Samochód zabytkowy – czy trzeba go ubezpieczyć?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy
W Polsce posiadanie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (dalej: oc ppm) jest obowiązkowe. Brak ważnego ubezpieczenia wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za brak tego ubezpieczenia. Czy jednak ten obowiązek dotyczy także właścicieli samochodów zabytkowych? A może w ich przypadku można liczyć na pewne ulgi? 

Spis treści:

1.                  Samochód zabytkowy – czyli jaki?

2.                  Samochód zabytkowy a ubezpieczenie OC ppm

3.                  Ubezpieczenie samochodu zabytkowego – co warto wiedzieć?

Aby samochód mógł być uznany za zabytkowy, musi spełnić określone wymogi - musi spełniać kryteria określone w art. 3 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytków.

Do weryfikacji tych kryteriów są uprawnieni wojewódzcy konserwatorzy zabytków. To właśnie oni decydują o wpisaniu danego auta do rejestru zabytków. Do takiego wpisu dochodzi na wniosek właściciela pojazdu. Ocenę, czy samochód spełnia kryteria, wg. których może być uznany za zabytek, może przeprowadzić rzeczoznawca, który specjalizuje się w historii motoryzacji oraz ocenie pojazdów zabytkowych. Listę takich ekspertów można uzyskać u wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Jeśli chcesz się ubiegać o wpisanie Twojego samochodu do rejestru zabytków, samochód ten powinien wybrane z tych warunków:

 • mieć minimum 25 lat,
 • być od minimum 15 lat wycofany z produkcji,
 • posiadać minimum 75 proc. części oryginalnych,
 • jeśli auto nie spełnia kryteriów wieku - właściciel musi udowodnić jego unikalność (np. to, że pochodzi z niskowolumenowej produkcji czy jest powiązane z ważnymi wydarzeniami historycznymi lub sportowymi).

Gdy konserwator wpisuje pojazd do ewidencji zabytków, wydaje też zaświadczenie potwierdzające ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Z tym dokumentem (oraz z wnioskiem o przeprowadzenie odpowiedniego badania technicznego) należy skierować się do okręgowej stacji kontroli pojazdów.

Kontrolerzy muszą określić, czy auto spełnia warunki techniczne pojazdu uznawanego za zabytkowy. Zakres badania co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdu zabytkowego określa protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego, którego wzór określa załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych z dnia 27 lutego 2013 r.

Jeśli tak jest, właściciel samochodu dostaje następne zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdu zabytkowego oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego.. Dlaczego to ważne dokumenty? Ponieważ pojazd zabytkowy nie podlega okresowym badaniom technicznym. Oczywiście od tej reguły jest wyjątek. Dotyczy on samochodów zabytkowych, które są użytkowane w celach zarobkowych (do zarobkowego transportu drogowego). Badanie co do zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi polega na tym, że okręgowa stacja kontroli pojazdów sprawdza prawidłowość działania pojazdu pod względem bezpieczeństwa jazdy oraz porównuje stan faktyczny pojazdu z warunkami technicznymi zgłoszonymi przez właściciela pojazdu we wniosku o przeprowadzenie badania.

 

Ostatnim etapem jest rejestracja samochodu w wydziale komunikacji.

Do wniosku o rejestrację pojazdu zabytkowego (przy pierwszej rejestracji i gdy nie chodzi o pojazdy z kategorii SAM czyli wykonany samodzielnie lub w warsztatcie) jako właściciel, powinieneś dołączyć m.in.:

 • uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument, który potwierdza wpisanie pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków (albo do inwentarza muzealiów);
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdu zabytkowego oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego.

Więcej szczegółów znajdziesz w § 2 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

Wróćmy jednak do podstawowego pytania: czy samochód zabytkowy wymaga takiego samego  ubezpieczenia OC  ppm jak każde inne auto. Otóż są pewne różnice. Kluczowa dotyczy okresu trwania ubezpieczenia.

Jeśli jesteś posiadaczem zabytkowego samochodu, nie musisz zawierać umowy  ubezpieczenia OC ppm na cały rok - możliwe jest wykupienie ubezpieczenia krótkoterminowego. Okres ochrony w takim ubezpieczeniu trwa minimum 30 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy. Pozwala to ubezpieczać się tylko na czas faktycznego użytkowania pojazdu zabytkowego. Jeśli przykładowo zimą i jesienią auto zabytkowe wyłącznie stoi w garażu, nie ma konieczności płacenia za jego OC. Wystarczy zawrzeć umowę ubezpieczenia OC ppm np. na trzy letnie miesiące, gdy będziesz wyjeżdżać samochodem na drogi publiczne, chociażby biorąc udział w zlotach zabytkowych pojazdów.

 • Kluczową informacją jest fakt, że jeśli chcesz poruszać się samochodem zabytkowym po drogach publicznych, musisz posiadać ważne ubezpieczenie OC ppm.
 • Wszystkie zakłady ubezpieczeń ubezpieczają auta zabytkowe, choć nie każdy z nich ma oferty skierowane do właścicieli takich samochodów. Prawo wskazuje jednak, że żadne towarzystwo ubezpieczeniowe nie może odmówić ubezpieczenia tych pojazdów (jak i każdego innego auta, które jest zarejestrowane w naszym kraju).
 • Ceny ubezpieczeń krótkoterminowych zależą od danego ubezpieczyciela - niektórzy wyliczają je indywidualnie, inni stosują jedną stawkę, niezależnie od ubezpieczanego samochodu czy informacji o jego posiadaczu.
 • Ubezpieczenie krótkoterminowe nie przedłuża się automatycznie - należy dokładnie pamiętać datę jego zakończenia, by nie narazić się na jazdę bez ważnego ubezpieczenia OC ppm.
 • Ubezpieczenie OC ppm, które jest zawierane na miesiąc, ma taki sam zakres ochrony jak standardowe, roczne ubezpieczenie.
 • Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych (tekst)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych
Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.