Jakie są kary za brak ubezpieczenia OC?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 

Za brak ważnego  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych grozi opłata karna nakładana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ale konsekwencje finansowe braku ważnego OC mogą być jeszcze poważniejsze. Opłata karna nakładana przez UFG zależy od rodzaju pojazdu i czasu, w jakim właściciel nie posiadał ważnego OC.
Dla samochodów osobowych kara za brak OC w 2021 r. wynosi 

  • do 3 dni - 112ozł 
  • od 4 do 14 dni - 2800 zł 
  • powyżej 14 dni - 5600 zł.
Opłata karna za brak OC jest sankcją w praktyce nieuchronną, ponieważ Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny posługuje się szczelnym, bardzo skutecznym systemem wykrywania nieciągłości ubezpieczeniowej. Jednak najpoważniejsze kary grożą sprawcy wypadku drogowego bez ważnego OC.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma prawo egzekwować od takiego sprawcy tzw. regres ubezpieczeniowy, czyli zwrot odszkodowania za wypadek dokonany nieubezpieczonym pojazdem. Tutaj kwoty mogą sięgać setek tysięcy, a nawet milionów złotych.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.