Celem funduszu jest uzyskanie w długim terminie dochodu poprzez inwestycje w dłużne papiery wartościowe i akcje.

Fundusz jest przeznaczony dla osób, które oczekują stabilnego wzrostu oszczędności w średnim okresie, przy akceptacji średniego ryzyka inwestycyjnego, a jednocześnie akceptują okresowo podwyższoną zmienność ceny jednostki funduszu.

Aktywa funduszu w sposób pośredni poprzez inwestycje
w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, są lokowane w dłużnych papierach wartościowych i środkach pieniężnych (od 55% do 65% wartości aktywów funduszu stanowi wartość jednostek uczestnictwa subfunduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym oraz środki pieniężne) oraz w akcjach (od 35% do 45% wartości aktywów funduszu stanowi wartość jednostek uczestnictwa subfunduszy inwestycyjnych o charakterze akcyjnym).

Przesuń, by zobaczyć więcej

Rekomendowany okres inwestycji
Co najmniej 3 lata
Typ funduszu
Stabilnego wzrostu
Poziom ryzyka
Średni
Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa
10.12.2021 r. - 10,00 zł
Opłata za zarządzanie w skali roku
1,65%
Podmiot zarządzający aktywami
TFI Allianz Polska S.A.
kobieta z smartphonem, mężczyzna z tabletem,  monitor
  • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej (z uwzględnieniem profilu inwestycyjnego)
  • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym
  • Możliwość przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Bieżąca kontrola wartości inwestycji