Materiał marketingowy nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej.
Zacznij inwestować 
Stawianie pierwszych kroków w inwestowaniu może wydawać się trudne i skomplikowane. Jesteśmy po to, aby Ci w tym pomóc. 
Czy po obejrzeniu naszego filmu czujesz się nieco pewniej w świecie inwestycji? 
Świetnie! Pamiętaj, żeby przed podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjnej zapoznać się z prospektem informacyjnym i dokumentem zawierającym kluczowe informacje.
Jeśli nie jesteś jeszcze gotowy na inwestowanie, zajrzyj do centrum inwestora, aby dowiedzieć się więcej i obejrzyj nasze pozostałe filmy.
Skalkuluj ryzyko 
Jeśli chodzi o inwestowanie, podejmuj tylko takie ryzyko, z którym czujesz się pewnie.
Jak duże ryzyko powinienem podjąć, inwestując?
Spróbuj jeszcze raz! Pamiętaj, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, musisz liczyć się z możliwością utraty nawet całej zainwestowanej kwoty.

Podejmuj tylko takie ryzyko, z którym Ty sam czujesz się komfortowo.

Pomocą w decyzji może być sprawdzenie wskaźnika SRI, który jest prezentowany w „Dokumencie zawierającym kluczowe informacje” („KID”).  Stanowi on wskazówkę, co do poziomu ryzyka danego produktu w porównaniu z innymi produktami i pokazuje, jakie jest prawdopodobieństwo straty zainwestowanych pieniędzy z powodu zmian rynkowych lub wskutek braku możliwości wypłacenia Ci zainwestowanych pieniędzy.

Wskaźnik jest określany na skali od 1 do 7. Pamiętaj, że inwestycja w produkt o ryzyku na poziomie 1, nie oznacza, że jest on pozbawiony ryzyka.

Wskaźnik SRI jest obliczony przy założeniu, że będziesz utrzymywać inwestycję przez określony dla danego produktu czas (horyzont inwestycyjny). Jeżeli zakończysz inwestycję wcześniej, to faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy.

Inwestuj odpowiedzialnie
Jeśli chodzi o inwestowanie, możesz wybrać produkty, których strategia bierze pod uwagę aspekty środowiskowe i społeczne.
Inwestowanie odpowiedzialne społecznie i w oparciu o dobro środowiska jest możliwe.
W Allianz poważnie traktujemy kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego. 
Inwestowanie w sposób zrównoważony jest jak najbardziej możliwe! 
Dywersyfikuj
Jeśli chodzi o inwestowanie, mieszaj inwestycje i produkty finansowe. Nigdy nie wiadomo, co może okazać się najlepszym wyborem. 

Możesz zainwestować w dwa projekty:

Projekt A: 10% lub 6% zwrotu, przy czym oba wyniki są równie prawdopodobne.

Projekt B: 12% lub 4% zwrotu, przy czym oba wyniki są równie prawdopodobne.

 

W porównaniu z projektem B, projekt A ma… (wybierz jedną opcję)*

Spróbuj ponownie.
Zgadza się! Oba projekty oferują taki sam średni zwrot ((10+6)/2=8) vs ((12+4)/2=8). Ale są tylko 4 punkty procentowe różnicy pomiędzy wynikami dla projektu A (10-6=4), w porównaniu do 8 punktów procentowych (12-4=8) dla projektu B.
Spróbuj ponownie.
Zacznij jak najwcześniej
Jeśli chodzi o inwestowanie, im wcześniej zaczniesz, tym lepiej.
Kiedy jest najlepszy czas na inwestowanie?
Ogólnie rzecz biorąc, im wcześniej zaczniesz inwestować, tym lepiej. Możesz zacząć od małych kwot. 
Chociaż nigdy nie jest za późno, aby zacząć i zależy to od indywidualnych okoliczności, to generalnie im wcześniej zaczniesz inwestować, tym lepiej. 
Bądź cierpliwy
Jeśli chodzi o oprocentowanie w danym okresie, to cierpliwość się opłaca. Odkładanie środków przez kilka lub kilkanaście lat może przynieść wymierne korzyści.
Gdybyś miał 1000 zł na koncie oszczędnościowym, a oprocentowanie wynosiłoby 2% rocznie, to ile miałbyś po 5 latach?

Zgadza się!

1. rok = 1000 x 1,02 = 1020

2. rok = 1020 x 1,02 = 1040,4

3. rok = 1040,4 x 1,02 = 1061,21

4. rok = 1061,21 x 1,02 = 1082,43

5. rok = 1082,43 x 1,02 = 1104,08

Powyższe obliczenia to tzw. procent składany - odsetki uzyskane z inwestycji są reinwestowane, dzięki czemu możesz otrzymać kolejne, jeszcze wyższe odsetki. 

Spróbuj ponownie.
Spróbuj ponownie.

Klauzula prawna TFI Allianz Polska S.A.

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym danego funduszu oraz z dokumentem zawierającym kluczowe informacje.  Materiały dotyczące funduszy oferowanych przez TFI Allianz umieszczone na stronach serwisu internetowego publikowanego w domenie allianz.pl i nie  stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Fundusze Allianz nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy prowadzonych w ramach Funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Fundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów poszczególnych subfunduszy w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucją finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej. Prezentowana zmiana wartości jednostki uczestnictwa jest oparta na historycznej wycenie Subfunduszu i nie stanowi gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

Prospekty informacyjne Funduszy Allianz zawierające wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym, opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dostępne są w języku polskim na stronie www.allianz.pl/tfi pod linkiem https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/dokumenty.html#tfi-pprospekty-informacyjne oraz w Towarzystwie i u dystrybutorów Funduszy Allianz. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w Prospektach Informacyjnych (Rozdział III, pkt 4) dostępnych w języku polskim na stronie www.allianz.pl/tfi.

TFI Allianz Polska S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 19 listopada 2003 roku. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000176359, NIP 521-32-59-888, REGON 015555893, wysokość kapitału zakładowego: 69 888 000 złotych (wpłacony w całości).