TFI Allianz Polska S.A.

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna – rozwiązania inwestycyjne oraz fundusze inwestycyjne

Dane rejestrowe

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

NIP: 521-325-98-88
REGON: 015555893
KRS: 0000176359 

Dane kontaktowe

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

e-mail:tfi@allianz.pl 
Infolinia Allianz 224 224 224

Kapitał zakładowy

16 500 000 zł opłacony w całości

Akcjonariusze

TUiR Allianz Polska S.A. - 100%

Skład zarządu

 •  Robert Horberg - Prezes Zarządu
 •  Sławomir Chwierut - Wiceprezes Zarządu
 •  Anna Bąkała - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

 • Matthias Baltin - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Grzegorz Krawiec - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Kay Müller - Członek Rady Nadzorczej
 • Jakub Marek Karnowski - Członek Rady Nadzorczej
 • Jacek Lisowski - Członek Rady Nadzorczej

Komitet Audytu

 • Jakub Marek Karnowski – Przewodniczący Komitetu Audytu

  Jacek Lisowski – Członek Komitetu Audytu

 • Grzegorz Krawiec – Członek Komitetu Audytu

Komitet Wynagrodzeń

 • Matthias Baltin – Członek Komitetu Wynagrodzeń
 • Grzegorz Krawiec – Członek Komitetu Wynagrodzeń

Robert Hoerberg

Absolwent Santa Clara University w Kalifornii. W 2011 roku ukończył też studia MBA w London Business School. Jest licencjonowanym analitykiem finansowym (CFA).

Karierę zawodową zaczynał w firmie Hypo Real Estate Holding AG, w której zajmował się relacjami inwestorskimi. Następnie pracował w spółce Kepler Capital Markets oraz w trakcie studiów MBA w funduszu hedgingowym Amber Capital w Londynie. W obu tych firmach był analitykiem odpowiedzialnym m.in. za rynki środkowoeuropejskie. Po studiach MBA Robert Hoerberg dołączył do Allianz Global Investors, jako doradca merytoryczny w biurze prezesa Zarządu. W wyniku zmian w obszarze zarządzania aktywami w Grupie Allianz od 2012 roku kontynuował pracę na tym samym stanowisku w Allianz Asset Management. Od 2013 roku jako główny menadżer ds. inwestycji w Allianz Investment Management - Fast Growing Entities (AIM FGE) nadzorował inwestycje spółek Allianz w Europie Środkowo-Wschodniej, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Przed powołaniem do zarządu zasiadał też od 2014 w Radzie Nadzorczej TFI Allianz Polska S.A.

Powołany na stanowisko prezesa zarządu TFI Allianz Polska S.A. z dniem 1 sierpnia 2015 roku.

Sławomir Chwierut

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Uniwersytetu Sztokholmskiego. Posiada kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), dyplom Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych University of Bristol oraz dyplom Executive MBA Ecole Nationale des Ponts et Chaussees w Paryżu.

W latach 1996-2001 zatrudniony w Departamencie Ubezpieczeń w KPMG Polska.

Pracę w Allianz Polska rozpoczął w 2001 roku. Pełnił funkcje Dyrektora Zarządzającego w Departamencie Finansów TUiR Allianz Polska S.A. i TU Allianz Życie Polska S.A. oraz Dyrektora Finansowego - Członka Zarządów spółek celowych Allianz (Allianz Polska Services Sp. z o.o. oraz Allianz Informatyka Sp. z o.o.).

Uczestniczył w szeregu projektów, m.in.: relokacji likwidacji szkód, centrum obsługi klienta i spółki dystrybucyjnej, organizacji centrum informatycznego oraz regionalnego centrum księgowego.

Wiceprezesem zarządu TFI Allianz Polska jest od 1 maja 2012 roku.

Anna Bąkała

Absolwentka wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej i studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w instytucjach rynku kapitałowego, z czego 12 lat to doświadczenie w strukturach sprzedażowych TFI.

Karierę zawodową zaczynała w Biurze Maklerskim Banku Gospodarstwa Krajowego. Następnie w latach 1999-2001 pracowała w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym BIG Banku Gdańskiego. Od 2001 do 2008 roku była związana z PKO/CREDIT SUISSE TFI, początkowo jako Manager ds. Sprzedaży, a następnie jako Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych. W latach 2008-2010 pracowała w BRE Wealth Management S.A. jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Relacjami z Klientami.

Od 2010 związana jest z Grupą Allianz Polska jako Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketingu w TFI Allianz Polska S.A. Na stanowisko członka zarządu tej spółki została powołana z dniem 1 stycznia 2016 roku.

TFI Allianz Polska S.A.

Przesuń, by zobaczyć więcej

na koniec 2019 roku
Wartość zarządzanych aktywów
3,3 mld zł
Wynik finansowy netto
8,1 mln zł

Skargi mogą być składane w następujący sposób:

– telefonicznie, pod numerem Infolinii Allianz 224 224 224
– mailowo, na adres: tfi@allianz.pl,
– za pośrednictwem serwisu internetowego Allianz Inwestor,
– listownie, na adresy TFI Allianz Polska S.A., Agenta Transferowego (Moventum Sp. z o.o.) lub uprawnionego dystrybutora:

Moventum Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, z dopiskiem: „TFI Allianz Polska S.A.”;

TFI Allianz Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa.

– osobiście, w siedzibie Towarzystwa, Agenta Transferowego lub uprawnionego dystrybutora.

Reklamacja podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, termin ten może zostać przedłużony, nie może jednak przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej, za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

 

Szanowni Państwo,
dla działalności Allianz Polska kluczowe jest zaufane klientów, udziałowców i kontrahentów, a także dobra reputacja firmy w jej otoczeniu społecznym. Allianz Polska każdego dnia pracuje na te wartości, dbając o najwyższe standardy i najlepsze praktyki w obsłudze klientów, a także działania zgodne z przepisami prawa i polityką Allianz Polska. Swoim zachowaniem i codzienną aktywnością potwierdza, jak ważne są obietnice złożone klientom i partnerom biznesowym, prowadząc społecznie odpowiedzialną działalność. Allianz Polska przywiązuje szczególną wagę do etycznego i zgodnego z prawem działania pracowników, współpracowników i pośredników ubezpieczeniowych.

W związku z powyższym wdrożone zostały zasady m.in. Kodeks Etyki Pracownika, Kodeks Etyki Agenta jak i Procedury w sprawie wykrywania i przeciwdziałania przestępczości i korupcji.

Wdrożone zasady etyki w Allianz Polska dedykowane są dla pracowników oraz współpracowników (agentów i pośredników).

Przedmiotowe zasady określają między innymi:

w zakresie działalności pracowników:

 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,zakaz dyskryminacji,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,kultura zdobywania wiedzy poprzez informację zwrotną,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,rozwój zawodowy oparty na wynikach i potencjale,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,ochrona informacji poufnych, zakaz ich wykorzystywania,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,komunikacja - niezależność mediów,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,udzielanie informacji oraz doradzanie klientom,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,potencjalne konflikty interesów z klientami,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,partnerami biznesowymi i zasady ich unikania oraz ograniczania,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,rozpatrywanie skarg,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,sprawozdawczość finansowa,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,zakaz korupcji i łapówkarstwa,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,ograniczenia w przyjmowaniu i ofiarowywaniu prezentów i innych korzyści,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,zezwolenia i uprawnienia,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,ochrona własności Grupy Allianz i bogactw naturalnych,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,zapobieganie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,zakaz bezprawnych działań,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,konsekwencje postępowania niezgodnie z Kodeksem Etyki.
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,ochrona pracowników w przypadku powiadomienia o działaniach nielegalnych lub wątpliwych.

w zakresie działalności agentów i pośredników:

 • profesjonalizm w ocenie ryzyka, sprzedaży produktów i w obsłudze posprzedażowej,
 • identyfikacja,
 • uczciwość wobec klientów i pracodawcy,
 • unikanie konfliktu interesów,
 • zgodność z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
 • czujność i obowiązki wobec ryzyka przestępstw, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 • zakaz przyjmowania niewłaściwych korzyści majątkowych,
 • szacunek,
 • zasady uczciwej obsługi klienta,
 • kompetencje i uprawnienia,
 • unikanie misselingu.

Allianz Polska dokłada staranności, aby każdy z pracowników i współpracowników swoim zachowaniem wskazywał i propagował właściwe wzorce postępowania, zgodne z wartościami Allianz Polska.

Allianz Polska, dążąc do stałego podwyższania standardów dot. przeciwdziałania korupcji i przestępstwom, ustala kierunki polityki i weryfikuje jej stosowanie we wszystkich spółkach Allianz Polska poprzez regularne kontrole, ocenę ryzyka, wdrożenie zasad dotyczących przyjmowania korzyści i zaproszeń, regularne szkolenia i inne działania propagujące zachowanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi praktykami.

Allianz Polska pragnie poinformować ponadto, że stosuje w swojej działalności zasady kodeksu etycznego, uchwalone w dniu 17 grudnia 1998 roku przez Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Państwowej Izby Ubezpieczeń. Zgodnie z art. 66 §2 pkt 6 Kodeksu Cywilnego "Zasady etyki w działalności ubezpieczeniowej" udostępniamy Państwu w formie elektronicznej.

alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. statuty, regulaminy, prospekty, ogłoszenia prawne, kluczowe informacje dla inwestorów, karty subfunduszy, rachunki nabyć,  tabele opłat, sprawozdania finansowe, skład portfeli.

TFI Allianz Polska S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 19 listopada 2003 roku.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000176359, NIP 521-32-59-888, REGON 015555893, wysokość kapitału zakładowego: 16 500 000 złotych (wpłacony w całości).