Celem funduszu jest średnioterminowy i stabilny wzrost wartości jednostki Funduszu.

Fundusz jest przeznaczony dla osób, oczekujących osiągnięcia dochodu z oszczędności w średnim okresie, przy akceptacji niewielkiego ryzyka inwestycyjnego, głównie związanego z inwestowaniem części aktywów Funduszu na rynku akcji.

Aktywa funduszu są lokowane głównie w dłużnych papierach wartościowych, nieznaczna część aktywów jest lokowana w akcjach.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Rekomendowany okres inwestycji
Co najmniej 2 lata
Typ funduszu
Stabilnego wzrostu
Poziom ryzyka
Niski
Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa
24.03.1997 r. - 1,00 zł
Opłata za zarządzanie w skali roku
2,25%
Podmiot zarząadzający aktywami
TFI Allianz Polska S.A.
kobieta z smartphonem, mężczyzna z tabletem,  monitor
  • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej (z uwzględnieniem profilu inwestycyjnego)
  • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym
  • Możliwość przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Bieżąca kontrola wartości inwestycji