, w którym m.in. podajesz swoje dane, wybierasz fundusze i wskazujesz wysokość składki. Wniosek potwierdzasz kodem SMS, który otrzymasz na podany przez Ciebie numer telefonu.
 • Odbierasz polisę, która potwierdza zawarcie umowy
  Swoim IKE możesz teraz zarządzać online – wystarczy, że zalogujesz się do serwisu dla klientów, Mój Allianz.

Najbardziej efektywne jest systematyczne oszczędzanie w dłuższym czasie. Twoje oszczędności będą całkowicie zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, jeśli wypłacisz je po ukończeniu 60 lat (albo 55 lat, po uzyskaniu uprawnień emerytalnych), a także: 

 • wpłaciłeś na IKE jakiekolwiek środki w pięciu dowolnych latach albo 
 • wpłaciłeś ponad połowę środków nie później niż 5 lat przed ich wypłatą. 

Jeżeli z ważnego powodu wcześniej sięgniesz po swoje pieniądze (dokonasz zwrotu środków), zyski z przekazanej kwoty będą pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych (podobnie jak wtedy, gdy zdecydowałbyś się na inne formy oszczędzania).

Limit  wpłat na IKE w 2024 roku wynosi 23 472 zł. Aktualne obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące wysokości wpłat dostępne są w Monitorze Polskim.
W tym samym czasie możesz mieć tylko jedno IKE.

Po zgromadzone środki możesz sięgnąć w dowolnej chwili.

Gdy nie są spełnione warunki do wypłaty środków - zwrot:

 • całości zgromadzonych środków − możliwy w każdej chwili,
 • części zgromadzonych środków − możliwy w każdej chwili, ale wyłącznie w odniesieniu do środków wpłaconych na IKE - nie dotyczy środków pochodzących z transferu z pracowniczego programu emerytalnego (PPE).

Przed upływem 12 miesięcy trwania IKE potrącana jest opłata likwidacyjna 500 zł (jednak nie więcej niż kwota zwrotu). 
Od zysków ze zwracanych środków jest potrącany podatek od zysków kapitałowych, a w razie wpłaty transferowej z PPE potrącane są również inne opłaty wskazane w przepisach prawa. Przy zwrocie części środków pobierana jest również opłata operacyjna 50 zł.

Transfer zgromadzonych środków, czyli przeniesienie środków na nowe IKE lub do PPE.

Przed upływem 12 miesięcy trwania IKE potrącana jest opłata likwidacyjna 500 zł (jednak nie więcej niż kwota transferu). 

Wypłata zgromadzonych środków:

 • po ukończeniu 60 roku życia (lub 55 roku życia, po nabyciu uprawnień emerytalnych) oraz po wpłacaniu środków na IKE w 5 dowolnych latach bądź wpłaceniu ponad połowy środków nie później niż 5 lat przed ich wypłatą,
Np. osoba, która wpłaciła na IKE 50 tys. zł i wypłaca zgromadzony kapitał w wieku 62 lat, powinna albo wpłacać środki na IKE w dowolnych 5 latach, albo do ukończenia 57 roku życia powinna wpłacić na IKE więcej niż połowę tych środków (ponad 25 tys. zł)
 
 • w przypadku osób urodzonych do 31.12.1945 r. − po wpłacaniu środków na IKE w 3 dowolnych latach bądź wpłaceniu ponad połowy środków nie później niż 3 lata przed ich wypłatą,
 • w przypadku osób urodzonych od 1.1.1946 r. do 31.12.1948 r. − po wpłacaniu środków na IKE w 4 dowolnych latach, bądź wpłaceniu ponad połowy środków nie później niż 4 lata przed ich wypłatą.

Formy wypłaty:

 • jednorazowa,
 • ratalna (w 2 ratach rocznych lub 4 ratach półrocznych).

Zyski z wypłacanych lub przenoszonych środków są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.

Tak, jeśli skorzystałeś z oszczędności zgromadzonych na IKE:

 • przed ukończeniem 60 lat (albo 55 lat, przed uzyskaniem uprawnień emerytalnych), 
 • oszczędzałeś krócej niż 5 lat.
Tak, w razie potrzeby możesz w dowolnej chwili sięgnąć po część swoich pieniędzy. W takiej sytuacji od zysków z wypłacanej kwoty odprowadzimy podatek oraz potrącimy opłatę operacyjną 50 zł.
Twoje pieniądze nie przepadną. Jeśli przy zawieraniu umowy wskazałeś osoby uposażone, będą one uprawnione do otrzymania Twoich oszczędności. Wypłacona kwota będzie całkowicie zwolniona z podatku dochodowego oraz z podatku od spadków i darowizn.

Wystarczy, że: 

 • zgłosisz to agentowi przy zawieraniu umowy, 
 • przekażesz instytucji, w której do tej pory miałeś IKE, certyfikat z numerem rachunku bankowego, na który powinny być przekazane środki.

Wystarczy, że prześlesz na bok@allianz.pl lub listownie na nasz adres:

 • pismo z własnoręcznym podpisem,
 • potwierdzenie zawarcia IKE w innej instytucji – czyli np. skan umowy – które powinno zawierać: Twoje dane osobowe, nazwę instytucji, z którą zawarłeś umowę oraz numer rachunku bankowego, na który powinny być przekazane środki.

Ważne informacje
Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, wzorca umownego, części umowy ubezpieczenia ani propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia.
Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) jest ubezpieczeniem na życie oferowanym przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną („Allianz”). Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia ‒ w tym w zakresie składek i opłat, ograniczeń i wyłączeń naszej odpowiedzialności oraz zasad obliczania i warunków wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych ‒ znajdują się w Ogólnych warunkach ubezpieczenia IKE (IKE/J/12/2024), zamieszczonych na www.allianz.pl

Częścią umowy ubezpieczenia na życie są ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK). W ramach umowy ubezpieczenia na życie z UFK ‒ w zależności od profilu inwestycyjnego Klienta ‒ występują fundusze różniące się strategią inwestycyjną i potencjalnymi zyskami. Inwestycje w fundusze są jednak związane z ryzykiem, włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Wartość jednostek UFK może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych, a Allianz nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników. Wartość wykupu lub świadczenia związane z wartością jednostek zgromadzonych w UFK mogą być niższe niż kwota wpłaconych składek. Potencjalne korzyści mogą zostać zmniejszone o podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, ogólnych warunków ubezpieczenia i załączników do ogólnych warunków ubezpieczenia. Środki lokowane w UFK nie są gwarantowane przez Allianz (z wyjątkiem gwarantowanej stopy zwrotu w ramach Funduszu Gwarancji Zysku). Więcej informacji w Regulaminie UFK, dostępnym na stronie www.allianz.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.