Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe
Fundusze zapewniają dostęp do wielu instrumentów finansowych (np. obligacje, akcje) i różnią się poziomem ryzyka inwestycyjnego.
 • Bonus VIP zawarty od 11.12.2021 r.
 • Twój Plan
 • Twoje Życie zawarte od 11.12.2021 r. 
  (w ramach umowy dodatkowej z UFK)

dummy Sprawdź fundusze

 • IKE
 • IKZE
 • Ubezpieczenia zawarte przed 11.12.2021 r. (np. Bonus VIP, Nowa Perspektywa, juniorGO, Perspektywa, Absolwent, Kapitalna Przyszłość, Twoje Życie)

dummy Sprawdź fundusze

Bonus VIP, Twój Plan, Twoje Życie (w ramach umowy dodatkowej z UFK)
Niskie, okresowo średnie ryzyko

Fundusz do ubezpieczeń zawartych od 11.12.2021 r.

Przeznaczony dla osób, które: 

 • akceptują niskie, okresowo średnie ryzyko inwestycyjne
 • oczekują stabilnego wzrostu oszczędności
dummy Dowiedz się więcej

Średnie ryzyko

Fundusz do ubezpieczeń zawartych od 11.12.2021 r.

Przeznaczony dla osób, które: 

 • akceptują średnie ryzyko inwestycyjne
 • oczekują stabilnego wzrostu oszczędności w średnim terminie
 • akceptują okresowo podwyższoną zmienność cen jednostek funduszy

dummy Dowiedz się więcej

Fundusz do ubezpieczeń zawartych od 11.12.2021 r.

Przeznaczony dla osób, które: 

 • akceptują średnie ryzyko inwestycyjne
 • oczekują wysokich dochodów w długim horyzoncie inwestycyjnym
 • akceptują wyższą zmienność cen jednostki niż w Funduszu Strategia Stabilna, ale oczekują niższego poziomu ryzyka niż w przypadku funduszy akcyjnych

dummy Dowiedz się więcej

Wysokie ryzyko

Fundusz do ubezpieczeń zawartych od 11.12.2021 r.

Przeznaczony dla osób, które: 

 • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne
 • oczekują wysokiego wzrostu oszczędności w długim terminie dzięki inwestycjom na zmiennych rynkach akcji

 

dummy Dowiedz się więcej

 

Fundusz do ubezpieczeń zawartych od 18.11.2023 r.

Przeznaczony dla osób, które:

 • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne
 • oczekują wysokiego wzrostu oszczędności w długim terminie dzięki inwestycjom w dominującym stopniu na europejskich rynkach akcji

 

Dowiedz się więcej

(np.  Bonus VIP, Nowa Perspektywa, juniorGO, Perspektywa, Absolwent, Kapitalna Przyszłość, Twoje Życie)
Niskie ryzyko

Przeznaczony dla osób, które: 

 • szczególnie cenią sobie bezpieczeństwo
 • oczekują gwarantowanego dochodu z inwestycji niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych

dummy Dowiedz się więcej

Przeznaczony dla osób, które: 

 • cenią stabilność i osiągnięcie systematycznych dochodów z oszczędności niezależnie od przyjętego okresu inwestowania

dummy Dowiedz się więcej

Przeznaczony dla osób, które: 

 • szczególnie cenią sobie bezpieczeństwo
 • oczekują osiągnięcia trwałych dochodów z oszczędności

dummy Dowiedz się więcej

Przeznaczony dla osób, które: 

 • oczekują osiągnięcia dochodów z oszczędności w średnim okresie
 • akceptują niewielkie ryzyko inwestycyjne, głównie związane z inwestowaniem części aktywów funduszu na rynku akcji

dummy Dowiedz się więcej

Niskie, okresowo średnie ryzyko

Przeznaczony dla osób, które: 

 • oczekują osiągnięcia dochodów z oszczędności w średnim okresie
 • akceptują niewielkie ryzyko inwestycyjne

dummy Dowiedz się więcej

Średnie ryzyko

Przeznaczony dla osób, które: 

 • oczekują osiągnięcia dochodów z inwestycji w długim horyzoncie inwestycyjnym
 • akceptują niższe ryzyko inwestycyjne niż w przypadku funduszy akcyjnych

dummy Dowiedz się więcej

Wysokie ryzyko

Przeznaczony dla osób, które: 

 • oczekują osiągnięcia dochodów w długim horyzoncie inwestycyjnym poprzez inwestycje na rynku akcji
 • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne
   

dummy Dowiedz się więcej

Przeznaczony dla osób, które: 

 • oczekują osiągnięcia dochodów w długim horyzoncie inwestycyjnym poprzez inwestycje na rynku akcji
 • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne

dummy Dowiedz się więcej

Przeznaczony dla osób, które: 

 • oczekują osiągnięcia dochodów z inwestycji w długim horyzoncie inwestycyjnym, poprzez inwestycje na zagranicznych rynkach akcji
 • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne

dummy Dowiedz się więcej

Przeznaczony dla osób, które: 

 • oczekują osiągnięcia dochodów w długim horyzoncie inwestycyjnym poprzez inwestycje na rynku akcji
 • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne

dummy Dowiedz się więcej

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy to część naszych aktywów, która została wydzielona w celu gromadzenia i inwestowania środków pochodzących ze składek ubezpieczeniowych. Fundusze różnią się poziomem ryzyka inwestycyjnego oraz inwestują w jednostki uczestnictwa różnych kategorii funduszy i subfunduszy inwestycyjnych, a przez to pośrednio w wiele instrumentów finansowych (np. obligacje, akcje, instrumenty rynku pieniężnego).
Fundusz jest podzielony na udziały jednakowej wartości ‒ są to tzw. jednostki funduszy.  Przeliczamy na nie składki, które wpłacasz ‒ zgodnie ze wskazanym przez Ciebie podziałem. 
Aktywa funduszu to inaczej mienie funduszu inwestycyjnego, które obejmuje m.in. środki pieniężne z tytułu wpłat uczestników funduszu oraz wszelkie ich ekwiwalenty, np. papiery wartościowe, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe inwestują w różne instrumenty finansowe: akcje, obligacje, etc. w różnej proporcji. 

Z tego względu mogą przynosić zyski lub straty w zależności od koniunktury na rynku. Im wyższe ryzyko, tym większy możliwy do osiągnięcia zysk, ale i możliwa większa strata. Dzięki ustaleniu Twojego profilu inwestycyjnego dowiesz się, jaki poziom ryzyka możesz zaakceptować i które fundusze masz do dyspozycji.

W ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe możesz zainwestować w ramach ubezpieczenia na życie, m.in. Twój Plan i Bonus VIP. 

Pamiętaj, że możesz sam zdecydować o zmianie funduszy (w ramach swojego profilu inwestycyjnego). Możesz to zrobić bezpłatnie online w serwisie dummy Mój Allianz.

Przede wszystkim powinieneś wiedzieć, że ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe nie dają gwarancji osiągnięcia zysków. W ofercie Allianz znajdziesz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, które różnią się między sobą poziomem ryzyka inwestycyjnego, a także możliwymi zyskami.  Ich dostępność zależy od Twojego profilu inwestycyjnego.

Aby sprawdzić stan zgromadzonych środków lub zmienić ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, zaloguj się do dummy Mój Allianz.

Fundusze zmienisz w zakładce “Zgromadzone środki” - kliknij “Zmień fundusze”. Zasady zmian funduszy szczegółowo opisujemy w Regulaminie UFK.