Menu back

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Kontakt i obsługa

 • Agenci
 • Pomoc
 • Kontakt

Dlaczego warto kupić to ubezpieczenie?

www.allianz.pl - OC branży medycznej

Ubezpieczenie OC zapewnia:

 • Zabezpieczenie Ubezpieczonego wykonującego zawód medyczny przed roszczeniami osób trzecich.
 • Ubezpieczenie dobrowolne może zostać rozszerzone o ryzyka dodatkowe, pozwalające na kompleksowe zabezpieczenie potrzeb osoby wykonującej zawód medyczny.
 • Obsługa na najwyższym poziomie.
 • Szerokie know–how Allianz w zakresie ubezpieczeń dla medycyny.

 

To ubezpieczenie możesz kupić  u agenta lub za pośrednictwem brokera.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu

 • Informacje ogólne

 • Kto może się ubezpieczyć

 • Zakres

 • Jak to działa

Informacje ogólne

Działalność w branży medycznej ma charakter szczególnie wrażliwy – pracownicy służby zdrowia mają bowiem do czynienia z dobrami najcenniejszymi – życiem i zdrowiem ludzkim.

Celem zabezpieczenia przed roszeniami pacjentów możliwe jest wykupienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Kto może się ubezpieczyć

Każda osoba wykonująca zawód medyczny.

Zakres

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa (deliktowa lub kontraktowa) odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zawodowych, w tym również za szkody spowodowane w związku z niesieniem pierwszej pomocy medycznej.

Jak to działa

W momencie dowiedzenia się o szkodzie Ubezpieczony powiadamia o tym Allianz. Po sprawdzeniu przez Allianz zasadności roszczenia, Allianz wypłaca osobie trzeciej (poszkodowanemu) odszkodowanie.

W przypadku skorzystania z Opcji dodatkowej obejmującej ubezpieczenie ochrony prawnej – Allianz refunduje poniesione przez Ubezpieczonego koszty ochrony prawnej w sytuacjach określonych umową ubezpieczenia.

Opcje dodatkowe do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Zabiegi rewitalizacji skóry

Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego z tytułu wykonywania zabiegów medycyny estetycznej polegających na stymulacji biologicznej skóry w celu poprawy jej fizjologii wyglądu

Ochrona prawna

Refundacja przez Ubezpieczyciela poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów związanych w z dochodzeniem przeciwko Ubezpieczonemu roszczeń odszkodowawczych z zakresu prawa pracy, w sprawach karnych, w sprawach umów oraz związanych z ubezpieczeniami społecznymi.

Dokumenty

Dokumenty do zgłoszenia szkód z ubezpieczeń

Zgłoszenia szkody, instrukcje, oświadczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Jak kupić ubezpieczenie

Wyszukiwarka agentów

Wybierz agenta i skontaktuj się przez telefon, e-mail lub facebook.

U agenta

Wyślij zgłoszenie. Agent Allianz skontaktuje się z Tobą.

Przez brokera

To ubezpieczenie możesz kupić u brokera.