Ubezpieczenie na życie
boy slipping on the puddle of water
Zawierasz z nami umowę
Określasz w niej m.in. w które fundusze kapitałowe będą inwestowane Twoje wpłaty oraz do kogo powinny trafić środki, gdyby Cię zabrakło.
man pointing at tablet
Oszczędzasz systematycznie lub doraźnie
Zarządzasz swoją polisą przez Internet: masz nieograniczony dostęp do informacji o swoich oszczędnościach oraz możesz szybko zlecać zmiany funduszy.
man videochatting with agent on the tablet
Po zgromadzone środki możesz sięgnąć w dowolnym momencie
Twoje oszczędności mogą być całkowicie zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.
Indywidualne Konto Emerytalne to inwestycja w Twoją emeryturę. IKE pomaga Ci samodzielnie zbudować poduszkę finansową i zapewnić sobie większe poczucie bezpieczeństwa po zakończeniu aktywności zawodowej.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Czas trwania
Dowolny
Warunki przystąpienia
 • wiek − co najmniej 16 lat
 • osoby w wieku: 16-18 lat mogą oszczędzać na IKE tylko w roku kalendarzowym, w którym otrzymują dochody z tytułu umowy o pracę
Składki na IKE w 2023 r.
 • miesięczna: od 300 zł do 1747,08 zł
 • kwartalna: od 900 zł do 5241,25 zł
 • półroczna: od 1800 zł do 10 482,50 zł
 • roczna: od 3600 zł do 20 965 zł
 • bez deklarowanej częstotliwości:
  - pierwsza składka od 3600 zł, kolejne od 100 zł,
  - maksymalnie w roku: 20 965 zł
Zmiany funduszy
 • możliwa zmiana funduszy na rachunku (dotyczy całości zgromadzonych oszczędności) oraz zmiana funduszy we wpłacanej składce (dotyczy nowych wpłat)
 • w danym roku trwania IKE można zmienić: nieograniczoną liczbę razy fundusze w składce, 12 razy fundusze na rachunku; każda zmiana jest bezpłatna
Opłata dystrybucyjna
4% wpłaconej składki, łącznie nie więcej niż 160 zł
Opłata likwidacyjna
 • pobierana przy zwrocie lub przy transferze zgromadzonych środków przed upływem 12 miesięcy trwania IKE
 • wynosi 500 zł, jednak nie więcej niż kwota zwrotu lub transferu
Świadczenie w razie śmierci
Zgromadzone środki plus 100 zł
Świadczenie w razie śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
103% zgromadzonych środków, nie mniej niż zgromadzone środki plus 100 zł
Dostęp online
Zyski z oszczędności wypłacanych z IKE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, po spełnieniu warunków wymienionych w ustawie z dn. 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, a także w ustawie z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
Tylko od Ciebie zależy, jak często wpłacasz pieniądze na konto emerytalne IKE. Możesz oszczędzać systematycznie lub doraźnie wpłacać wolne środki.

IKE daje Ci możliwość całkowitego zwolnienia wypłacanych środków z podatku od zysków kapitałowych. Dodatkowo pozwala Ci oszczędzać na prostych i elastycznych zasadach – sam decydujesz: 

 • ile i jak często wpłacasz (w ramach rocznych limitów),
 • w jakie fundusze kapitałowe inwestujesz swoje środki, zgodnie ze swoim profilem inwestycyjnym,
 • kiedy wypłacasz pieniądze.

Najbardziej efektywne jest systematyczne oszczędzanie w dłuższym czasie. Twoje oszczędności będą całkowicie zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, jeśli wypłacisz je po ukończeniu 60 lat (albo 55 lat, po uzyskaniu uprawnień emerytalnych), a także: 

 • wpłaciłeś na IKE jakiekolwiek środki w pięciu dowolnych latach albo 
 • wpłaciłeś ponad połowę środków nie później niż 5 lat przed ich wypłatą. 

Jeżeli z ważnego powodu wcześniej sięgniesz po swoje pieniądze (dokonasz zwrotu środków), zyski z przekazanej kwoty będą pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych (podobnie jak wtedy, gdy zdecydowałbyś się na inne formy oszczędzania).

Limit  wpłat na IKE w 2023 roku wynosi 20 805  zł. Aktualne obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące wysokości wpłat dostępne są w Monitorze Polskim.
W tym samym czasie możesz mieć tylko jedno IKE.

Po zgromadzone środki możesz sięgnąć w dowolnej chwili.

Gdy nie są spełnione warunki do wypłaty środków - zwrot:

 • całości zgromadzonych środków − możliwy w każdej chwili,
 • części zgromadzonych środków − możliwy w każdej chwili, ale wyłącznie w odniesieniu do środków wpłaconych na IKE - nie dotyczy środków pochodzących z transferu z pracowniczego programu emerytalnego (PPE).

Przed upływem 12 miesięcy trwania IKE potrącana jest opłata likwidacyjna 500 zł (jednak nie więcej niż kwota zwrotu). 
Od zysków ze zwracanych środków jest potrącany podatek od zysków kapitałowych, a w razie wpłaty transferowej z PPE potrącane są również inne opłaty wskazane w przepisach prawa. Przy zwrocie części środków pobierana jest również opłata operacyjna 50 zł.

Transfer zgromadzonych środków, czyli przeniesienie środków na nowe IKE lub do PPE.

Przed upływem 12 miesięcy trwania IKE potrącana jest opłata likwidacyjna 500 zł (jednak nie więcej niż kwota transferu). 

Wypłata zgromadzonych środków:

 • po ukończeniu 60 roku życia (lub 55 roku życia, po nabyciu uprawnień emerytalnych) oraz po wpłacaniu środków na IKE w 5 dowolnych latach bądź wpłaceniu ponad połowy środków nie później niż 5 lat przed ich wypłatą,
Np. osoba, która wpłaciła na IKE 50 tys. zł i wypłaca zgromadzony kapitał w wieku 62 lat, powinna albo wpłacać środki na IKE w dowolnych 5 latach, albo do ukończenia 57 roku życia powinna wpłacić na IKE więcej niż połowę tych środków (ponad 25 tys. zł)
 
 • w przypadku osób urodzonych do 31.12.1945 r. − po wpłacaniu środków na IKE w 3 dowolnych latach bądź wpłaceniu ponad połowy środków nie później niż 3 lata przed ich wypłatą,
 • w przypadku osób urodzonych od 1.1.1946 r. do 31.12.1948 r. − po wpłacaniu środków na IKE w 4 dowolnych latach, bądź wpłaceniu ponad połowy środków nie później niż 4 lata przed ich wypłatą.

Formy wypłaty:

 • jednorazowa,
 • ratalna (w 2 ratach rocznych lub 4 ratach półrocznych).

Zyski z wypłacanych lub przenoszonych środków są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.

Tak, jeśli skorzystałeś z oszczędności zgromadzonych na IKE:

 • przed ukończeniem 60 lat (albo 55 lat, przed uzyskaniem uprawnień emerytalnych), 
 • oszczędzałeś krócej niż 5 lat.
Tak, w razie potrzeby możesz w dowolnej chwili sięgnąć po część swoich pieniędzy. W takiej sytuacji od zysków z wypłacanej kwoty odprowadzimy podatek oraz potrącimy opłatę operacyjną 50 zł.
Twoje pieniądze nie przepadną. Jeśli przy zawieraniu umowy wskazałeś osoby uposażone, będą one uprawnione do otrzymania Twoich oszczędności. Wypłacona kwota będzie całkowicie zwolniona z podatku dochodowego oraz z podatku od spadków i darowizn.

Wystarczy, że: 

 • zgłosisz to agentowi przy zawieraniu umowy, 
 • przekażesz instytucji, w której do tej pory miałeś IKE, certyfikat z numerem rachunku bankowego, na który powinny być przekazane środki.

Wystarczy, że prześlesz na bok@allianz.pl lub listownie na nasz adres:

 • pismo z własnoręcznym podpisem,
 • potwierdzenie zawarcia IKE w innej instytucji – czyli np. skan umowy – które powinno zawierać: Twoje dane osobowe, nazwę instytucji, z którą zawarłeś umowę oraz numer rachunku bankowego, na który powinny być przekazane środki.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Częścią umowy ubezpieczenia na życie z UFK są ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK). W ramach umowy ubezpieczenia na życie z UFK - w zależności od profilu inwestycyjnego ubezpieczającego - występują fundusze różniące się strategią inwestycyjną i możliwymi do osiągnięcia zyskami.

Inwestycje w fundusze są jednak związane z ryzykiem – wartość ich jednostek może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych, a Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników (więcej informacji w Regulaminie UFK). Środki lokowane w UFK nie są gwarantowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna. Wartość wykupu może być niższa niż wpłacona składka. Potencjalne korzyści mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, ogólnych warunków ubezpieczenia i załączników do ogólnych warunków ubezpieczenia

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002561; NIP: 526-020-99-75; wysokość kapitału zakładowego: 95 480 000 złotych (wpłacony w kwocie 87 267 500 złotych). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.