Oszczędzanie na IKZE w TFI Allianz

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w TFI Allianz

Dodatkowe środki na Twoją emeryturę w III filarze
Twoja emerytura
Twoje korzyści
IKZE pomoże Ci zgromadzić dodatkowe pieniądze na emeryturę. Twoje wpłaty będą zarządzane przez TFI Allianz i inwestowane w 11 subfunduszy wydzielonych w ramach Allianz FIO.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Limit wpłat w 2024 r.  wynosi 9 388,80 zł, a dla osób prowadzących działalność pozarolniczą 14 083,20
Korzyści podatkowe
Opłata za zarządzanie
1% - 2% w zależności od subfunduszu
Limit wpłat
Pierwsza wplata
200 zł
Wcześniejszy zwrot
podatek dochodowy wg obowiązującej skali
Dziedziczenie środków
Dostęp online do rachunku i notowań
Transfer środków z innego IKZE
Minimalna wpłata na otwarcie IKZE wynosi 200 zł, kolejne wpłaty nie mogą być niższe niż 50 zł.

Zgodnie ustawą, roczne wpłaty na IKZE nie mogą przekroczyć maksymalnego limitu. Limity na 2024 rok wynoszą:

  •  IKZE: 9 388,80 zł 
  • IKZE osoby samozatrudnionej: 14 083,20 zł.

Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, a w przypadku wpłat o dokonywanych na IKZE w roku kalendarzowym przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego.

W 2024 r. z tytułu wpłat na IKZE możemy obniżyć podatek dochodowy od osób fizycznych nawet o  3 004 zł (w przypadku maksymalnej kwoty wpłat na IKZE - 9 388,80 zł oraz opodatkowania stawką 32%). 

W celu uzyskania szczegółowych informacji i dokładnych wyliczeń korzyści podatkowych prosimy o kontakt z kwalifikowanym doradcą podatkowym.

W IKZE możesz inwestować w 11 subfunduszy z oferty Allianz FIO, poniżej rachunki nabyć.

Wpłata powinna być opisana w następujący sposób: IKZE, numer rejestru, imię i nazwisko, PESEL.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

72 1240 1037 1111 0010 1512 2332

 

Allianz Selektywny

10 1240 1037 1111 0010 1512 2866

 

Allianz Akcji Rynku Złota

12 1240 1037 1111 0010 5523 3300

 

Allianz Akcji Globalnych

58 1240 1037 1111 0010 5523 1696

 

Allianz Aktywnej Alokacji

35 1240 1037 1111 0010 0759 1045

 

Allianz Stabilnego Wzrostu

92 1240 1037 1111 0010 0122 5364

 

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu

85 1240 1037 1111 0010 6479 5022

 

Allianz Obligacji Plus

20 1240 1037 1111 0010 0122 5205

 

Allianz Obligacji Globalnych

66 1240 1037 1111 0010 5523 2231

 

Allianz Polskich Obligacji Skarbowych

89 1240 1037 1111 0010 0759 2013

 

Allianz Konserwatywny

40 1240 1037 1111 0010 0759 0761

 
Wpłata powinna być opisana w następujący sposób: IKZE, numer rejestru, imię i nazwisko, PESEL.
Ulgę podatkową odliczysz, korzystając z załącznika PIT/O do Twojego zeznania podatkowego. 

Opłata dystrybucyjna wynosi:

  • 0 zł – przy nabywaniu jednostek uczestnictwa za pośrednictwem internetowego serwisu Allianz24,
  • 110 zł – to jednorazowa opłata za nabycie za pośrednictwem fizycznego kanału dystrybucji.

Opłaty za zarządzanie nie są wyższe niż 2% w skali roku (w zależności od wybranego subfunduszu).

  •  
  • Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje:

1. na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych,

2. w przypadku śmierci oszczędzającego - na wniosek osoby uprawnionej.

Środki zgromadzone przez oszczędzającego na IKZE mogą być, w zależności od wniosku oszczędzającego, wypłacone jednorazowo lub w ratach.

Wypłata w ratach następować będzie przez co najmniej 10 lat, chyba że okres oszczędzania w  ramach IKZE był krótszy (jednak nie mniej niż 5 lat). W takim przypadku wypłata środków będzie mogła być pobierana przez okres równy okresowi oszczędzania, tj. okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty.

  • Środki wypłacane po zakończeniu oszczędzania na IKZE, niezależnie od formy wypłaty (jednorazowa albo w ratach) będą opodatkowane podatkiem zryczałtowanym w stawce 10%.
  • Oszczędzający może w umowie o prowadzenie IKZE wskazać osobę uprawnioną do środków zgromadzonych na  IKZE, w przypadku jego śmierci. W takim przypadku,  wypłata środków zgromadzonych na IKZE zmarłego oszczędzającego na IKZE następuje na wniosek osoby uprawnionej. Wypłata środków zgromadzonych na IKZE zmarłego oszczędzającego na rzecz osoby uprawnionej podlega zryczałtowanemu opodatkowaniu w stawce 10%.

Jeśli sytuacja życiowa zmusi nas do wycofania środków zgromadzonych na IKZE przed osiągnięciem uprawnień emerytalnych, możemy dokonać tzw. „zwrotu". 

Kwota, która została uzyskana z tytułu zwrotu z IKZE stanowi przychód z innych źródeł. Przychód ten jest opodatkowany według skali podatkowej, wartość tę należy wykazać w deklaracji PIT-36.

Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Klauzula prawna TFI Allianz Polska S.A.

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym danego funduszu oraz z dokumentem zawierającym kluczowe informacje.  Materiały dotyczące funduszy oferowanych przez TFI Allianz umieszczone na stronach serwisu internetowego publikowanego w domenie allianz.pl i nie  stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Fundusze Allianz nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy prowadzonych w ramach Funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Fundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów poszczególnych subfunduszy w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucją finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej. Prezentowana zmiana wartości jednostki uczestnictwa jest oparta na historycznej wycenie Subfunduszu i nie stanowi gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

Prospekty informacyjne Funduszy Allianz zawierające wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym, opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dostępne są w języku polskim na stronie www.allianz.pl/tfi pod linkiem https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/dokumenty.html#tfi-pprospekty-informacyjne oraz w Towarzystwie i u dystrybutorów Funduszy Allianz. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w Prospektach Informacyjnych (Rozdział III, pkt 4) dostępnych w języku polskim na stronie www.allianz.pl/tfi.

TFI Allianz Polska S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 19 listopada 2003 roku. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000176359, NIP 521-32-59-888, REGON 015555893, wysokość kapitału zakładowego: 69 888 000 złotych (wpłacony w całości).