Allianz Bezpieczne Życie
– indywidualna kontynuacja 

15.04.2023 r. ubezpieczenie Allianz Bezpieczne Życie zostało wycofane ze sprzedaży.
Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy w obsłudze swojej polisy. 
Twoje ubezpieczenie na życie

Dlaczego warto skorzystać z ochrony w wariancie indywidualnej kontynuacji

Przesuń, by zobaczyć więcej

Przykładowe świadczenia, dostępne w ramach ubezpieczenia, w zależności od wybranego wariantu indywidualnej kontynuacji i pakietu
Gdyby Ciebie zabrakło
jednorazowe świadczenie 
Gdy osierocisz dzieci
Assistance pogrzebowy w przypadku śmierci Ubezpieczonego lub członka rodziny w następstwie wypadku
organizacja i pokrycie wskazanych w o.w.u. kosztów pogrzebu i przejazdu na pogrzeb
Poważne zachorowania
świadczenie w razie zaistnienia poważnego zachorowania zdefiniowanego w o.w.u.
Pomoc medyczna po poważnym zachorowaniu
organizacja i pokrycie kosztów świadczeń medycznych wymienionych w o.w.u.
Pobyt w szpitalu
świadczenie za dzień pobytu w szpitalu
Wypadek i zwrot kosztów leczenia poniesionych w następstwie wypadku

• świadczenie za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu

• pokrycie kosztów leczenia po wypadku

Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu
świadczenie za uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku
Urodzenie dziecka
świadczenie jednorazowe na każde dziecko 
Assistance po urodzeniu dziecka
dodatkowe wsparcie po urodzeniu dziecka
Gdy zabraknie kogoś z Twoich bliskich

świadczenie w razie śmierci członka rodziny

 

Assistance i telemedycyna
organizacja i pokrycie kosztów usług assistance wymienionych w o.w.u.
Dodatkowe świadczenia w razie wypadku, w którym ucierpi ubezpieczony
Wsparcie w razie choroby lub wypadku dzieci ubezpieczonego do 25. r.ż.
Dodatkowe świadczenia w razie wypadku, w którym ucierpi małżonek albo partner ubezpieczonego
Zdarzyło się coś, co jest objęte ubezpieczeniem. Sprawdź w ogólnych warunkach ubezpieczenia, jakie dokumenty będą potrzebne, by zgłosić roszczenie.
Prześlij zgłoszenie roszczenia  za pośrednictwem strony internetowej 
lub na adres: u.szkody@mondial-assistance.pl 
Jeśli podasz swój nr telefonu i e-mail, będziemy mogli szybciej rozpatrzyć Twoją sprawę.
Sprawdź status swojej sprawy. W tym wyślij e-mail na adres:  nnw.status@allianz.com  lub zadzwoń pod numer: 
+48 224 224 224*
– koniecznie podaj numer roszczenia.
*Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora
Uwaga! Poproś lekarza o dokumentację medyczną z diagnozą.
Dokument ten będzie potrzebny do rozpatrzenia sprawy przez nas. Zachowaj również rachunki za leczenie.

Jeżeli chcesz zawrzeć umowę ubezpieczenia Allianz Bezpieczne Życie w wariancie indywidualnej kontynuacji, poinformuj nas o tym. Możesz na przykład:

  • skontaktować się z dotychczasowym opiekunem polisy (agentem, brokerem),
  • zadzwonić na infolinię pod numer 224 224 224,
  • odwiedzić placówkę Allianz.

Umowę ubezpieczenia Allianz Bezpieczne Życie w wariancie indywidualnej kontynuacji możesz zawrzeć, jeśli:

  • zakończyła Ci się ochrona w ramach umowy grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina, np.:

−        odchodzisz z pracy,

−        zmieniasz pracę lub przechodzisz na samozatrudnienie;

  • skończyła Ci się możliwość ochrony (ze względu na osiągnięcie wieku przewidzianego w dotychczasowej umowie) w ramach innych niż indywidualna kontynuacja wariantów ubezpieczenia Allianz Bezpieczne Życie, ubezpieczenia Pakiet Bezpieczne Życie czy Z Rodziną Bezpieczniej;
  • przez minimum 1 miesiąc obejmowała Cię ochrona w ramach grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina;
  • złożysz wniosek o zawarcie umowy w wariancie indywidualnej kontynuacji w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ochrony w ramach dotychczasowej umowy ubezpieczenia;
  • Twoim miejscem stałego zamieszkania jest Polska.

Nie. Zakres w nowej umowie może się różnić od dotychczasowego zakresu ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia, w zależności od wieku możesz łatwo dopasować do swoich potrzeb dzięki temu, że możesz wybrać spośród wariantów indywidualnej kontynuacji. Jeśli nie masz ukończonego 70. roku życia, możesz też wzmocnić ochronę w wybranych obszarach – wystarczy dokupić dodatkowe pakiety.

Umowę ubezpieczenia Allianz Bezpieczne Życie w wariancie indywidualnej kontynuacji zawiera się na okres jednego roku polisowego, z możliwością przedłużenia jej automatycznie na kolejne roczne okresy.

Rok polisowy to okres, który trwa od daty rozpoczęcia ochrony i kończy się w dniu bezpośrednio poprzedzającym pierwszą rocznicę polisy oraz każdy okres, który rozpoczyna się w każdą kolejną rocznicę polisy (począwszy od pierwszej) a kończy się w dniu bezpośrednio poprzedzającym następną rocznicę polisy.

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po opłaceniu składki pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymaliśmy i zaakceptowaliśmy wniosek o zawarcie umowy.

Decyzję dotyczącą akceptacji wniosku o zawarcie umowy podejmiemy w miesiącu, w którym otrzymamy wniosek o zawarcie umowy.

Przy zawieraniu umowy Allianz Bezpieczne Życie w wariancie indywidualnej kontynuacji nie ma limitu wieku. Ubezpieczonego objętego ochroną w wariancie indywidualnej kontynuacji nie dotyczą też postanowienia odnośnie wygaśnięcia ochrony po ukończeniu wieku wskazanego w o.w.u. Oznacza to, że ochrona wobec takiego ubezpieczonego może być kontynuowana nawet dożywotnio. Stanie się tak, jeżeli żadna ze stron umowy nie złoży drugiej stronie, najpóźniej na 14 dni przed najbliższą rocznicą polisy, pisemnego oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy na kolejny roczny okres. 
Dbasz o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i swoich bliskich - pomyśl także o zabezpieczeniu finansowym na przyszlość. 
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.