Wypowiedzenie OC - jak zrezygnować z polisy OC

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 3 min 
Według polskiego prawa każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu ma obowiązek wykupienia  ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zasady obowiązkowego ubezpieczenia OC określa ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych. W niektórych sytuacjach możliwe jest wypowiedzenie polisy OC. Sprawdź, w jakich przypadkach możesz zrezygnować z obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego i poznaj zasady rezygnacji z polisy OC

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC jest możliwe w kilku przypadkach, np. zawarcia umowy przez internet lub infolinię, kradzieży lub zniszczenia samochodu, zakupu używanego pojazdu z polisą OC itp. Możliwa jest również rezygnacja z umowy ubezpieczenia OC, która została zawarta z mocy prawa (automatycznie przedłużona). Wypowiedzenie OC powinno posiadać formę pisemną oraz własnoręczny podpis ubezpieczonego. Warto skorzystać ze wzorów wypowiedzenia polisy OC dostępnych na stronach internetowych większości towarzystw ubezpieczeniowych.

Bez względu na przyczynę wypowiedzenia umowy, wypowiedzenie OC powinno zawierać:

 • dane osobowe ubezpieczonego: imię i nazwisko, PESEL, adres,
 • dane adresowe towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym zawarto umowę,
 • dane pojazdu,
 • numer polisy,
 • powód rezygnacji 
 • Wypowiedzenie polisy ubezpieczeniowej należy dostarczyć do towarzystwa ubezpieczeniowego w określonym terminie. Wypowiedzenie OC zawierające niezbędne dane można dostarczyć do TU między innymi: listem poleconym, drogą elektroniczną, wysyłając skan dokumentu z własnoręcznym podpisem na wskazany przez towarzystwo ubezpieczeniowe adres mailowy,  w oddziale ubezpieczyciela, przekazując dokumenty agentowi ubezpieczeniowemu.

  Warto pamiętać o przygotowaniu kopii wypowiedzenia OC i potwierdzenia przyjęcia dokumentu przez pracownika oddziału lub agenta ubezpieczeniowego. Potwierdzenie przyjęcia wypowiedzenia powinno zawierać datę otrzymania wypowiedzenia. W przypadku przesłania rezygnacji z polisy OC listem poleconym istotna jest data nadania. Warto jednak pamiętać, że termin dostarczenia wypowiedzenia OC przesłanego za pośrednictwem firmy kurierskiej liczy się od daty dostarczenia dokumentów do siedziby firmy.

  Wymaganym ustawąterminem jest 1 dzień przed końcem okresu ubezpieczeniowego. Według kodeksu cywilnego ( Art.115), jeżeli koniec okresu ubezpieczeniowego przypada na dzień wolny od pracy lub sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

 

Zakup polisy OC przez internet lub infolinię zyskuje coraz większe grono zwolenników. Możliwość porównania wielu propozycji różnych towarzystw ubezpieczeniowych umożliwia wybór najkorzystniejszej oferty. Dodatkowym atutem zakupu polisy przez internet jest możliwość odstąpienia od ubezpieczenia.

Umowa zawarta przez internet lub infolinię umożliwia rezygnację z polisy OC do 30 dni od jej zawarcia lub od dnia potwierdzenia przez towarzystwo ubezpieczeń informacji, o których mowa w art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (t. jedn. Dz.U. 2020 poz.287 z późn. zm,), jeżeli jest to termin późniejszy w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz 7 dni w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość gwarantuje art.40 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta.

Odstąpienie od umowy OC zawartej na odległość nie wymaga podawania przyczyny.

Najczęstszą przyczyną rezygnacji z polisy OC jest zawarcie na kolejny rok umowy na korzystniejszych warunkach finansowych. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują atrakcyjne warunki zarówno dla stałych, jak i nowych klientów. Wysokie rabaty za bezszkodową jazdę, dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa czy atrakcyjne zniżki podczas zakupu dodatkowych ubezpieczeń komunikacyjnych sprawiają, że coraz więcej osób porównuje oferty różnych ubezpieczycieli i decyduje się na zakup polisy od innego zakładu ubezpieczeń, które jest bardziej opłacalne niż automatyczne przedłużenie poprzedniego ubezpieczenia OC. W przypadku wypowiedzenia umowy przed końcem okresu ubezpieczeniowego istotne jest przekazanie oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczasowej umowy. Należy pamiętać o złożeniu go najpóźniej 1 dzień przed końcem okresu ubezpieczeniowego, w przeciwnym razie polisa OC zostanie automatycznie przedłużona.

Zakup nowej, znacznie korzystniejszej polisy OC wiąże się z koniecznością wypowiedzenia poprzedniego ubezpieczenia, jednak dość często posiadacze pojazdu zapominają o dopełnieniu formalności.

Co robić, kiedy zapomniałeś wysłać wypowiedzenie najpóźniej 1 dzień przed końcem okresu ubezpieczeniowego?

Posiadanie tzw. podwójnego ubezpieczenia nie zobowiązuje do opłacania podwójnych składek przez cały okres trwania umowy. Wystarczy wysłać wypowiedzenie polisy OC wraz z dowodem zakupu nowego ubezpieczenia do towarzystwa ubezpieczeniowego listem poleconym, drogą elektroniczną lub przekazać je pracownikowi oddziału towarzystwa ubezpieczeniowego. W takim przypadku konieczne jest opłacenie składki za okres od obowiązywania przedłużonej automatycznie umowy do złożenia wypowiedzenia. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wyliczenia i przesłania wysokości składki automatycznie przedłużonej polisy za każdy dzień ochrony.

Wypowiedzenie OC jest możliwe w przypadku zakupu używanego pojazdu z ważną polisą. Właściciel pojazdu może korzystać z OC poprzedniego właściciela do końca okresu ubezpieczeniowego lub wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie.

W niektórych przypadkach korzystanie z OC zbywcy może okazać się bardzo niekorzystne dla nowego właściciela pojazdu. Najczęstszą przyczyną rezygnacji z polisy OC poprzedniego właściciela pojazdu jest znacznie lepsza historia ubezpieczeniowa, ponieważ podczas rekalkulacji składki przez TU może być konieczna dopłat do obowiązującego ubezpieczenia. W takim przypadku znacznie bardziej opłacalna jest rezygnacja z OC zbywcy i zawarcie nowej umowy z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym.

Składając wypowiedzenie polisy poprzedniego właściciela pojazdu, możesz wskazać datę zakończenia ochrony, a nową umowę ubezpieczenia należy zawrzeć najpóźniej w dniu zakończenia ochrony z poprzedniej polisy. Niewykorzystane składki za ubezpieczenie towarzystwo ubezpieczeniowe zwraca poprzedniemu właścicielowi pojazdu.

Warto wiedzieć, że polisa OC zbywcy nie jest przedłużana automatycznie. 

W przypadku kradzieży pojazdu konieczne jest jego wyrejestrowanie, w przeciwnym razie właściciel jest zobowiązany do opłacania składek. Wyrejestrowanie skradzionego pojazdu w wydziale komunikacji wiąże się z przedstawieniem następujących dokumentów:

 • karta pojazdu, 
 • dowód rejestracyjny, 
 • zaświadczenie z policji o zgłoszeniu kradzieży.

Właściciel skradzionego pojazdu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań. Wypowiedzenie do towarzystwa ubezpieczeniowego należy przesłać jak najszybciej od daty wyrejestrowania pojazdu wraz z kompletem dokumentów i zaświadczeniem z urzędu komunikacji o wyrejestrowaniu pojazdu. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do zwrotu niewykorzystanych składek za każdy dzień od daty wyrejestrowania skradzionego pojazdu. 

 

Przeprowadzka do innego kraju wiąże się z wieloma formalnościami. Warto pamiętać o wyrejestrowaniu pojazdu w urzędzie komunikacji i przesłaniu wypowiedzenia OC do towarzystwa ubezpieczeniowego. Brak potwierdzenia wyrejestrowania pojazdu z urzędu komunikacji może skutkować automatycznym przedłużeniem polisy OC i koniecznością opłacenia składek. Podobne zasady dotyczą sprzedaży pojazdu za granicę. 
Sprawdź ofertę ubezpieczenia OC Allianz i skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści z przyjemnością udzielą niezbędnych informacji.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.