Zwrot składki za obowiązkowe ubezpieczenie OC  – kiedy można się o niego ubiegać?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy
Zastanawiasz się, jak otrzymać zwrot składki za ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych  za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (dalej: OC ppm)? Najczęściej umowę ubezpieczenia OC ppm z ubezpieczycielem zawiera się na rok, a odzyskanie części pieniędzy jest możliwe jedynie w niektórych, szczególnych przypadkach. O jakie sytuacje chodzi i jak złożyć odpowiedni wniosek? Dowiesz się z tego artykułu.

Na zwrot składki za ubezpieczenie OC ppm z pewnością nie możesz liczyć w przypadku, gdy po prostu postanowisz zmienić ubezpieczyciela - na przykład ze względu na to, że udało Ci się znaleźć korzystniejszą ofertę. Samo wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC ppm nie jest podstawą do zwrotu składki. Możesz jednak starać się o to w kilku konkretnych przypadkach m.in.:

 • jeśli sprzedasz samochód a nowy posiadacz pojazdu wypowie umowę ubezpieczenia;
 • jeśli odstąpisz od umowy zawartej na odległość, np. przez internet (w trybie przewidzianym w przepisach ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i z zastrzeżeniem, że za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej jesteś zobowiązany zapłacić składkę ubezpieczeniową);
 • w przypadku podwójnego ubezpieczenia (pod warunkiem, że dojdzie do rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem).

Za utratę pojazdu ustawodawca przyjmuje udokumentowaną “trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu mechanicznego”. Umowę z ubezpieczycielem możesz rozwiązać w sytuacji, gdy udokumentujesz tak rozumianą utratę samochodu. Do takich przypadków należy przede wszystkim:

 • kradzież auta,
 • zezłomowanie (demontaż/ kasacja) pojazdu w Polsce,
 • zezłomowanie (demontaż/ kasacja) pojazdu za granicą.

W takich sytuacjach należy dostarczyć ubezpieczycielowi komplet dokumentów, które potwierdzą trwałą i zupełną utratę pojazdu. W przypadku kradzieży będą to przede wszystkim: wniosek właściciela o wyrejestrowanie pojazdu, dowód rejestracyjny skradzionego pojazdu lub oświadczenie w przypadku jego utraty, karta pojazdu (jeżeli była wydana), a w przypadku jej utraty stosowne oświadczenie, oświadczenie właściciela (o kradzieży pojazdu) złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,

zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu.

Takie dokumenty są potrzebne do wyrejestrowania samochodu, dzięki czemu możliwy będzie zwrot składki za ubezpieczenie OC ppm. Powinieneś udać się z nimi do właściwego wydziału komunikacji, a także jak najszybciej poinformować swojego ubezpieczyciela.

W przypadku kasacji za granicą lub zezłomowania auta procedura wygląda dość podobnie. Na początek należy skompletować dokumenty potrzebne do wyrejestrowania auta. Będą to przede wszystkim: wniosek o wyrejestrowanie pojazdu, dowód rejestracyjny i karta pojazdu (jeżeli była wydana), tablice rejestracyjne, a także dokument potwierdzający kasację za granicą. Następnie udaj się z nimi do wydziału komunikacji odpowiedniego dla miejsca ostatniej rejestracji pojazdu, aby wyrejestrować swoje auto. W tych dwóch przypadkach również niezwykle ważne jest bezzwłoczne poinformowanie ubezpieczyciela.

Zwrot składki z ubezpieczenia OC ppm jest możliwy również po sprzedaży samochodu. Nie jest to jednak tak proste, jak w przypadku kradzieży czy kasacji. Wszystko ze względu na to, że decyzję o zakończeniu umowy z ubezpieczycielem musi podjąć kupujący.

Nieco inaczej wygląda sprawa w przypadku sprzedaży samochodu za granicę. W takiej sytuacji powinieneś wyrejestrować pojazd we właściwym wydziale komunikacji. Konieczne będą:dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i oświadczenie o zbyciu pojazdu za granicę lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą oraz wniosek o wyrejestrowanie. Oznacza to trochę więcej formalności, jednak po wyrejestrowaniu auta będzie Ci łatwo uzyskać zwrot składki za ubezpieczenie OC ppm.

Zwrot składki za ubezpieczenie OC ppm możesz też uzyskać po zawarciu umowy na odległość. W tym przypadku należy spełnić określone kryteria czasowe. Jako osoba fizyczna od takiej umowy możesz odstąpić w ciągu 30 dni od jej zawarcia. Podobnie jak w innych przypadkach, w tym również należy złożyć wniosek, który musi zawierać przede wszystkim:

 • podstawę prawną do ubiegania się o zwrot składki za ubezpieczenie OC ppm;
 • Twoje dane osobowe;
 • markę i model pojazdu oraz jego numer rejestracyjny;
 • numer polisy ubezpieczeniowej;
 • datę i czytelny podpis.

Wniosek można wysłać pocztą (listem poleconym), za pośrednictwem kuriera lub przez internet. Można też go złożyć osobiście lub przekazać firmie ubezpieczeniowej za pośrednictwem agenta. Jeśli zdecydujesz się na wysyłkę, weź pod uwagę, że przy przesyłaniu dokumentów pocztą za datę złożenia wniosku uważa się tę, która jest na stemplu pocztowym.

Pamiętaj też, że bardzo ważne jest, by zachować potwierdzenie wysłania wniosku o odstąpienie od umowy. Otrzymasz je na poczcie lub od firmy kurierskiej, a jeśli wysyłasz wniosek mailem, wystarczy zachowana kopia. Jeżeli dokumenty przekazujesz agentowi lub składasz je osobiście w siedzibie firmy, poproś o wydanie takiego potwierdzenia.

Może się zdarzyć, że zawrzesz umowę z nowym ubezpieczycielem, podczas gdy ten, z którego usług chcesz zrezygnować, przedłuży ją automatycznie. W takiej sytuacji masz prawo zrezygnować z automatycznie przedłużonej umowy ubezpieczenia. Jeśli z jakiegoś powodu zapłaciłeś już składkę u obu ubezpieczycieli, aby odzyskać składkę opłaconą za automatycznie wznowione ubezpieczenie, złóż u ubezpieczyciela, który automatycznie przedłużył umowę ubezpieczenia, wniosek o zwrot składki za ubezpieczenie OC ppm. Konieczne będzie też wypowiedzenie umowy, z której chcesz zrezygnować. Należy je złożyć na piśmie.

Wzory wniosku o zwrot składki za ubezpieczenie OC ppm znajdziesz np. na stronie Allianz.pl. Warto jednak mieć świadomość, co powinien zawierać taki dokument. Najważniejsze dane to:

 • imię i nazwisko, adres oraz numer PESEL właściciela samochodu;
 • numer umowy ubezpieczenia OC ppm;
 • numer rachunku bankowego do zwrotu składki wraz z danymi właściciela konta;
 • powód złożenia wniosku.

Do wniosku należy dodatkowo dołączyć dokument, który potwierdza okoliczności stanowiące podstawę do złożenia wniosku. Warto też wiedzieć, że możesz złożyć jedynie wniosek o zwrot niewykorzystanej składki za ubezpieczenie OC ppm. Nie ma możliwości, by odzyskać pieniądze za okres, kiedy ubezpieczyciel zapewniał ochronę ubezpieczeniową.

Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia lub w przypadku odstąpienia od umowy od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, lub od dnia powzięcia przez zakład ubezpieczeń wiadomości o rozwiązaniu umowy przed upływem okresu, na który została zawarta z innych przyczyn, niż wypowiedzenie lub odstąpienie.

Uzyskanie zwrotu składki za ubezpieczenie OC ppm zwykle nie jest skomplikowane, pod warunkiem, że masz odpowiedni powód, by wystąpić z takim wnioskiem. Aby móc odzyskać jak najszybciej pieniądze, wystarczy zastosować się do wskazówek, które podaliśmy w tym tekście.

Podstawa prawna: 
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 854 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2355)
 • Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 450)
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.)

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.