Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Allianz Rodzina 

Wsparcie nie tylko  finansowe w razie choroby lub wypadku dla pracownika i jego rodziny
Grupowe ubezpieczenie na życie 
Korzyści dla pracownika i firmy

Skorzystaj jako firma 

 • 3 warianty ubezpieczenia do wyboru w zależności od wielkości firmy 
 • Większa atrakcyjność oferty dzięki temu, że pracownik może dopasować ochronę do swojej sytuacji
 • Prosta zdalna obsługa ubezpieczenia - bez wypełniania papierowych deklaracji 
 • Efektywne motywowanie pracowników

Skorzystaj jako pracownik

 • 8 pakietów z dodatkową ochroną do indywidualnego wyboru 
 • Ubezpieczenie dla pracownika, jego małżonka lub partnera oraz pełnoletnich dzieci
 •  
 • Szeroki zakres świadczeń Assistance i telemedycyna 
 • Zdalne przystąpienie do ubezpieczenia i zgłoszenie roszczenia

Pakiety do indywidualnego wyboru dla pracowników  

Chorobowy

Wsparcie dla ubezpieczonego w razie zachorowania lub operacji 

Onkologiczny

Wsparcie dla ubezpieczonego w razie choroby nowotworowej

Kardiologiczny

Wsparcie dla ubezpieczonego na wypadek zawału lub udaru

Komunikacyjny

Dodatkowe świadczenia w razie wypadku komunikacyjnego, w którym ucierpi ubezpieczony

Wypadkowy

Dodatkowe świadczenia w razie wypadku, w którym ucierpi ubezpieczony

Małżonek/partner

Wsparcie w razie choroby lub wypadku małżonka lub partnera

Dziecko do 25. r.ż

Wsparcie w razie choroby lub wypadku dzieci ubezpieczonego do 25. r.ż.

Senior 

Wsparcie w razie choroby lub wypadku rodziców ubezpieczonego (bez ograniczenia wiekowego)

Pracownik sam wybierze, co jest mu potrzebne w jego sytuacji. Dzięki temu ubezpieczenie będzie lepiej dopasowane, a pracownik bardziej zadowolony. 

Wypłata świadczenia w razie zdarzeń, które mogą dotyczyć pracownika i jego bliskich

Przesuń, by zobaczyć więcej

 
lub partner
pracownika
pracownika
Śmierć
z przyczyn naturalnych, w następstwie wypadku, wypadku komunikacyjnego, zawału serca lub udaru mózgu
z przyczyn naturalnych, w następstwie wypadku, wypadku komunikacyjnego, zawału serca lub udaru mózgu
z przyczyn naturalnych, w następstwie wypadku
rodzic pracownika  lub rodzic małżonka/partnera 
Poważne zachorowanie
Uszczerbek na zdrowiu
Leczenie w szpitalu
Leczenie operacyjne, specjalistyczne, powikłań pooperacyjnych
Inwalidztwo
Niezdolność do pracy z powodu choroby zawodowej
Organizacja i pokrycie kosztów świadczeń opiekuńczych dla pracownika

Sprawdzone rozwiązania

dla Twojej firmy

man with giant watch
Zawierasz umowę grupowego ubezpieczenia i włączasz ją w program motywacyjny swojej firmy. Otrzymujesz dostęp do prostej aplikacji obsługowej.
man looking at charts
Pracownicy Twojej firmy mogą przystąpić do ubezpieczenia online i korzystać z ochrony oraz pomocy assistance.
man leaning back
Budujesz pozytywny wizerunek pracodawcy. Udostępniasz pracownikom pakiety do wyboru, dopasowując ubezpieczenie do ich indywidualnych potrzeb 

Chcesz zgłosić szkodę lub roszczenie?

Często zadawane pytania o grupowe ubezpieczenie na życie
Allianz Rodzina 

Umowę grupowego ubezpieczenia na życie jako pracodawca zawierasz na podstawie poprawnie wypełnionego i podpisanego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia (na formularzu Allianz). W tym momencie stajesz się ubezpieczającym. W tej roli może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która zatrudnia ubezpieczonych.  Umowę ubezpieczenia zawieramy na okres jednego roku, licząc od dnia jej zawarcia. Zostanie ona przedłużona na kolejny roczny okres ubezpieczenia, jeżeli strony nie postanowią inaczej.
Informacje o wysokości świadczeń należnych z polisy grupowego ubezpieczenia na życie znajdują się w indywidualnym certyfikacie uczestnictwa ubezpieczonego oraz w polisie grupowej.
Pracownicy wcześniej nieubezpieczeni lub nowo zatrudnieni mogą przystępować do umowy ubezpieczenia od pierwszego dnia miesiąca wskazanego przez pracodawcę. Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest przesłanie wypełnionej deklaracji.

Zmiany w warunkach umowy mogą zostać wprowadzone:

 • na wniosek ubezpieczającego czyli pracodawcy – trzeba go do nas złożyć nie później niż na miesiąc przed proponowanym początkiem obowiązywania zmian,
 • w rocznicę polisy na nasz wniosek – jeśli złożymy go ubezpieczającemu (tj. pracodawcy) nie później niż na dwa miesiące przed rocznicą polisy.

Jako pracownik możesz kontynuować ubezpieczenie na indywidualnych warunkach, jeśli wygasła ochrona z tytułu grupowej umowy ubezpieczenia a pracodawca opłacił za Ciebie wszystkie składki.

Wśród powodów wygaśnięcia umowy może być:

 • ustanie stosunku pracy,
 • rozwiązanie grupowej umowy ubezpieczenia z powodu likwidacji podmiotu będącego ubezpieczającym,
 • przerwa w zatrudnieniu z powodu przebywania na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym,
 • wypowiedzenie umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego.

Indywidualną umowę kontynuacji ubezpieczenia możesz zawrzeć w terminie do 45. dnia od daty wygaśnięcia odpowiedzialności z tytułu grupowej umowy ubezpieczenia.

Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000 021971, NIP 527-17-54-073, REGON 012634451, wysokość kapitału zakładowego 118 631 000 złotych (wpłacony w całości).