Kara za brak OC w 2023 – wszystko, co musisz o niej wiedzieć!

Samochód | 4 minuty

Każdy pojazd mechaniczny musi być ubezpieczony w ramach OC. To za sprawą ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Masz samochód, motocykl czy ciągnik? Dzięki polisie OC jesteś chroniony przed odpowiedzialnością finansową za szkody, które spowodujesz na drodze. Jeśli nie ubezpieczysz pojazdu, musisz liczyć się z karami, które nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Co grozi za brak OC?

Posiadasz pojazd? Powinieneś zawrzeć umowę ubezpieczenia OC. Wielu kierowców zapomina o tej konieczności i naraża się na konsekwencje.

Jakie są najczęstsze przyczyny kar za brak OC?

 • Najczęstszą przyczyną niedopełnienia obowiązku jest zwykłe roztargnienie. Czasami to nawał obowiązków lub brak świadomości, kiedy – w jakim konkretnie czasie – trzeba zawrzeć umowę OC.
 • Czasem właścicielom aut wydaje się, że nie muszą zawierać umowy, jeżeli ich pojazd jest niesprawny i nieużytkowany. To jednak błędne przekonanie. OC trzeba zapłacić również wtedy, gdy pojazd jedynie stoi w garażu.
 • Bywa, że nabywający samochód nie wiedzą, że polisa, którą otrzymali od sprzedającego auto, nie przedłuża się automatycznie. Takie OC wygasa, gdy zakończy się umowa zawarta przez zbywcę.
 • W 2020 roku nieubezpieczeni jako przyczynę braku OC wymieniali pandemię i trudności w dostępie do agentów oraz oddziałów ubezpieczycieli. Ale to w 2021 roku padła rekordowa liczba wezwań do zapłaty kary od UFG. Brak polisy zanotowano u ponad 255 tysięcy zmotoryzowanych[1]. Pamiętaj, że możesz szybko i wygodnie zawrzeć umowę OC online, korzystając z kalkulatora ubezpieczeń.

Przejdźmy do tego, co grozi za brak ubezpieczenia samochodu i ile wynosi kara od UFG.

Wysokość opłaty za przerwę w ochronie ubezpieczeniowej zależy od trzech czynników, które wymieniamy niżej:

 • minimalne wynagrodzenie, które obowiązuje w danym roku – w 2023 roku rząd planuje dwie podwyżki: 1 stycznia do 3490 zł i 1 lipca do 3600 zł brutto[2];
 • typ pojazdu;
 • czas przerwy w OC.

Pełna opłata karna zależy od rodzaju pojazdu. Jej wysokość to:

 • trzykrotność minimalnego wynagrodzenia – w przypadku samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów (od stycznia będzie to 10 470 zł, a od lipca - 10 800 zł);
 • dwukrotność minimalnego wynagrodzenia – w przypadku samochodów osobowych (od stycznia 6980 zł, a od lipca 7200 zł);
 • 1/3 minimalnego wynagrodzenia – pozostałe pojazdy (od stycznia 1163,33 zł, a od lipca 1200 zł).

 Kara za brak OC zależy też od czasu przerwy w ochronie i wynosi:

 • do 3 dni – 20 proc. opłaty karnej;
 • od 3 do 14 dni – 50 proc. opłaty karnej;
 • powyżej 14 dni – 100 proc. opłaty karnej[3].

Jak to się przelicza na pieniądze? Jeśli masz samochód osobowy, to:

 • kara za brak OC do 3 dni wynosi od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku 1369 zł, a od pierwszego lipca 1440 zł;
 • kara za brak OC od 3 do 14 dni wynosi od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku 3 490 zł, a od pierwszego lipca 3 600 zł;
 • kara za brak OC powyżej 14 dni wynosi 6980 zł do końca czerwca, a następnie 7200 zł.

W przypadku aut ciężarowych kary za brak OC wynoszą:

 • do 3 dni - 2 094 zł do końca czerwca, a następnie 2 160 zł,
 • od 3 do 14 dni - 5 023,50 zł do końca czerwca, a następnie 5 400 zł,
 • powyżej 14 dni - 10 470 zł do końca czerwca, a następnie 10 800 zł.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych[4] mówi o tym, że roczne ubezpieczenie samochodu OC muszą zawrzeć także posiadacze ciągnika rolniczego oraz przyczepy. Może to być szczególnie istotne podczas kolizji z takim pojazdem.

Jak uniknąć mandatu za brak ubezpieczenia? Najlepiej pamiętać o obowiązku zawarcia OC. Przed wygaśnięciem umowy towarzystwo przypomni Ci o kończącym się okresie ochrony. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy masz polisę po sprzedającym auto. Wtedy nie dochodzi do automatycznego wznowienia ochrony, dlatego ubezpieczyciel nie przypomni Ci o tym, że zbliża się jej koniec.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć karę wyłącznie wówczas, gdy przerwa w OC nastąpiła w roku, w którym tę kontrolę przeprowadzono. Zatem, jeśli nie ubezpieczasz pojazdu od 2021 roku, a UFG wykryje to w roku 2023, zapłacisz karę zgodnie z obecnymi opłatami tylko za przerwę w 2023. Fundusz nie naliczy Ci kary za poprzednie lata.

Chcesz uniknąć kary za brak OC? Masz dwie możliwości.

 • Udowodnij, że we wskazanym okresie zawarte przez Ciebie ubezpieczenie OC było ważne lub że taki obowiązek Cię nie dotyczył. Wtedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odstąpi od dochodzenia opłaty.
 • Uzasadnieniem może być także Twoja wyjątkowo trudna sytuacja materialna czy życiowa. Wtedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może rozłożyć opłatę za brak OC na raty lub ją umorzyć – w całości lub w części.

Jeśli chcesz umorzyć lub rozłożyć spłatę kary na raty, musisz przesłać pisemną prośbę do UFG. Wniosek złożysz za pośrednictwem specjalnego formularza. Znajdziesz go na stronie internetowej UFG[5]. Sprawdź, jak napisać odwołanie od kary za brak OC.

Wspomnieliśmy, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest w stanie rozłożyć płatność na raty lub anulować jej część, gdy udowodnisz, że Twoja sytuacja jest bardzo trudna. Ale kiedy za taką uzna ją UFG?

Niskie zarobki nie są wystarczającym argumentem. Jeśli spotkała Cię poważna choroba i rzeczywiście nie było możliwości dopełnienia tego obowiązku, wtedy taki wniosek może być zaakceptowany. Inna argumentacja, która może być wystarczająca, to ogromne długi czy też śmierć bliskiej osoby.

Pamiętaj, że musisz mieć na to dowody, np. dokumentację ze szpitala czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Twój wniosek zostanie zweryfikowany, a UFG wyda decyzję.

Jeśli spotkała Cię w życiu bolesna strata lub ciężka zdrowotna przypadłość, warto złożyć wniosek. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Masz szansę na to, że UFG zaakceptuje Twoją prośbę i rozpatrzy ją pozytywnie.

[1] https://autokult.pl/w-2021-r-wiecej-kar-za-brak-oc-kierowcy-rozkladaja-platnosc-na-raty-i-zapominaja,6809496128554625a

[2] https://www.gov.pl/web/rodzina/placa-minimalna-w-2023-r-wyzsza-niz-wczesniej-proponowano-rzad-przyjal-rozporzadzenie

[3] https://www.ufg.pl/infoportal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page116.jspx?_afrLoop=5932722696765716&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=7tohyxrjr_46

[4] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/T/D20031152L.pdf

 [5] https://www.ufg.pl/infoportal/faces/pages_home-page/Page_4d98135c_14e2b8ace27__7ff0/Page_a47c431_14bed81a009__7ff2/Page_a47c431_14bed81a009__7ff0?_adf.ctrl-state=7tohyxrjr_29&_afrLoop=5932643966712915

Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.