Celem funduszu jest osiąganie wyników inwestycyjnych zapewniających dochód porównywalny z innym bezpiecznymi formami oszczędzania.

Fundusz jest przeznaczony dla osób szczególnie ceniących bezpieczeństwo i osiąganie trwałych dochodów z oszczędności.

Aktywa funduszu są lokowane głównie w dłużnych papierach wartościowych. Tylko nieznaczną część aktywów funduszu stanowią akcje.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Rekomendowany okres inwestycji
Dowolny
Typ funduszu
Bezpieczny z gwarancją niemalejącej wartości jednostki
Poziom ryzyka
Bezpieczny profil inwestycyjny
Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa
01.11.1992 r. - 1,00 zł
Opłata za zarządzanie w skali roku
2,00%
Podmiot zarządzający aktywami
TFI Allianz Polska S.A.
kobieta z smartphonem, mężczyzna z tabletem,  monitor
  • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej (z uwzględnieniem profilu inwestycyjnego)
  • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym
  • Możliwość przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Bieżąca kontrola wartości inwestycji