Ubezpieczenia majątkowe – czym są?

Samochó | 4 minuty

Ubezpieczenia dzieli się m.in. na osobowe oraz majątkowe. Pierwsze z nich obejmują zdrowie i życie człowieka, natomiast drugie – dotyczą mienia oraz odpowiedzialności cywilnej. Co jeszcze warto o nich wiedzieć? Jakie kwestie odróżniają ubezpieczenia majątkowe i osobowe? Które polisy są obowiązkowe?

Spis treści:

Jeśli chodzi o ubezpieczenie majątkowe, to jego przedmiotem może być każde mienie, czyli np. nieruchomość czy pojazd. Natomiast w przypadku osobowego ochrona obejmuje życie lub zdolność do wykonywania pracy. Do najpopularniejszych ubezpieczeń mienia należą autocasco, ubezpieczenie mieszkania czy domu albo ubezpieczenie gospodarstwa rolnego. Natomiast do osobowych zaliczamy ubezpieczenia na życie, zdrowie, następstw nieszczęśliwych wypadków. Dotyczą one wyłącznie osób prywatnych.

Wśród ubezpieczeń majątkowych są takie, które obejmują zdarzenia polegające na uszkodzeniu Twojego mienia, ale także takie, które chronią przed ponoszeniem finansowych konsekwencji spowodowania komuś szkody. Przykładem jest choćby komunikacyjne OC, z którego obligatoryjnie muszą korzystać wszyscy posiadacze pojazdów mechanicznych. Kolejnym przykładem są polisy obowiązkowe w przypadku wykonawców przeróżnych zawodów.

Przyjrzyjmy się bliżej polisom dotyczącym mienia. Jaki jest podział ubezpieczeń majątkowych? Które należą do obowiązkowych i kto musi z nich korzystać?

Wiesz już, co to jest ubezpieczenie majątkowe, a teraz sprawdź, jak dzieli się takie polisy. Mogą się one kojarzyć głównie z nieruchomościami, a tymczasem zalicza się do nich m.in. ubezpieczenia komunikacyjne, np. wspomniane AC i OC. Wykupują je zarówno osoby indywidualne, jak i przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę odbiorców ochrony, wyróżnia się ubezpieczenia:

  • Turystyczne – obejmują najczęściej przeróżne zdarzenia, do których może dojść w podróży. Chodzi o spowodowanie szkód osobom trzecim, uszkodzenie bagażu, kradzież sprzętu i wiele innych.
  • Dla rolników – m.in. dotyczące skutków działań sił przyrody, np. suszy.
  • Komunikacyjne – wiążące się z ryzykami, które dotyczą korzystania z pojazdów. Poza wspomnianym obowiązkowym OC są również polisy dobrowolne, takie jak AC, ubezpieczenie szyb, ochrona prawna czy assistance.
  • Dla przedsiębiorstw przemysłowych – mogą to być polisy podobne do tych, z których korzystają osoby indywidualne, ale również takie, które dotyczą specyficznych ryzyk związanych z prowadzeniem danej działalności gospodarczej.
  • Ogólne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – nie tylko komunikacyjne OC, ale również polisy przygotowane dla wykonujących różne zawody, m.in. prawników, księgowych, lekarzy i wielu innych.
  • Nieruchomości – mogą obejmować uszkodzenie domu czy mieszkania w wyniku zalania, powodzi, pożaru, ale także kradzieży z włamaniem i wielu innych. Wszystko zależy od zakresu ochrony.

Istnieją ubezpieczenia majątkowe obowiązkowe i dobrowolne. Z jakiej ochrony trzeba korzystać i kogo to dotyczy?

Jak już wiesz, takie polisy dzieli się na fakultatywne (czyli dobrowolne) i obligatoryjne (czyli obowiązkowe). Najpopularniejszym rodzajem obowiązkowego ubezpieczenia jest komunikacyjne OC, które musi zawrzeć każdy posiadacz pojazdu mechanicznego. Kolejnym jest zawodowe OC, które obowiązuje specjalistów wybranych dziedzin, a posiadanie takiej ochrony ma ich zabezpieczać przed ponoszeniem finansowej odpowiedzialności za ewentualne popełnione przez nich błędy. Zalicza się do nich m.in. adwokatów, rzeczoznawców majątkowych, lekarzy, notariuszy, architektów, księgowych, detektywów, agentów ubezpieczeniowych i nie tylko.

Choć w Polsce bardzo popularne jest ubezpieczenie nieruchomości, to nie jest ono obowiązkowe, natomiast fakt, że Polacy sięgają po nie, świadczy o ich świadomości w kwestii zagrożeń, które wiążą się z posiadaniem mieszkania czy domu.

Natomiast kolejną obowiązkową polisą jest OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, a także ubezpieczenie budynków, które wchodzą w skład tego gospodarstwa, od ognia i innych zdarzeń losowych.

Uwaga: w Polsce nad dopełnieniem obowiązku korzystania z polisy komunikacyjnej OC i ubezpieczenia rolników czuwa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Brak polisy lub przerwa w ochronie wiąże się z ryzykiem nałożenia wysokiej kary przez ten fundusz. 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.