Program TFI Allianz

Program Systematycznego Oszczędzania Allianz Plus

Możliwość dodatkowego oszczędzania na dowolne cele w 3 różnych strategiach inwestycyjnych 
PSO Allianz Plus 
Twoje korzyści
3 różne strategie inwestycyjne do wyboru,
5 subfunduszy Allianz FIO i preferencyjne warunki 
Wybierz strategię, która najbardziej Ci odpowiada

Przesuń, by zobaczyć więcej

Udział akcji w każdej ze strategii
maks. udział akcji 90%
maks. udział akcji 50%
maks. udział akcji 25%
Subfundusze o różnorodnej polityce inwestycyjnej
Dostęp do inwestycji zagranicznych
Proste inwestowanie 
Wybierz strategię
Inwestuj zgodnie ze swoją strategią 
Wypłacasz oszczędności, kiedy ich potrzebujesz
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
Skontaktuj się z Agentem Allianz 
W ramach Programu, w zależności od swojej skłonności do ryzyka, możesz wybrać jedną z trzech strategii: Aktywną, Umiarkowaną lub Ostrożną. Udział akcji w strategiach zmniejsza się z upływem czasu, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo inwestycji.

W ramach Programu Systematycznego Oszczędzania "Allianz Plus" możesz wpłacać środki do subfunduszy Allianz SFIO dostępnych w 3 Strategiach Inwestycyjnych, zależnie od Twojej skłonności do ryzyka.

  • Strategia Aktywna (max. udział akcji 90%)
  • Strategia Umiarkowana  (max. udział akcji 50%)
  • Strategia Ostrożna  (max. udział akcji 25%)

Strategie stworzone są w oparciu o wybrane subfundusze z oferty Allianz FIO:

  • Allianz Selektywny
  • Allianz Akcji Globalnych
  • Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
  • Allianz Obligacji Globalnych
  • Allianz Konserwatywny
Możesz oszczędzać już od 200 zł miesięcznie. Kwota ta może być powiększona o wielokrotność 50 zł.
Ważne dokumenty 
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. statuty, regulaminy, prospekty, ogłoszenia prawne, kluczowe informacje dla inwestorów, karty subfunduszy, rachunki nabyć,  tabele opłat, sprawozdania finansowe, skład portfeli.

Klauzula prawna TFI Allianz Polska S.A.

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym danego funduszu oraz z dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów.  Materiały dotyczące funduszy oferowanych przez TFI Allianz umieszczone na stronach serwisu internetowego publikowanego w domenie allianz.pl i nie  stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Fundusze Allianz FIO, Allianz SFIO, Allianz Plan Emerytalny SFIO i Bezpieczna Jesień SFIO nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy prowadzonych w ramach Funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Fundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów poszczególnych subfunduszy w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucją finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej. Prezentowana zmiana wartości jednostki uczestnictwa jest oparta na historycznej wycenie Subfunduszu i nie stanowi gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. . Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

Prospekty informacyjne Allianz FIO, Allianz SFIO, Allianz Plan Emerytalny SFIO i Bezpieczna Jesień SFIO zawierające wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym, opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są w języku polskim pod linkiem https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/dokumenty.html#tfi-pprospekty-informacyjne oraz w Towarzystwie i u dystrybutorów Funduszy Allianz. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w Prospektach Informacyjnych (Rozdział III, pkt 4) dostępnych w języku polskim na stronie www.allianz.pl/tfi.

TFI Allianz Polska S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 19 listopada 2003 roku. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancja 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000176359, NIP 521-32-59-888, REGON 015555893, wysokość kapitału zakładowego: 69 888 000 złotych (wpłacony w całości).