Ubezpieczenie grupowe na życie dla pracowników

Ubezpieczenie grupowe na życie
Allianz Rodzina

Wsparcie nie tylko  finansowe w razie choroby lub wypadku dla pracownika i jego rodziny
Grupowe ubezpieczenie na życie 
Korzyści dla pracownika i firmy
 • nawet 3 warianty ubezpieczenia do wyboru w zależności od wielkości firmy 
 • Większa atrakcyjność oferty dzięki temu, że pracownik może dopasować ochronę do swojej sytuacji
 • Prosta zdalna obsługa ubezpieczenia - bez wypełniania papierowych deklaracji 
 • Efektywne motywowanie pracowników
 • 9 pakietów z dodatkową ochroną do indywidualnego wyboru 
 • Ubezpieczenie dla pracownika, jego małżonka lub partnera oraz pełnoletnich dzieci
 •  
 • Szeroki zakres świadczeń Assistance i telemedycyna 
 • Zdalne przystąpienie do ubezpieczenia i zgłoszenie roszczenia
Gdy np. zmienisz pracę, przejdziesz na emeryturę,
lub osiągniesz maksymalny wiek przewidziany w dotychczasowej umowie ubezpieczenia
Allianz Rodzina lub Twoje Bezpieczeństwo+ możesz zdecydować się na indywidualną kontynuację ochrony.
Wypłata świadczenia w razie zdarzeń, które mogą dotyczyć pracownika i jego bliskich

Przesuń, by zobaczyć więcej

Gdyby Ciebie zabrakło
jednorazowe świadczenie 
Gdy osierocisz dzieci
Assistance pogrzebowy w przypadku śmierci Ubezpieczonego lub członka rodziny w następstwie wypadku
organizacja i pokrycie wskazanych w o.w.u. kosztów pogrzebu i przejazdu na pogrzeb
Poważne zachorowania
świadczenie w razie zaistnienia poważnego zachorowania zdefiniowanego w o.w.u.
Pomoc medyczna po poważnym zachorowaniu
organizacja i pokrycie kosztów świadczeń medycznych wymienionych w o.w.u.
Pobyt w szpitalu
świadczenie za dzień pobytu w szpitalu
Koszty leków po pobycie w szpitalu
świadczenie w wysokości poniesionych kosztów zakupu leków po pobycie w szpitalu
Operacja lub powikłania związane z operacją
świadczenie w przypadku poddania się zabiegowi operacyjnemu lub wystąpieniu powikłań pooperacyjnych
Zabiegi chirurgii jednego dnia
świadczenie za poniesione koszty zabiegu chirurgii jednego dnia  
Leczenie specjalistyczne

• świadczenie za poddanie się leczeniu specjalistycznemu 

• 11 metod leczenia specjalistycznego

Wypadek i zwrot kosztów leczenia poniesionych w następstwie wypadku

• świadczenie za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu

• pokrycie kosztów leczenia po wypadku

Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu
świadczenie za uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku
Urodzenie dziecka
świadczenie jednorazowe na każde dziecko 
Assistance po urodzeniu dziecka
dodatkowe wsparcie po urodzeniu dziecka
Gdy zabraknie kogoś z Twoich bliskich

świadczenie w razie śmierci członka rodziny

 

Assistance i telemedycyna
organizacja i pokrycie kosztów usług assistance wymienionych w o.w.u.
Interesuje Cię to ubezpieczenie na życie?
Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia oraz definicje znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia (o.w.u.).
Wsparcie dla ubezpieczonego w razie zachorowania lub operacji 
Wsparcie dla ubezpieczonego w razie choroby nowotworowej
Wsparcie dla ubezpieczonego na wypadek zawału lub udaru
Wsparcie dla ubezpieczonego w przypadku choroby  
Dodatkowe świadczenia w razie wypadku, w którym ucierpi ubezpieczony
Dodatkowe świadczenia w razie wypadku komunikacyjnego, w którym ucierpi ubezpieczony
Wsparcie w razie choroby lub wypadku małżonka lub partnera
Wsparcie w razie choroby lub wypadku dzieci ubezpieczonego do 25. r.ż.
Wsparcie w razie choroby lub wypadku rodziców ubezpieczonego (bez ograniczenia wiekowego)
Pracownik sam wybierze, co jest mu potrzebne w jego sytuacji. Dzięki temu ubezpieczenie będzie lepiej dopasowane, a pracownik bardziej zadowolony. 
man with giant watch
Zawierasz umowę grupowego ubezpieczenia i włączasz ją w program motywacyjny swojej firmy. Otrzymujesz dostęp do prostej aplikacji obsługowej.
man looking at charts
Pracownicy Twojej firmy mogą przystąpić do ubezpieczenia online i korzystać z ochrony oraz pomocy assistance.
man leaning back
Budujesz pozytywny wizerunek pracodawcy. Udostępniasz pracownikom pakiety do wyboru, dopasowując ubezpieczenie do ich indywidualnych potrzeb 
Umowę grupowego ubezpieczenia na życie jako pracodawca zawierasz na podstawie poprawnie wypełnionego i podpisanego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia (na formularzu Allianz). W tym momencie stajesz się ubezpieczającym. W tej roli może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która zatrudnia ubezpieczonych.  Umowę ubezpieczenia zawieramy na okres jednego roku, licząc od dnia jej zawarcia. Zostanie ona przedłużona na kolejny roczny okres ubezpieczenia, jeżeli strony nie postanowią inaczej.
Informacje o wysokości świadczeń należnych z polisy grupowego ubezpieczenia na życie znajdują się w indywidualnym certyfikacie uczestnictwa ubezpieczonego oraz w polisie grupowej.
Pracownicy wcześniej nieubezpieczeni lub nowo zatrudnieni mogą przystępować do umowy ubezpieczenia od pierwszego dnia miesiąca wskazanego przez pracodawcę. Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest przesłanie wypełnionej deklaracji.

Zmiany w warunkach umowy mogą zostać wprowadzone:

 • na wniosek ubezpieczającego czyli pracodawcy – trzeba go do nas złożyć nie później niż na miesiąc przed proponowanym początkiem obowiązywania zmian,
 • w rocznicę polisy na nasz wniosek – jeśli złożymy go ubezpieczającemu (tj. pracodawcy) nie później niż na dwa miesiące przed rocznicą polisy.

Jako pracownik możesz kontynuować ubezpieczenie na indywidualnych warunkach, jeśli wygasła ochrona z tytułu grupowej umowy ubezpieczenia a pracodawca opłacił za Ciebie wszystkie składki.

Wśród powodów wygaśnięcia umowy może być:

 • ustanie stosunku pracy,
 • rozwiązanie grupowej umowy ubezpieczenia z powodu likwidacji podmiotu będącego ubezpieczającym,
 • przerwa w zatrudnieniu z powodu przebywania na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym,
 • wypowiedzenie umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego.

Indywidualną umowę kontynuacji ubezpieczenia możesz zawrzeć w terminie do 45. dnia od daty wygaśnięcia odpowiedzialności z tytułu grupowej umowy ubezpieczenia.

Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.