Allianz SFIO PPK
16 lutego 2024 r. nastąpi zmiana depozytariusza Funduszu Allianz SFIO PPK. Nowy numer rachunku bankowego prezentowany będzie po zalogowaniu do aplikacji dla pracodawcy PPK Serwis w zakładce „Dane Firmy"

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system długoterminowego oszczędzania. Jego celem jest zapewnienie wyższych oszczędności na emeryturze. 

Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Wpłaty pracownika oraz pracodawcy są naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia brutto pracownika. Państwo z kolei przekazuje ustalone kwoty – niezależne od dochodów pracownika.

Masz pytania? Wybierz eksperta w Twoim rejonie i zamów rozmowę
Częste pytania
Pracodawca, w porozumieniu ze związkiem zawodowym lub reprezentacją pracowników, wybiera instytucję finansową, w której utworzy prywatne rachunki PPK dla pracowników. Rachunki będą zasilane comiesięcznymi wpłatami pracownika i pracodawcy oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od Państwa. Gromadzone na rachunkach środki będą inwestowane w fundusze inwestycyjne o różnym poziomie ryzyka w zależności od wieku danego uczestnika PPK – tzw. fundusze zdefiniowanej daty. 
W Polsce, podobnie jak w innych krajach rozwiniętych, ustawowy obowiązek tworzenia systemu PPK dla pracowników będzie spoczywał na pracodawcy, przy wsparciu państwa. PPK są wdrażane etapami – w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Na rachunek PPK pracownika wpływają co miesiąc wpłaty, pochodzące z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i państwa. Do PPK obowiązuje tzw. automatyczny zapis osób zatrudnionych w wieku od 18 do 55 lat (po 55. roku życia pracownik samodzielnie składa wniosek o przystąpienie do programu). Środki gromadzone na rachunku PPK pracownika są jego prywatną własnością, mogą być w każdej chwili wypłacone oraz są dziedziczone.
Pracownicy od 18 do 55 roku życia są zapisywani do PPK przez pracodawcę. Dla osób od 55 roku życia do 70 roku życia zapis możliwy jest tylko na wniosek pracownika, złożony u pracodawcy. Pracodawca, w porozumieniu ze związkiem zawodowym lub reprezentacją pracowników, wybiera instytucję finansową, w której utworzy prywatne rachunki PPK dla pracowników.
PPK zostało wprowadzone, aby pomnażać prywatne oszczędności emerytalne pracowników. Mają zapewnić wsparcie finansowe po zakończeniu aktywności zawodowej. Środki zgromadzone w PPK są prywatną własnością pracownika i są dziedziczone.

PPK mogą wprowadzić instytucje finansowe, które spełnią rygorystyczne kryteria, spośród następujących podmiotów: Fundusze Inwestycyjne, Fundusze Emerytalne, Pracownicze Towarzystwa Emerytalne lub Zakłady Ubezpieczeń.

Obecnie 18 instytucji oferuje PPK. Jedną z nich jest TFI Allianz Polska S.A.

Pracodawca, w porozumieniu ze związkiem zawodowym lub reprezentacją pracowników, wybiera instytucję finansową, w której utworzy prywatne rachunki PPK dla pracowników.

Środki gromadzone w ramach PPK są inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty, które prowadzą różną politykę inwestycyjną i mają różny poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika PPK. W miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia, środki inwestowane są w coraz bardziej bezpieczny sposób.

TFI Allianz Polska S.A. utworzyła fundusz Allianz SFIO PPK, będący specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi 9 subfunduszami zdefiniowanej daty:

  • Allianz PPK 2025 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1963-1967 (lub starszych na wniosek tych osób),
  • Allianz PPK 2030 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1968-1972,
  • Allianz PPK 2035 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1973-1977,
  • Allianz PPK 2040 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1978-1982,
  • Allianz PPK 2045 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1983-1987,
  • Allianz PPK 2050 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1988-1992,
  • Allianz PPK 2055 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1993-1997,
  • Allianz PPK 2060 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1998-2002,
  • Allianz PPK 2065 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 2003-2007.

dummy Dowiedz się więcej o funduszach

Całkowity koszt dla uczestnika nie może przekroczyć 0,6% środków zgromadzonych na rachunku w skali roku. Maksymalny limit wynagrodzenia dla TFI zakładany jest na poziomie 0,5% wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego oraz 0,1% wynagrodzenia za osiągnięcie wyniku przez fundusz. 

Maksymalna opłata za zarządzenie subfunduszami w ramach PPK wynosi 0,4%.

Wszystkie środki zgromadzone na kontach osobistych Pracowników wpłacone do funduszu są traktowane jako wydzielony majątek, niezależny od majątku Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), które nim zarządza. Oznacza to, że bankructwo TFI nie oznacza bankructwa funduszu. TFI nie może bowiem pokrywać z funduszu np. własnych zobowiązań.

Wszystkie aktywa funduszu przechowuje depozytariusz, którym może być tylko bank dysponujący wysokimi kapitałami własnymi. Bank przechowuje środki funduszu, oprócz tego dba także o zgodność operacji wykonywanych przez fundusz z prawem i statutem funduszu, a w razie konieczności może dokonać likwidacji funduszu i rozdziału środków pomiędzy jego uczestników. Jeśli bank depozytariusza zbankrutuje, to przechowywane aktywa funduszu są wyłączone z masy upadłościowej banku.

Kontrolę nad działaniem funduszy sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, która m.in. nadzoruje przestrzeganie obowiązków informacyjnych: publikacji statutu, rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych zarządzanych funduszy.

Ustawa o PPK - najważniejsze informacje

PPK a wiek pracownika

Do Pracowniczego Planu Kapitałowego automatycznie zapisana zostanie każda osoba zatrudniona, która ukończyła 18. rok życia, a nie ukończyła 55. roku życia i nie złożyła deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Osoby, które ukończyły 55. rok życia, ale nie ukończyły 70. roku życia, będą mogły przystąpić do PPK wyłącznie na swój wniosek. Natomiast osoby, które ukończyły 70. rok życia nie będą mogły przystąpić do PPK.

Ważna jest informacja dla pracowników, że to pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK w jego imieniu i na jego rzecz.

Pracownicze Plany Kapitałowe – zalety

PPK to nowy system oszczędzania na emeryturę. Najważniejszą informacją dla pracownika o PPK jest fakt, że składki są finansowanie nie tylko z jego środków, lecz także ze środków pracodawcy oraz Państwa. Składka podstawowa pracownika wynosi 2% (dla osób zarabiających poniżej 1,2-krotności płacy minimalnej brutto może wynosić 0,5%), a pracodawcy 1,5%. W PPK pracownik może decydować o wysokości składki dodatkowej (do 2%). Pracodawca również może zdecydować się na składkę dodatkową (do 2,5%). Od Państwa będzie można otrzymać jednorazową wpłatę powitalną (250 zł) i dopłaty roczne (240 zł).

Pracownicze Plany Kapitałowe – ustawa

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) została uchwalona przez Sejm w dniu 4 października 2018 roku i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Ten akt prawny reguluje zasady tworzenia i działania pracowniczych planów kapitałowych w Polsce.

Ustawa mówi o dobrowolności gromadzenia oszczędności na emeryturę w ramach planu. I choć każdy pracownik zostanie zapisany do planu automatycznie, to PPK dla pracownika jest dobrowolne. Aby zrezygnować z planu, wystarczy złożyć pisemną deklarację swojemu pracodawcy.

Wpłaty dokonywane do PPK będą finansowane z trzech źródeł: pracodawca, pracownik i Państwo.

Warto wiedzieć

 +48 22 541 75 75

Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora
Godziny pracy infolinii poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00

Napisz wiadomość e-mail:  fundusze.ppk@allianz.pl 
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. statuty, regulaminy, prospekty, ogłoszenia prawne, kluczowe informacje dla inwestorów, karty subfunduszy, rachunki nabyć,  tabele opłat, sprawozdania finansowe, skład portfeli.

Niniejszy materiał został przygotowany wyłącznie w celu informacyjnym i reklamowym i nie może stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi zarządzania pracowniczym planem kapitałowym (PPK) oferowanej przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. („Towarzystwo”). Dane podane w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa prawnego ani pomocy prawnej.

Towarzystwo nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego PPK z wydzielonymi Subfunduszami („Fundusz”), ale dołoży starań, żeby je osiągnąć. Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Opłaty za zarządzanie oraz inne koszty obciążające fundusze są wliczone w cenę jednostki uczestnictwa funduszy i pomniejszają zysk z inwestycji. Wartość aktywów netto Subfunduszy (a tym samym wartość jednostki uczestnictwa) może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami. Subfundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, rządy państw należących do OECD tj. rządy: Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii,  Japonii, Kanady, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz następujące międzynarodowe instytucje finansowe: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające Fundusz oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospekcie informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych na stronie internetowej www.allianz.pl oraz w siedzibie Towarzystwa. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią ww. dokumentów.

Towarzystwo działa na podstawie zezwolenia KPWiG (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Organem sprawującym nadzór nad Towarzystwem i Funduszem jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Towarzystwo z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000176359, w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 69.888.000,00 PLN.

Zamieszczone materiały są chronione prawem autorskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie do zamieszczonych materiałów przysługują wyłącznie Towarzystwu.