Celem funduszu jest średnioterminowy i stabilny wzrost wartości jednostki Funduszu.

Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących osiągnięcia dochodu z oszczędności w średnim okresie, przy akceptacji niewielkiego ryzyka inwestycyjnego.

Aktywa funduszu w  dominującym stopniu w sposób pośredni poprzez inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, lokowane są w dłużnych papierach wartościowych, zarówno skarbowych jak i nieskarbowych oraz instrumentach finansowych rynku pieniężnego.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Rekomendowany okres inwestycji
Co najmniej 2 lata
Typ funduszu
Obligacji
Poziom ryzyka
Niski, okresowo średni
Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa
16.10.2019 r. - 10,00 zł
Opłata za zarządzanie w skali roku
1,55%
Podmiot zarządzający aktywami
TFI Allianz Polska S.A.
kobieta z smartphonem, mężczyzna z tabletem,  monitor
  • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej (z uwzględnieniem profilu inwestycyjnego)
  • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym
  • Możliwość przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Bieżąca kontrola wartości inwestycji