Celem funduszu jest uzyskanie w długim terminie dochodu poprzez inwestycje na rynku akcji.

Fundusz jest przeznaczony dla osób, których celem jest osiągnięcie dochodów  w długim horyzoncie inwestycyjnym poprzez inwestycje na rynku akcji.

Aktywa funduszu są lokowane głównie w akcjach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Fundusz Akcji wykazuje wysokie, mogące sięgać całości aktywów zaangażowanie w akcjach. Pozostała część aktywów Funduszu inwestowana jest w bezpieczne dłużne instrumenty finansowe.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Rekomendowany okres inwestycji
Co najmniej 5 lat
Typ funduszu
Akcji
Poziom ryzyka
Wysoki
Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa
17.07.2000 r. - 5,6439 zł
Opłata za zarządzanie w skali roku
3,25%
Podmiot zarządzający aktywami
TFI Allianz Polska S.A.
kobieta z smartphonem, mężczyzna z tabletem,  monitor
  • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej (z uwzględnieniem profilu inwestycyjnego)
  • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym
  • Możliwość przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Bieżąca kontrola wartości inwestycji