Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Co to jest ubezpieczenie OC?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 
Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu (ubezpieczenie OC).
Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów jest ubezpieczeniem obowiązkowym, któremu podlegają wszyscy posiadacze pojazdów mechanicznych w Polsce. W przypadku zaistnienia szkody, ubezpieczenie OC chroni obie strony uczestniczące w zdarzeniu. Poszkodowanemu może zapewnić rekompensatę finansową za wyrządzone szkody, a ubezpieczonemu - ochronę jego majątku, ponieważ odszkodowanie jest wypłacane przez ubezpieczyciela. Suma gwarancyjna, czyli suma  w granicach której ustala się i wypłaca odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia OC wynosi minimum 5 210 000  euro w razie szkód na osobie i 1 050 000 euro dla szkód w mieniu.
Ubezpieczenie OC, co obejmuje?
Obowiązkowe ubezpieczenie OC obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu - w wyniku kolizji, potrącenia czy wypadku drogowego. Skutki takich zdarzeń mogą obejmować uszkodzenie ciała, utratę zdrowia, a nawet śmierć poszkodowanego, a także szkodę majątkową: uszkodzenie lub zniszczenie samochodu, jak również innego mienia. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas wsiadania i wysiadania z auta, a także podczas zatrzymania i postoju. Gdy będziesz sprawcą takiego zdarzenia, odszkodowanie będzie pokryte nie z Twojej kieszeni, lecz z Twojej polisy. Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się co do zasady z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej. Szczegółowe zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych określa ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych. 
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.