Co to jest ubezpieczenie OC?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 
Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu (ubezpieczenie OC).
Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych
 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów jest ubezpieczeniem obowiązkowym, któremu podlegają wszyscy posiadacze pojazdów mechanicznych w Polsce. W przypadku zaistnienia szkody, ubezpieczenie OC chroni obie strony uczestniczące w zdarzeniu. Poszkodowanemu może zapewnić rekompensatę finansową za wyrządzone szkody, a ubezpieczonemu - ochronę jego majątku, ponieważ odszkodowanie jest wypłacane przez ubezpieczyciela. Suma gwarancyjna, czyli suma  w granicach której ustala się i wypłaca odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia OC wynosi minimum 5 210 000  euro w razie szkód na osobie i 1 050 000 euro dla szkód w mieniu.
Ubezpieczenie OC, co obejmuje?
Obowiązkowe ubezpieczenie OC obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu - w wyniku kolizji, potrącenia czy wypadku drogowego. Skutki takich zdarzeń mogą obejmować uszkodzenie ciała, utratę zdrowia, a nawet śmierć poszkodowanego, a także szkodę majątkową: uszkodzenie lub zniszczenie samochodu, jak również innego mienia. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas wsiadania i wysiadania z auta, a także podczas zatrzymania i postoju. Gdy będziesz sprawcą takiego zdarzenia, odszkodowanie będzie pokryte nie z Twojej kieszeni, lecz z Twojej polisy. Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się co do zasady z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej. Szczegółowe zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych określa ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych. 
Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.