Celem funduszu jest uzyskanie w długim terminie dochodu głównie poprzez inwestycje w akcje i dłużne papiery wartościowe.

Fundusz jest przeznaczony dla osób, których celem jest osiągnięcie wysokich dochodów z inwestycji w długim horyzoncie inwestycyjnym, przy niższym ryzyku niż w przypadku funduszy akcyjnych, ale jednocześnie przy akceptacji wyższej zmienności niż w przypadku Funduszu Strategii Stabilnej.

Aktywa funduszu w sposób pośredni poprzez inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, lokowane są
w akcjach (od 55% do 65% wartości aktywów funduszu stanowi wartość  jednostek uczestnictwa subfunduszy inwestycyjnych o charakterze akcyjnym) oraz w dłużnych papierach wartościowych i środkach pieniężnych (od 35% do 45% wartości aktywów funduszu stanowi wartość jednostek uczestnictwa subfunduszy o charakterze dłużnym oraz środki pieniężne).

Przesuń, by zobaczyć więcej

Rekomendowany okres inwestycji
Co najmniej 4 lata
Typ funduszu
Zrównoważony
Poziom ryzyka
Średni
Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa
10.12.2021 r. - 10,00 zł
Opłata za zarządzanie w skali roku
1,80%
Podmiot zarządzający aktywami
TFI Allianz Polska S.A.
kobieta z smartphonem, mężczyzna z tabletem,  monitor
  • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej (z uwzględnieniem profilu inwestycyjnego)
  • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym
  • Możliwość przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Bieżąca kontrola wartości inwestycji