Medycyna Pracy w Twojej firmie 

Badania profilaktyczne dla pracowników, korzyści dla pracodawcy
Ubezpieczenie grupowe
Korzyści dla pracownika i firmy
Pokrycie kosztów świadczeń medycyny pracy ponoszonych przez pracodawcę na podstawie przepisów Kodeksu pracy

Przesuń, by zobaczyć więcej

Pokryjemy koszty:
Przeprowadzenia badań profilaktycznych dla pracowników
Sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
Wydawania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
Wykonywania badań profilaktycznych do celów sanitarno-epidemiologicznych
Oceny zdolności do pracy w określonym zawodzie i na określonym stanowisku
Wydawania zaświadczeń i świadectw dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy o stanie zdrowia pracownika lub niezdolności do pracy
Wizytowania zakładu pracy przez lekarza medycyny pracy
Uczestniczenia lekarza medycyny pracy w zakładowej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy
man with giant watch
Zawierasz z nami umowę ubezpieczenia Medycyna pracy
man looking at charts
Dzięki temu wpływasz na stan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładzie pracy
man leaning back
Co więcej, ubezpieczenie pokryje koszty badań wymaganych przez przepisy Kodeksu pracy
Z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia pracodawca (jako ubezpieczający) opłaca składkę w wysokości i z częstotliwością wskazaną w umowie ubezpieczenia – miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Składkę należy opłacić zawsze z góry na 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kolejnego okresu ubezpieczenia. 

Bezimienny raport stanu osobowego jest najważniejszym dokumentem w obsłudze ubezpieczenia. Pracodawca sporządza go w przypadku zmiany liczby pracowników po zawarciu umowy ubezpieczenia i przesyła najpóźniej na 10 dni kalendarzowych przed upływem każdego miesiąca ochrony ubezpieczeniowej.

W raporcie pracodawca wpisuje m.in:

  • liczbę wszystkich pracowników zadeklarowanych Allianz w poprzednim raporcie stanu osobowego,
  • liczbę pracowników zatrudnionych po sporządzeniu ostatniego raportu,
  • liczbę zwolnionych pracowników do końca miesiąca sporządzenia raportu.
Tak, pracodawca kierując pracownika na badania profilaktyczne wystawia skierowanie na badanie. Oryginał skierowania jest konieczny do wystawienia zaświadczenia o zdolności do pracy. Pracodawca powinien wypełnić skierowanie na badania medycyny pracy na druku Allianz, z podaniem numeru polisy. Prawidłowo wypełnione skierowanie opisuje dokładnie czynności wykonywane przez pracownika i określa czynniki uciążliwe i szkodliwe występujące na danym stanowisku pracy. Te informacje pozwalają wstępnie ustalić zakres badań.
  1. Pracodawca wystawia skierowanie na drukach Allianz. To on ponosi odpowiedzialność za treść tego dokumentu, w którym określa stanowisko pracy, wymienia czynniki szkodliwe i uciążliwe.
  2. Pracownik lub pracodawca kontaktuje się z infolinią Allianz (numer telefonu podajemy na skierowaniu) i podaje dane ze skierowania. Może również umówić badania medycyny pracy bezpośrednio w placówce pracującej w systemie EWKA (Elektroniczna Weryfikacja Klientów Allianz).
  3. Konsultanci Allianz umawiają pracownika na badania – wysyłamy mu SMS z potwierdzeniem wizyty/badań.
  4. Pracownik stawia się do wskazanej placówki ze oryginałem skierowania.
  5. Badania kończą się wystawieniem przez lekarz medycyny pracy zaświadczenia.
Jako pracownik otrzymasz takie zaświadczenie w przypadku braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. Wystawia je lekarz medycyny pracy. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest przekazanie mu oryginału skierowania na badania medycyny pracy.
O terminie następnego badania decyduje lekarz na podstawie wskazanych na skierowaniu czynników szkodliwych/uciążliwych oraz stanu zdrowia pracownika. 
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.