Sprzedaż auta a ubezpieczenie OC
o czym pamiętać?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 
Sprzedaż samochodu wiąże się z dopełnieniem kilku formalności, które związane są m.in. z ubezpieczeniem OC. Jeśli ich nie dopilnujesz - może to pociągnąć za sobą poważne konsekwencje. Sprawdź, co musisz zrobić po sprzedaży pojazdu i jakie warunki muszą zostać spełnione, aby uzyskaćod ubezpieczyciela zwrot środków za niewykorzystany okres obowiązywania ubezpieczenia.

Zgodnie z prawem jako sprzedawca samochodu musisz przekazać nowemu posiadaczowi pojazdu  polisę OC. Można powiedzieć, że nabywca kupuje pojazd wraz z  ubezpieczeniem OC.   

Masz obowiązek w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu poinformować o tym fakcie swojego ubezpieczyciela. Najlepiej dopilnuj tej formalności jak najszybciej.

  • Zgłoszenie sprzedaży pojazdu powinno zawierać:
  • numer polisy,
  • dane nabywcy pojazdu (imię i nazwisko, adres, PESEL lub nazwę, adres i numer REGON),
  • twoje dane,
  • informacje o pojeździe (marka, numer rejestracyjny).

Niedopilnowanie terminu zgłoszenia sprzedaży auta do towarzystwa ubezpieczeniowego może mieć poważne konsekwencje. 

Jeśli zbliżał się termin zakończenia obowiązywania ubezpieczenia, to polisa zostanie automatycznie przedłużona, a ty będziesz musiał złożyć wyjaśnienia, aby uniknąć zapłaty za nią. 

Zgodnie z prawem strony umowy ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę składki do momentu poinformowania ubezpieczyciela o sprzedaży. Pamiętaj również, że do momentu zgłoszenia sprzedaży z punktu widzenia ubezpieczyciela to ty jesteś posiadaczem pojazdu, a tym samym zdarzenia, do których doprowadzi nowy właściciel, mogą wymagać udowodnienia, że to nie ty jesteś ich sprawcą.

W ramach sprzedaży pojazdu przekazujesz polisę OC nowemu właścicielowi. Czy zatem możesz otrzymać zwrot składki za  niewykorzystany okres ubezpieczenia? 

Jak najbardziej jest to możliwe, ale zależy to wyłącznie od decyzji kupującego. Środki te otrzymasz, jeśli wypowie on umowę ubezpieczycielowi. Dlaczego kupujący miałby to zrobić?
Powodów może być kilka:

  • ubezpieczyciel może zrobić rekalkulację składki ze względu na zmianę właściciela pojazdu i jej wysokość może nie być dla nabywcy zadowalająca,
  • ubezpieczyciel może zrobić rekalkulację składki ze względu na zmianę właściciela pojazdu i jej wysokość może nie być dla nabywcy zadowalająca,

nabywca chce skorzystać z oferty innego towarzystwa.

Złożone przez ciebie wypowiedzenie ubezpieczenia OC po sprzedaży auta nie będzie miało żadnej mocy.

Od 1 października 2018 roku kierowcy mogą korzystać ze swoich pojazdów mechanicznych bez konieczności zabierania ze sobą potwierdzania zawarcia polisy OC oraz dowodu rejestracyjnego. Jak dotąd brak tych dokumentów wiązał się z otrzymaniem mandatu karnego. Zniesienie tego obowiązku również nie uchroni właścicieli pojazdów przedmożliwymi sankcjami. Nawet jeśli kierowca nie zostanie wytypowany przez system informatyczny UFG, to brak aktualnej polisy OC może zostać stwierdzony przez policję na podstawie informacji z policyjnej bazy. W takiej sytuacji policjant może sporządzić zawiadomienie do UFG.
Brak polisy OC to nie tylko zagrożenie zapłacenia wysokiej kary, ale również poważne konsekwencje, jeśli spowoduje się wypadek. Wprawdzie UFG pokryje koszty szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu, ale po wypłacie odszkodowania będzie się ubiegać o ich zwrot od sprawcy wypadku w ramach regresu. Jak informuje UFG, tylko w 2014 roku instytucja ta odzyskała dzięki roszczeniom regresowym aż 37,5 mln zł, a dotychczasowy rekordzista musiał zwrócić funduszowi 1,6 mln zł.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.