Celem Funduszu jest uzyskanie w długim terminie dochodu głównie poprzez inwestycje w akcje i dłużne papiery wartościowe.

Fundusz jest przeznaczony dla osób, których celem jest osiągnięcie dochodów z inwestycji w długim horyzoncie inwestycyjnym, przy niższym ryzyku niż w przypadku funduszy akcyjnych.

Aktywa funduszu są lokowane głównie w akcjach oraz dłużnych papierach wartościowych, w tym długoterminowych obligacjach o stałym oprocentowaniu.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Rekomendowany okres inwestycji
Co najmniej 4 lata
Typ funduszu
Zrównoważony
Poziom ryzyka
Średni
Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa
24.03.1997 r. - 1,00 zł
Opłata za zarządzanie w skali roku
2,75%
Podmiot zarządzający aktywami
TFI Allianz Polska S.A.
kobieta z smartphonem, mężczyzna z tabletem,  monitor
  • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej (z uwzględnieniem profilu inwestycyjnego)
  • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym
  • Możliwość przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Bieżąca kontrola wartości inwestycji