Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Medycyna Pracy w Twojej firmie 

Badania profilaktyczne dla pracowników, korzyści dla pracodawcy
Ubezpieczenie grupowe
Korzyści dla pracownika i firmy
Pokrycie kosztów świadczeń medycyny pracy ponoszonych przez pracodawcę na podstawie przepisów Kodeksu pracy

Przesuń, by zobaczyć więcej

Pokryjemy koszty:
Przeprowadzenia badań profilaktycznych dla pracowników
Sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
Wydawania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
Wykonywania badań profilaktycznych do celów sanitarno-epidemiologicznych
Oceny zdolności do pracy w określonym zawodzie i na określonym stanowisku
Wydawania zaświadczeń i świadectw dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy o stanie zdrowia pracownika lub niezdolności do pracy
Wizytowania zakładu pracy przez lekarza medycyny pracy
Uczestniczenia lekarza medycyny pracy w zakładowej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy
man with giant watch
Zawierasz z Allianz umowę medycyny pracy
man looking at charts
Wpływasz na stan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładzie pracy
man leaning back
A ubezpieczenie pokryje koszty badań wymaganych przez przepisy Kodeksu Pracy.

Chcesz zgłosić szkodę lub roszczenie?

Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.