Menu back

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Kontakt i obsługa

 • Agenci
 • Pomoc
 • Kontakt

Dlaczego warto kupić to ubezpieczenie?

www.allianz.pl - OC branży medycznej

Ubezpieczenie OC zapewnia:

 • Spełnienie obowiązku ubezpieczenia wynikającego z ustawy o działalności leczniczej.
 • Ubezpieczenie obowiązkowe może zostać rozszerzone o ryzyka dodatkowe, pozwalające na kompleksowe zabezpieczenie potrzeb podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
 • Obsługa na najwyższym poziomie.
 • Szerokie know–how Allianz w zakresie ubezpieczeń dla medycyny.

 

To ubezpieczenie możesz kupić  u agenta lub za pośrednictwem brokera.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu

 • Informacje ogólne

 • Kto może się ubezpieczyć

 • Zakres

 • Jak to działa

Informacje ogólne

Działalność w branży medycznej ma charakter szczególnie wrażliwy – pracownicy służby zdrowia mają bowiem do czynienia z dobrami najcenniejszymi – życiem i zdrowiem ludzkim.

Dla zabezpieczenia roszczeń pacjentów ustawodawca podjął decyzję o objęciu tego rodzaju działalności ubezpieczeniem obowiązkowym.

Kto może się ubezpieczyć

Każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą, zgodnie z rozumieniem Ustawy o działalności leczniczej.

Zakres

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29.04.2019r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

W ramach ubezpieczenia możliwe jest także rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o Opcje dodatkowe.

Jak to działa

W momencie dowiedzenia się o szkodzie Ubezpieczony powiadamia o tym Allianz. Po sprawdzeniu przez Allianz zasadności roszczenia, Allianz wypłaca osobie trzeciej (poszkodowanemu) odszkodowanie.

W przypadku skorzystania z Opcji dodatkowej obejmującej ubezpieczenie ochrony prawnej – Allianz refunduje poniesione przez Ubezpieczonego koszty ochrony prawnej w sytuacjach określonych umową ubezpieczenia.

Opcje dodatkowe do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadanego mienia (z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody osobowe wynikające z udzielanych świadczeń zdrowotnych) w zakresie:

 • Odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach ruchomych użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze (klauzula nr 3),
 • Odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach ruchomych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego (klauzula nr 5),
 • Odpowiedzialność cywilna pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy (klauzula nr 6).

Ekspozycja zawodowa

Wystąpienie u pracownika, pracodawcy, podwykonawcy lub innej osoby medycznej wykonującej czynności medyczne w placówce na podstawie innych umów cywilnoprawnych zakażenia wirusem HBV, HCV, HIV wskutek ekspozycji zawodowej.

Ochrona prawna

Refundacja przez Ubezpieczyciela poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów związanych z dochodzeniem przeciwko Ubezpieczonemu roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych, z zakresu prawa pracy, w sprawach karnych, w sprawach umów oraz związanych z ubezpieczeniami społecznymi.

Zabiegi rewitalizacji skóry

Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego z tytułu wykonywania zabiegów medycyny estetycznej polegających na stymulacji biologicznej skóry w celu poprawy jej fizjologii wyglądu.

Naruszenie praw pacjenta

Odpowiedzialność za szkody polegające na naruszeniu praw pacjenta, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ubezpieczenie nadwyżkowe

Ubezpieczenie szkód związanych z prowadzeniem działalności leczniczej (ubezpieczenie nadwyżkowe).

Dokumenty

Dokumenty do zgłoszenia szkód z ubezpieczeń

Zgłoszenia szkody, instrukcje, oświadczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Jak kupić ubezpieczenie

Wyszukiwarka agentów

Wybierz agenta i skontaktuj się przez telefon, e-mail lub facebook.

U agenta

Wyślij zgłoszenie. Agent Allianz skontaktuje się z Tobą.

Przez brokera

To ubezpieczenie możesz kupić u brokera.