Program Systematycznego Oszczędzania Allianz Plus

Możliwość dodatkowego oszczędzania na dowolne cele w 3 różnych strategiach inwestycyjnych 
PSO Allianz Plus 
Twoje korzyści

Sprawdź, co zapewni Program Systematycznego Oszczędzania Allianz Plus

Wybierz strategię, która najbardziej Ci odpowiada

Przesuń, by zobaczyć więcej

Udział akcji w każdej ze strategii
maks. udział akcji 90%
maks. udział akcji 50%
maks. udział akcji 25%
Subfundusze o różnorodnej polityce inwestycyjnej
Dostęp do inwestycji zagranicznych

Proste inwestowanie 

Od decyzji o wyborze sposobu inwestowania po wypłatę 

Wybierz strategię
Inwestuj zgodnie ze swoją strategią 
Wypłacasz oszczędności, kiedy ich potrzebujesz
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Często zadawane pytania o PSO Allianz Plus 

Skontaktuj się z Agentem Allianz 
W ramach Programu, w zależności od swojej skłonności do ryzyka, możesz wybrać jedną z trzech strategii: Aktywną, Umiarkowaną lub Ostrożną. Udział akcji w strategiach zmniejsza się z upływem czasu, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo inwestycji.

W ramach Programu Systematycznego Oszczędzania "Allianz Plus" możesz wpłacać środki do subfunduszy Allianz SFIO dostępnych w 3 Strategiach Inwestycyjnych, zależnie od Twojej skłonności do ryzyka.

  • Strategia Aktywna (max. udział akcji 90%)
  • Strategia Umiarkowana  (max. udział akcji 50%)
  • Strategia Ostrożna  (max. udział akcji 25%)

Strategie stworzone są w oparciu o wybrane subfundusze z oferty Allianz FIO:

  • Allianz Selektywny
  • Allianz Akcji Globalnych
  • Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
  • Allianz Obligacji Globalnych
  • Allianz Konserwatywny
Możesz oszczędzać już od 200 zł miesięcznie. Kwota ta może być powiększona o wielokrotność 50 zł.

Ważne dokumenty 

alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. statuty, regulaminy, prospekty, ogłoszenia prawne, kluczowe informacje dla inwestorów, karty subfunduszy, rachunki nabyć,  tabele opłat, sprawozdania finansowe, skład portfeli.
Fundusze inwestycyjne Allianz nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusze inwestycyjne Allianz oraz od pobranych opłat manipulacyjnych. Wymagane prawem informacje, w tym opis czynników ryzyka i tabela opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie, oraz u dystrybutorów.