Menu back

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy

Kontakt i obsługa

 • Agenci
 • Pomoc
 • Kontakt

Dlaczego warto kupić to ubezpieczenie?

www.allianz.pl - OC branży medycznej

Ubezpieczenie OC zapewnia:

 • Spełnienie obowiązku ubezpieczenia wynikającego z przepisów prawa dla Ubezpieczonego (świadczeniodawcy) niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (podmiot kontraktujący z Narodowym funduszem Zdrowia).
 • Zabezpieczenie Ubezpieczonego (świadczeniodawcy) niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (podmiot nie kontraktujący z Narodowym Funduszem Zdrowia), w oparciu o ubezpieczenie dobrowolne z tytułu wykonywania zawodu medycznego.
 • Ubezpieczenie może zostać rozszerzone o ryzyka dodatkowe, pozwalające na kompleksowe zabezpieczenie potrzeb świadczeniodawcy.
 • Szerokie know–how Allianz w zakresie ubezpieczeń dla medycyny.

 

To ubezpieczenie możesz kupić  u agenta lub za pośrednictwem brokera.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu

 • Informacje ogólne

 • Kto może się ubezpieczyć

 • Zakres

 • Jak to działa

Informacje ogólne

Działalność w branży medycznej ma charakter szczególnie wrażliwy – pracownicy służby zdrowia mają bowiem do czynienia z dobrami najcenniejszymi – życiem i zdrowiem ludzkim.

Kto może się ubezpieczyć

 • Świadczeniodawca (kontraktujący z Narodowym Funduszem Zdrowia), niebędący podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej – w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
 • Świadczeniodawca (nie kontraktujący z Narodowym Funduszem Zdrowia), niebędący podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej – w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Zakres

W zależności od rodzaju podmiotu Ubezpieczonego:

 • Ubezpieczenie obowiązkowe – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.12.2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej,
 • Ubezpieczenie dobrowolne – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy (niekontraktującego z Narodowym Funduszem Zdrowia), niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.

Możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wskazanego w pkt 1 i 2 o Opcje dodatkowe.

Jak to działa

W momencie dowiedzenia się o szkodzie Ubezpieczony powiadamia o tym Allianz. Po sprawdzeniu przez Allianz zasadności roszczenia, Allianz wypłaca osobie trzeciej (poszkodowanemu) odszkodowanie.

W przypadku skorzystania z Opcji dodatkowej obejmującej ubezpieczenie ochrony prawnej – Allianz refunduje poniesione przez Ubezpieczonego koszty ochrony prawnej w sytuacjach określonych umową ubezpieczenia.

Opcje dodatkowe do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Świadczeniodawca (podmiot kontraktujący z Narodowym Funduszem Zdrowia), zawierający obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób świadczących usługi zdrowotne.

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa (deliktowa lub kontraktowa) odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zawodowych, w tym również za szkody spowodowane w związku z niesieniem pierwszej pomocy medycznej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadanego mienia (z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody osobowe wynikające z udzielanych świadczeń zdrowotnych) w zakresie:

 • Odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach ruchomych użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze (klauzula nr 3)
 • Odpowiedzialność cywilna pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy (klauzula nr 6)

Ekspozycja zawodowa

Odpowiedzialność Ubezpieczającego w przypadku podejrzenia o zakażenie lub zakażenia wirusem HBV, HCV, HIV wskutek ekspozycji zawodowej w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych

Ochrona prawna

Refundacja przez Ubezpieczyciela poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów związanych w z dochodzeniem przeciwko Ubezpieczonemu roszczeń odszkodowawczych z zakresu prawa pracy, w sprawach karnych, w sprawach umów oraz związanych z ubezpieczeniami społecznymi.

Świadczeniodawca (nie kontraktujący z Narodowym Funduszem Zdrowia), zawierający dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadanego mienia (z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody osobowe wynikające z udzielanych świadczeń zdrowotnych) w zakresie:

 • Odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach ruchomych użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze (klauzula nr 3)
 • Odpowiedzialność cywilna pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy (klauzula nr 6)

Ekspozycja zawodowa

Odpowiedzialność Ubezpieczającego w przypadku podejrzenia o zakażenie lub zakażenia wirusem HBV, HCV, HIV wskutek ekspozycji zawodowej w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych

Ochrona prawna

Refundacja przez Ubezpieczyciela poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów związanych w z dochodzeniem przeciwko Ubezpieczonemu roszczeń odszkodowawczych z zakresu prawa pracy, w sprawach karnych, w sprawach umów oraz związanych z ubezpieczeniami społecznymi.

Dokumenty

Dokumenty do zgłoszenia szkód z ubezpieczeń

Zgłoszenia szkody, instrukcje, oświadczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Jak kupić ubezpieczenie

Wyszukiwarka agentów

Wybierz agenta i skontaktuj się przez telefon, e-mail lub facebook.

U agenta

Wyślij zgłoszenie. Agent Allianz skontaktuje się z Tobą.

Przez brokera

To ubezpieczenie możesz kupić u brokera.