Stabilny Aktywnej Selekcji

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

Fundusz został wycofany z oferty dnia 31.12.2019 r.

Celem funduszu jest jest średnio terminowy wzrost wartości jednostki Funduszu. 

Fundusz jest przeznaczony dla osób, oczekujących osiągnięcia dochodu z oszczędności w średnim terminie, przy akceptacji ryzyka inwestycyjnego, związanego z inwestowaniem części aktywów funduszu na rynku akcji.

Aktywa funduszu w dominującym stopniu w sposób pośredni poprzez inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, są lokowane głównie w dłużnych papierach wartościowych, część aktywów może być lokowana w akcjach, co powoduje, że wartość jednostki Funduszu może wykazywać zmienność i podlegać okresowym tendencjom spadkowym.

Podmiot zarządzający aktywami: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska SA

Towarzystwo nie pobiera opłaty za zarządzanie i administrację ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym bezpośrednio z aktywów tego UFK. W związku z tym, że aktywa UFK są lokowane w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty funduszy inwestycyjnych, rolę takiej opłaty pełni wynagrodzenie za zarządzanie tymi funduszami inwestycyjnymi pobierane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Lista funduszy inwestycyjnych, w których jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne były inwestowane środki UFK wraz z wysokością opłat za zarządzanie tymi funduszami inwestycyjnymi, jest dostępna dummy tutaj

dummy Nota objaśniająca

kobieta z smartphonem, mężczyzna z tabletem,  monitor
  • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej (z uwzględnieniem profilu inwestycyjnego)
  • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym
  • Możliwość przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Bieżąca kontrola wartości inwestycji