Medycyna Pracy w Twojej firmie 

Badania profilaktyczne dla pracowników, korzyści dla pracodawcy
Ubezpieczenie grupowe
Korzyści dla pracownika i firmy
Pokrycie kosztów świadczeń medycyny pracy ponoszonych przez pracodawcę na podstawie przepisów Kodeksu pracy

Przesuń, by zobaczyć więcej

Pokryjemy koszty:
Przeprowadzenia badań profilaktycznych dla pracowników
Sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
Wydawania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
Wykonywania badań profilaktycznych do celów sanitarno-epidemiologicznych
Oceny zdolności do pracy w określonym zawodzie i na określonym stanowisku
Wydawania zaświadczeń i świadectw dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy o stanie zdrowia pracownika lub niezdolności do pracy
Wizytowania zakładu pracy przez lekarza medycyny pracy
Uczestniczenia lekarza medycyny pracy w zakładowej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy
man with giant watch
Zawierasz z Allianz umowę medycyny pracy
man looking at charts
Wpływasz na stan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładzie pracy
man leaning back
A ubezpieczenie pokryje koszty badań wymaganych przez przepisy Kodeksu Pracy.
Z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia pracodawca (jako ubezpieczający) opłaca składkę w wysokości i z częstotliwością wskazaną w umowie ubezpieczenia – miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Składkę należy opłacić zawsze z góry na 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kolejnego okresu ubezpieczenia. 

Bezimienny raport stanu osobowego jest najważniejszym dokumentem w obsłudze ubezpieczenia. Pracodawca sporządza go w przypadku zmiany liczby pracowników po zawarciu umowy ubezpieczenia i przesyła najpóźniej na 10 dni kalendarzowych przed upływem każdego miesiąca ochrony ubezpieczeniowej.

W raporcie pracodawca wpisuje m.in:

  • liczbę wszystkich pracowników zadeklarowanych Allianz w poprzednim raporcie stanu osobowego,
  • liczbę pracowników zatrudnionych po sporządzeniu ostatniego raportu,
  • liczbę zwolnionych pracowników do końca miesiąca sporządzenia raportu.
Tak, pracodawca kierując pracownika na badania profilaktyczne wystawia skierowanie na badanie. Oryginał skierowania jest konieczny do wystawienia zaświadczenia o zdolności do pracy. Pracodawca powinien wypełnić skierowanie na badania medycyny pracy na druku Allianz, z podaniem numeru polisy. Prawidłowo wypełnione skierowanie opisuje dokładnie czynności wykonywane przez pracownika i określa czynniki uciążliwe i szkodliwe występujące na danym stanowisku pracy. Te informacje pozwalają wstępnie ustalić zakres badań.
  1. Pracodawca wystawia skierowanie na drukach Allianz. To on ponosi odpowiedzialność za treść tego dokumentu, w którym określa stanowisko pracy, wymienia czynniki szkodliwe i uciążliwe.
  2. Pracownik lub pracodawca kontaktuje się z infolinią Allianz (numer telefonu podajemy na skierowaniu) i podaje dane ze skierowania. Może również umówić badania medycyny pracy bezpośrednio w placówce pracującej w systemie EWKA (Elektroniczna Weryfikacja Klientów Allianz).
  3. Konsultanci Allianz umawiają pracownika na badania – wysyłamy mu SMS z potwierdzeniem wizyty/badań.
  4. Pracownik stawia się do wskazanej placówki ze oryginałem skierowania.
  5. Badania kończą się wystawieniem przez lekarz medycyny pracy zaświadczenia.
Jako pracownik otrzymasz takie zaświadczenie w przypadku braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. Wystawia je lekarz medycyny pracy. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest przekazanie mu oryginału skierowania na badania medycyny pracy.
O terminie następnego badania decyduje lekarz na podstawie wskazanych na skierowaniu czynników szkodliwych/uciążliwych oraz stanu zdrowia pracownika. 
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia Twoje Życie regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.