Gdzie zgłosić sprzedaż samochodu – gdzie to zrobić i ile mamy na to czasu?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy

Zgłoszenie zbycia pojazdu to obowiązek właściciela, czyli zbywcy samochodu. Sprzedaż auta należy zgłosić w odpowiednim urzędzie, a także u ubezpieczyciela. To ważne nie tylko ze względu na sankcje, które grożą, jeśli się nie dopełni tych formalności.

Zgłoszenia sprzedaży auta można jednak dokonać łatwo online. Wyjaśniamy, gdzie zgłosić zbycie samochodu, dlaczego to tak ważne oraz w jakim terminie należy to zrobić.

Jeśli sprzedajesz auto, to musisz zgłosić ten fakt w odpowiednim urzędzie (więcej szczegółów poniżej) oraz towarzystwie ubezpieczeniowym. Z tego obowiązku nie zwalnia Cię nawet to, że nowy właściciel pojazdu zarejestrował go tuż po nabyciu.

Warto pamiętać, że jeżeli pojazd jest współwłasnością, to dokumenty składane w celu zgłoszenia jego sprzedaży powinni podpisać wszyscy właściciele. 

Zgłoszenie sprzedaży samochodu to obowiązek byłego właściciela. Powinien on zgłosić sprzedaż samochodu w ciągu 30 dni u starosty (zwykle w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania). Ten obowiązek wynika z art. 78 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. W wyniku nowelizacji ustawy od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje przepis, że za brak zawiadomienia starosty w ciągu 30 dni o zbyciu (sprzedaży) lub nabyciu (kupnie) samochodu, grozi kara w wysokości od 200 do 1000 zł. Wynika to z art. 140mb punkt 2) ustawy Prawo o ruchu drogowym, który brzmi: „będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 pojazdu ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł”.

Ta sankcja może być zastosowana również, gdy zbyt późno zgłosisz sprzedaż, czyli gdy przekroczysz obowiązujące terminy – nawet o 1 dzień.

Pamiętaj też, że jeśli nie zgłosisz sprzedaży, a nowy nabywca nie zarejestruje samochodu, wciąż będziesz uznawany za jego właściciela. Jeżeli więc osoba, której sprzedałeś samochód, złamie przepisy drogowe, np. przekroczy prędkość w miejscu kontrolowanym przez fotoradar, możesz zostać poproszony o wskazanie, kto prowadził samochód, a nawet o stawienie się na komendę policji w celu złożenia wyjaśnień.

Zawiadomienie o sprzedaży samochodu pozwala Ci więc uniknąć, jako byłemu właścicielowi wielu konsekwencji - nie tylko kary pieniężnej. Dlatego, nawet jeśli znasz nowego nabywcę i wiesz, że szybko zarejestruje samochód, nie zwalnia Cię to z obowiązku zgłoszenia sprzedaży pojazdu. 

Gdy sprzedajesz swój pojazd, szukasz informacji, gdzie zgłosić sprzedaż samochodu. Okazuje się, że to zależy od wydziału komunikacji, w jakim jest on zarejestrowany. Instytucją, którą należy poinformować, może być:

 • starostwo powiatowe,
 • urząd miasta,
 • urząd dzielnicy.

Formalności zgłoszenia dopełnisz bez ponoszenia opłat. Jeśli posiadasz profil zaufany lub certyfikat kwalifikacyjny, to zgłosisz sprzedaż auta do wydziału także online.

Wydział komunikacji nie jest jedynym miejscem, gdzie należy zgłosić sprzedaż samochodu osobowego. O zbyciu pojazdu trzeba poinformować także towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym opłacasz składki za obowiązkowe  ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych  (OC ppm)(tj. z którym zawarłeś umowę ubezpieczenia).

Zwykle wystarcza wysłać wniosek, który zawiera podstawowe informacje, takie jak:

 • imię i nazwisko osoby sprzedającej,
 • adres zamieszkania lub stałego pobytu tej osoby,
 • data sprzedaży samochodu,
 • marka i numer rejestracyjny samochodu,
 • numer polisy OC ppm,
 • imię, nazwisko, adres i numer PESEL nabywcy pojazdu,
 • nazwa, adres siedziby i numer REGON, jeśli nabywcą jest osoba prawna.

Po wysłaniu wniosku o przepisanie umowy OC samochodu czyli OC ppm ubezpieczyciel skontaktuje się z nabywcą pojazdu. Wniosek ten należy złożyć w terminie14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu. Jeżeli nie dopełnisz tego obowiązku, to będziesz ponosił solidarną odpowiedzialność z nowym właścicielem za zapłatę składki należnej ubezpieczycielowi.  

Sprzedaż samochodu zgłasza się w wydziale komunikacji urzędu miasta, dzielnicy lub starostwa powiatowego oraz u ubezpieczyciela. Nie ma jednak konieczności, aby stawiać się w tych placówkach osobiście. Obecnie wszystkie formalności można załatwić na kilka sposobów.

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu możesz złożyć m.in.:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem pełnomocnika, który powinien mieć przy sobie odpowiednie upoważnienie,
 • pocztą - wystarczy dołączyć kopię dowodu osobistego,
 • przez internet. Wielu ubezpieczycieli daje możliwość zgłoszenia zbycia pojazdu online. Jeśli posiadasz profil zaufany lub certyfikat kwalifikacyjny, to możesz też dokonać zgłoszenia zbycia auta online w wydziale komunikacji. 

Na zgłoszenie sprzedaży samochodu w wydziale komunikacji masz 30 dni. Czas liczy się od momentu zawarcia umowy sprzedaży pojazdu.

Z kolei ubezpieczyciela, u którego posiadasz ubezpieczenie OC ppm, należy poinformować o sprzedaży samochodu w ciągu 14 dni od dnia zawarcia tej umowy. Wynika to z art. 32 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu przez osobę, która użytkowała go prywatnie, nie jest skomplikowane. Na pytanie, gdzie zgłosić sprzedaż samochodu firmowego, odpowiedź jest równie prosta. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i sprzedajesz samochód firmowy, postępowanie jest niemal identyczne, jak w przypadku osoby prywatnej. Informujesz wydział komunikacji i ubezpieczyciela, który wystawił Ci polisę OC ppm. Różnica dotyczy wyłącznie płatników VAT. W niektórych przypadkach są oni zobligowani do tego, aby opłacić podatek po sprzedaży pojazdu w wysokości 23%. Formalne sprawy w tej kwestii załatwisz oczywiście w urzędzie skarbowym. 
 • Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.