Upoważnienie do rejestracji pojazdu - jak napisać pełnomocnictwo?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 
Możesz samodzielnie zarejestrować samochod, jako właściciel tego pojazdu, ale możesz również napisać pełnomocnictwo, na podstawie którego zajmą się tym bliska ci osoba czy współwłaściciel. Jak przygotować takie upoważnienie, co powinno się na nim znaleźć i czy wiąże się ono z jakimiś kosztami?
Po zakupie samochodu masz 30 dni na jego rejestrację we właściwym dla miejsca zamieszkania wydziale komunikacji. Co jednak w sytuacji, jeśli z pewnych powodów nie możesz tego dokonać osobiście? Rozwiązaniem problemu może być napisanie pełnomocnictwa, na podstawie którego wskazana osoba będzie mogła dopełnić wszystkich formalności za ciebie.
Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej, jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z pomocy pełnomocnika, to za udzielenie pełnomocnictwa będziesz musiał zapłacić 17 zł opłaty skarbowej. Koszt ten nie pojawia się, jeśli upoważnionymi są małżonek, zstępni (czyli dzieci, wnuki), wstępni (czyli rodzice, dziadkowie) lub rodzeństwo.[1] W przypadku pozostałych osób będziesz musiał już ponieść ten koszt.
Analogicznie, jeśli nie będziesz mógł samodzielnie odebrać dowodu rejestracyjnego, będziesz musiał napisać upoważnienie dla wskazanej osoby. Różnica będzie polegać tylko na tym, że musisz inaczej określić zakres pełnomocnictwa – w tym przypadku będzie to odbiór dowodu rejestracyjnego.

W pełnomocnictwie powinieneś zawrzeć następujące informacje:

  • Twoje dane, czyli osoby upoważniającej (mocodawcy): imię i nazwisko, adres, numer dowodu, numer PESEL. W przypadku przedsiębiorców - nazwa firmy, numer NIP, numer REGON.
  • Miejsce i data przygotowania upoważnienia.
  • Tytuł: Upoważnienie.
  • Zwrot: Upoważniam Pana/Panią. Jeżeli jest - podaj stopień pokrewieństwa. Podaj również adres i numer PESEL tej osoby.
  • Zwrot: „do dokonania w moim imieniu następujących czynności związanych z pojazdem”, w tym miejscu podajemy markę pojazdu, numer VIN, numer rejestracyjny.
  • Wskaż, do czego upoważniasz. Może to być np. rejestracja pojazdu, odbiór dowodu rejestracyjnego, wymiana dowodu rejestracyjnego, wyrejestrowanie pojazdu czy inne. Ciebie interesują pierwsze dwa zakresy upoważnienia,
  • Podpis mocodawcy.

Osoba, której napiszesz pełnomocnictwo, powinna się wybrać wraz z kompletem dokumentów do właściwego wydziału komunikacji.

Rejestracja pojazdu to nie jedyny obowiązek, jakiego musisz dopełnić. Pamiętaj, że posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do zakupu komunikacyjnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Twoje auto musi mieć ważną polisę OC bez choćby jednodniowej przerwy, gdyż taka przerwa będzie się wiązać z karami nałożonymi przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Już dzisiaj skontaktuj się z agentem Allianz – przeprowadzimy dla ciebie kalkulację i zaproponujemy atrakcyjną ofertę  ubezpieczenia OC.
Jak widzisz, nie ma konieczności, abyś samodzielnie rejestrował swój samochód czy nawet odbierał dowód rejestracyjny. Może to zrobić osoba, dla której przygotujesz odpowiednie pełnomocnictwo.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.