Umowa sprzedaży samochodu - wzór.
Jak spisać umowę 

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 3 min 
Umowa sprzedaży samochodu to dokument o wiążącej mocy prawnej, który umożliwia zbywcy wyrejestrowanie pojazdu, a nabywcy – zarejestrowanie auta na siebie. Jasno określa prawa i obowiązki każdej ze stron (musi być sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach). Kupujący zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty za samochód, a sprzedający poświadcza, że stan techniczny pojazdu pokrywa się informacjami zawartymi w umowie (wszelkie usterki auta powinny być wyszczególnione w dokumencie). Jeśli lista uszkodzonych elementów jest długa, wygodnym rozwiązaniem może być sporządzenie załącznika do umowy sprzedaży samochodu. Więcej informacji w artykule.
Spis treści:
 

Część osób zastanawia się, czy umowa kupna-sprzedaży samochodu musi koniecznie mieć formę pisemną. Co prawda, kodeks cywilny nie reguluje tej kwestii, jednak dla własnej wygody i bezpieczeństwa, warto zawrzeć tego typu transakcję na piśmie (może to być zwykła kartka papieru zapisana odręcznie).

Pamiętajmy, że podpisanie umowy kupna-sprzedaży samochodu, przekazanie pojazdu nabywcy i zapłata to nie wszystko. Zarówno kupujący, jak i sprzedający muszą udać się do miejscowego Wydziału Komunikacji w celu dopełnienia formalności, tj. zgłosić zbycie/nabycie pojazdu. Nie musimy iść do WK osobiście, bez problemu zrobimy to za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub strony internetowej. 

Warto wspomnieć, że zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym zbywca ma 30 dni (od dnia zawarcia umowy) na zgłoszenie sprzedaży pojazdu. Natomiast nabywca ma 30 dni na rejestrację auta. Na mocy art. 32 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK zbywca ma 14 dni na powiadomienie towarzystwa ubezpieczeniowego o sprzedaży samochodu. Jeśli chodzi o ubezpieczenie komunikacyjne OC - kupujący może kontynuować polisę sprzedającego lub wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC i zawrzeć nową.

 

Jakie informacje muszą znaleźć się w dokumencie umowy sprzedaży samochodu? To m.in.: 

 • data i miejsce zawarcia umowy sprzedaży pojazdu,
 •  
 •  
 • szczegółowe informacje o stronach umowy, tj.: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer i seria dokumentu tożsamości, numer PESEL (w przypadku osób fizycznych). Natomiast w przypadku osób prawnych potrzebna są: nazwa i siedziba firmy, KRS, sąd rejonowy podmiotu, NIP oraz REGON,
 •  
 •  
 • dokładne określenie przedmiotu umowy, czyli pojazdu. W umowie musi być wypisany numer rejestracyjny, numer VIN, marka, model, rok produkcji samochodu, pojemność silnika, kolor karoserii, obecny przebieg,
 •  
 •  
 • warunki umowy, tj. cena pojazdu, sposób i termin przekazania danej kwoty pieniędzy oraz dzień, w którym auto zostanie przekazane nowemu nabywcy,
 •  
 •  
 • godzina podpisania umowy (co do minuty) i przekazania auta kupującemu,
 •  
 •  
 • oświadczenie nabywcy, iż zapoznał się z aktualnym stanem technicznym samochodu. W umowie należy też wymienić informacje o wszystkich usterkach i nieprawidłowościach,
 •  
 •  
 • czytelne podpisy obu stron.

  W umowie sprzedaży samochodu warto też umieścić informacje o tym, czy pojazd posiada aktualne OC i do kiedy ważne jest ubezpieczenie komunikacyjne.

 

Jak wygląda umowa sprzedaży samochodu, jeśli jest dwóch nabywców (np. w sytuacji, gdy rodzic chce kupić pojazd razem ze swoim dorosłym już dzieckiem)? Tak naprawdę nie jest to żadne utrudnienie, a dokument nie wymaga modyfikacji. Wystarczy tylko wymienić w treści umowy kupna-sprzedaży samochodu obu kupujących.
Co w sytuacji, gdy trzeba sporządzić umowę kupna-sprzedaży samochodu ze współwłaścicielem?  Jak w takim przypadku powinna wyglądać umowa sprzedaży samochodu? Nawet jeśli auto ma kilku współwłaścicieli, korzystamy z tego samego dokumentu, co przy transakcji z jednym. Wystarczy tylko wymienić w umowie kupna-sprzedaży samochodu wszystkich współwłaścicieli - oczywiście muszą oni wyrazić zgodę na zbycie pojazdu i złożyć stosowne podpisy.

Jakie błędy najczęściej są popełniane przy zawieraniu umowy sprzedaży samochodu? Typowym błędem, który może nieść ze sobą przykre konsekwencje dla zbywcy auta, jest brak podania w dokumencie daty i godziny sprzedaży pojazdu. Jeśli nowy właściciel w dniu odbioru auta otrzyma mandat z fotoradaru, niestety zostanie on automatycznie wysłany do starego właściciela. 

Zdarza się, że wskutek nieuwagi obu stron w umowie kupna-sprzedaży samochodu nie zostaje podana konkretna kwota zbycia pojazdu lub ze względów podatkowych jest ona zaniżona w stosunku do faktycznej wartości auta.

W nielicznych sytuacjach okazuje się, że jedna ze stron nie złożyła podpisu na dokumencie, bez którego umowa nie została skutecznie zawarta.

 

Prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży samochodu przysługuje nowemu nabywcy wtedy, gdy okaże się, że pojazd miał istotne wady. Mowa tu zarówno o wadzie fizycznej, np. zmieniony przebieg, jak i wadzie prawnej. W takiej sytuacji kupujący może żądać od sprzedającego obniżenia ceny pojazdu, odstąpić od umowy sprzedaży samochodu lub wymagać wymiany rzeczy na wolną od wad.

Podsumowując, pamiętaj, że im bardziej szczegółowa umowa kupna-sprzedaży samochodu - tym lepiej, szczególnie jeśli jesteś stroną kupującą. Warto zdecydować się na formę pisemną i dokładnie zapoznać z treścią obu egzemplarzy. Dzięki czujności i przezorności możesz uniknąć wielu potencjalnych problemów, miło wspominając sfinalizowaną transakcję.

Sprawdź, wśród innych naszych porad, co się stanie z umową  ubezpieczenia OC i  ubezpieczenia Autocasco po sprzedaży i zakupie pojazdu. 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.