Celem funduszu jest średnioterminowy i stabilny wzrost wartości jednostki funduszu.

Fundusz jest przeznaczony dla osób, które akceptują jedynie niski (okresowo średni) poziom ryzyka i oczekują stabilnego wzrostu oszczędności.

Aktywa funduszu w sposób pośredni poprzez inwestycje
w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, lokowane są w dłużnych papierach wartościowych, zarówno skarbowych jak i nieskarbowych oraz instrumentach finansowych rynku pieniężnego.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Rekomendowany okres inwestycji
Co najmniej 2 lata
Typ funduszu
Obligacji
Poziom ryzyka
Niski, okresowo średni
Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa
10.12.2021 r. - 10,00 zł
Opłata za zarządzanie w skali roku
0,95%
Podmiot zarządzający aktywami
TFI Allianz Polska S.A.
kobieta z smartphonem, mężczyzna z tabletem,  monitor
  • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej (z uwzględnieniem profilu inwestycyjnego)
  • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym
  • Możliwość przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Bieżąca kontrola wartości inwestycji