Celem funduszu jest uzyskanie dochodu w długim terminie poprzez inwestycje na krajowym i zagranicznych rynkach akcji.

Fundusz jest przeznaczony dla osób, oczekujących w długim horyzoncie inwestycyjnym wysokich dochodów poprzez inwestycje na rynkach akcji, które charakteryzują się jednocześnie wysoką zmiennością.

Aktywa funduszu w sposób pośredni poprzez inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, są lokowane głównie
w akcjach oraz w niewielkim stopniu w dłużnych papierach wartościowych i środkach pieniężnych.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Rekomendowany okres inwestycji
Co najmniej 5 lat
Typ funduszu
Akcji
Poziom ryzyka
Wysoki
Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa
10.12.2021 r. - 10,00 zł
Opłata za zarządzanie w skali roku
1,95%
Podmiot zarządzający aktywami
TFI Allianz Polska S.A.
kobieta z smartphonem, mężczyzna z tabletem,  monitor
  • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej (z uwzględnieniem profilu inwestycyjnego)
  • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym
  • Możliwość przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Bieżąca kontrola wartości inwestycji