Allianz Inwestycje 24
Uczestnicząc w Programie Allianz Inwestycje 24, inwestujesz w fundusze online na korzystnych warunkach. 

W fundusze Allianz Duo FIO (w ramach Programu Allianz Inwestycje 24) inwestujesz bez opłat manipulacyjnych i administracyjnych. Dodatkowo otrzymasz zwrot 50% pobranej opłaty za zarządzanie w formie dodatkowych jednostek uczestnictwa danego funduszu. W praktyce świadczenie dodatkowe oznacza wyższą stopę zwrotu z inwestycji, ponieważ otrzymując dodatkowe jednostki uczestnictwa ponosisz niższe koszty zarządzania funduszem.

Warunkiem naliczenia świadczenia dodatkowego jest utrzymanie środków w funduszu przez co najmniej rok, ponieważ dodatkowe jednostki będą zwracane na Twoje konto jednostek w każdą rocznicę zawarcia umowy Allianz Inwestycje 24. 

Przesuń, by zobaczyć więcej

Minimalna pierwsza wpłata 1 000 zł  
 Minimalna kolejna wpłata  50 zł
Opłata manipulacyjna Brak
Opłata za umorzenie  Brak
Profil inwestora  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu dummy 224 224 224 
alt
Zapoznaj się z ważnymi dokumentami dotyczącymi programu 
alt

Niniejszy materiał został przygotowany wyłącznie w celu informacyjnym i reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty Funduszu lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 ze zm.), a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej, ani nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, bani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusze oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Opłaty za zarządzanie oraz inne koszty obciążające fundusze są wliczone w cenę jednostki uczestnictwa funduszy i pomniejszają zysk z inwestycji. Wartość aktywów netto Subfunduszy Allianz Duo FIO inwestujących w akcje oraz Subfunduszu Allianz Globalnych Strategii cechuje się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami.

Subfundusze Allianz Duo FIO mogą lokować powyżej 35 proc. aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.

Subfundusz „Allianz Globalnych Strategii” lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa zagranicznego subfunduszu „Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund”, wydzielonego w ramach Aviva Investors SICAV. Subfundusz Allianz Globalnych Akcji lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające fundusze inwestycyjne oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych na stronie internetowej www.allianz.pl, w siedzibie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. oraz u dystrybutorów.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. działa na podstawie zezwolenia KPWiG (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).