Allianz Globalny Stabilnego Dochodu

Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 3 lata.
Kup fundusz Sprawdź notowania
kobieta z smartphonem, mężczyzna z tabletem,  monitor

Polityka inwestycyjna: 

  • Subfundusz inwestuje przynajmniej 60% portfela w inne fundusze (w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytułu uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą). Fundusze, w które inwestuje subfundusz, inwestują w akcje lub obligacje lub realizują politykę absolutnej stopy zwrotu.
  • Instrumenty dłużne (m.in. obligacje) stanowią od 0 do 40% portfela.
  • Akcje i podobne instrumenty stanowią od 0 do 40% portfela.

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz FIO 

Przesuń, by zobaczyć więcej

Rekomendowany okres inwestycji
3 lat
Typ funduszu
mieszany zagraniczny
Benchmark
20% MSCI World Index + 55% Barclays Global Aggregate Total Return Index EUR Hedged
+ 25% WIBID O/N
Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa
14.10.2015 r. - 100,00 zł
Wysokość minimalnej wpłaty
200 zł - pierwsza wpłata
50 zł - kolejne
Konto nabyć subfunduszu
85 1240 1037 1111 0010 6479 5022
Opłata za zarządzanie w skali roku
2,0%
Aktywa
22,0 mln zł
Zarządzajacy
Sprawdź notowania funduszu
Zarządzający funduszem
Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego oraz tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Od 2012 roku zatrudniony w TFI Allianz Polska S.A. na stanowisku Zarządzającego Funduszami.

Częste pytania o fundusze inwestycyjne otwarte 

Potrzebujesz pomocy?

Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
NAPISZ DO NAS

Klauzula prawna TFI Allianz Polska S.A. 

Allianz FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz FIO oraz od pobranych opłat za nabycie. Prospekt informacyjny Allianz FIO zawierający wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym,opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.