Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 5 lat.
kobieta z smartphonem, mężczyzna z tabletem,  monitor

Polityka inwestycyjna: 

  • Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek inwestuje głównie w akcje małych i średnich spółek, których waga w indeksie WIG jest mniejsza niż 2%, oraz w inne instrumenty oparte o akcje tych spółek. Udział tych instrumentów w portfelu (w aktywach netto) wynosi od 70% do 100%.
  • Instrumenty dłużne (m.in. obligacje) stanowią od 0 do 30% portfela.
  • Lokaty w inne fundusze stanowią nie więcej niż 10% portfela.

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz FIO 

Przesuń, by zobaczyć więcej

Rekomendowany okres inwestycji
5 lat
Typ funduszu
akcyjny
Benchmark
70% x stopa zwrotu indeksu mWIG40 + 20% x stopa zwrotu indeksu sWIG80 + 10% x stopa zwrotu WIBID O/N
Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa
21.11.2007 r. - 100,00 zł
Wysokość minimalnej wpłaty
200 zł - pierwsza wpłata
50 zł - kolejne
Konto nabyć subfunduszu
72 1240 1037 1111 0010 1512 2332
Opłata za zarządzanie w skali roku
2,5%
Aktywa
175,6 mln zł
Zarządzajacy

Adam Łukojć

Michał Staszak

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi, Zarządzający Funduszami Akcyjnymi
Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz certyfikaty: ACMA, CAIA, CFA, CGMA i PRM. Był również dwukrotnym stypendystą CFA Society of Poland. W 2015 roku podjął studia doktoranckie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, ma otwarty przewód doktorski.
Zarządzający Funduszami Akcyjnymi, Analityk Akcji
Od początku kariery zawodowej związany z TFI Allianz Polska – zatrudniony kolejno w Departamencie Sprzedaży i Obsługi Uczestników Funduszy, w Wydziale ds. Zarządzania Ryzykiem oraz w Departamencie Zarządzania Aktywami.
Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 703 oraz tytuł CFA.

Częste pytania o fundusze inwestycyjne otwarte 

  • Wybór funduszu inwestycyjnego zależy od dwóch czynników: horyzontu inwestycyjnego oraz poziomu ryzyka, który możemy zaakceptować, zgodnie z zasadą: wyższe ryzyko = wyższy potencjał zysków. Im dłuższy horyzont czasowy, tym inwestycja może być agresywniejsza (udział akcji bądź funduszy akcyjnych w naszym portfelu może być większy). Analogicznie - im krótszy inwestycyjny horyzont, tym portfel powinien być skonstruowany bezpieczniej, to znaczy mniej powinno być w nim akcji, a więcej obligacji czy też funduszy obligacyjnych albo pieniężnych.
  • zlecenia możesz składać za pośrednictwem telefonu i serwisu internetowego Allianz24 (jeśli wybrałeś taką usługę),
  • zlecenie możesz złożyć także u swojego Doradcy, u którego otwierałeś pierwszy rejestr lub w innym Punkcie Obsługi Funduszy.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z naszym agentem

Dokumenty do pobrania 

alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. statuty, regulaminy, prospekty, ogłoszenia prawne, kluczowe informacje dla inwestorów, karty subfunduszy, rachunki nabyć,  tabele opłat, sprawozdania finansowe, skład portfeli.

Klauzula prawna TFI Allianz Polska S.A. 

Allianz FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz FIO oraz od pobranych opłat za nabycie. Prospekt informacyjny Allianz FIO zawierający wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym,opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.