Pakiet OC + AC 

Ubezpieczenie Autocasco (AC) z OC
w  pakiecie Mój Samochód 

Wszystko może się zdarzyć: kradzież samochodu, zniszczenie, pożar czy szkoda parkingowa. 

Pakiet OC + AC w Allianz może chronić Cię od kosztów związanych z odpowiedzialnością za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez Ciebie pojazdu, ale też Twój pojazd wraz z jego wyposażeniem przed skutkami zdarzeń losowych. 

Może zapewnić Ci ochronę w razie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży pojazdu. Wystarczy, że wybierzesz odpowiedni pakiet ubezpieczenia Mój Samochód. 

 • Kompleksowe ubezpieczenia w atrakcyjnej cenie
 • Ochrona od odpowiedzialności za zdarzenia, które możesz spowodować
 • Do wyboru pakiet ubezpieczenia, który razem z OC zapewni Ci także ochronę Autocasco, którego potrzebujesz – ryzyka katastroficzne, pożar, kolizja ze zwierzęciem, kradzież, wandalizm, stłuczka, kolizja lub wypadek, szkoda parkingowa, uszkodzenie szyb. Wysokość składki OC+AC obliczysz online nawet w minutę.
 • Składkę ubezpieczenia zapłacisz w całości lub w ratach – wygodnie i bezpiecznie online.

Cieszymy się dobrą opinią wśród klientów, a posiadacze polis Allianz doceniają wysoką jakość obsługi i produktów.

46% klientów przyznało najwyższe oceny w badaniu satysfakcji (9 i 10 w skali 0-10), co oznacza, że bardzo chętnie poleciliby Allianz swoim znajomym i rodzinie.

Na podstawie badania satysfakcji „Digital NPS” przeprowadzonego przez YouGov między IV kwartałem 2021 roku i III kwartałem 2022 roku na zlecenie Allianz.

Pokryjemy koszty naprawy uszkodzonego lub zniszczonego ubezpieczonego pojazdu lub jego części powstałe z powodu działania sił przyrody, które powstało bez związku z działaniem lub zaniechaniem człowieka oraz w wyniku działania zwierząt, które nie jest kolizją ze zwierzęciem. Jako siły przyrody traktujemy np. wiatr, grad, osunięcie się ziemi, powódź, trzęsienie ziemi.

Jeżeli razem z OC chcesz mieć także Autocasco obejmujące ryzyka katastroficzne, wybierz jeden z pakietów ubezpieczenia Mój Samochód:

 • PLUS
 • EKSTRA
 • MAX

Sprawdź też ubezpieczenie Assistance, które zapewni Ci pomoc 24h w razie ryzyk katastroficznych.

Pokryjemy koszty naprawy uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu lub jego części, które powstaną wskutek działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz ubezpieczonego pojazdu np. wskutek samozapłonu lub zajęcia się ogniem od sąsiedniego samochodu. Suma ubezpieczenia nie zmniejszy się o wysokość wypłaconych odszkodowań – brak redukcji sumy ubezpieczenia.

Jeżeli razem z OC chcesz mieć także Autocasco w razie działania ognia, eksplozji lub implozji -  wybierz jeden z pakietów ubezpieczenia Mój Samochód:

 • PLUS
 • EKSTRA
 • MAX

Sprawdź też ubezpieczenie Assistance, które zapewni Ci pomoc 24h w razie pożaru, eksplozji lub implozji.

Pokryjemy koszty naprawy uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu lub jego części spowodowane kolizją (nagłym zetknięciem) ze zwierzęciem znajdującym się na zewnątrz ubezpieczonego pojazdu. Suma ubezpieczenia nie zmniejsza się o wysokość wypłaconych odszkodowań – brak redukcji sumy ubezpieczenia.

Jeżeli razem z OC chcesz mieć także Autocasco w razie kolizji ze zwierzęciem, wybierz jeden z pakietów ubezpieczenia Mój Samochód:

 • PLUS
 • EKSTRA
 • MAX

Sprawdź też ubezpieczenie Assistance, które zapewni Ci pomoc 24h w razie kolizji ze zwierzęciem.

Wypłacimy odszkodowanie w przypadku kradzieży ubezpieczonego pojazdu lub jego elementów.

Jeżeli razem z OC chcesz mieć także Autocasco w razie kradzieży - wybierz jeden z pakietów ubezpieczenia Mój Samochód:

 • EKSTRA
 • MAX

Sprawdź też ubezpieczenie Assistance, które zapewni Ci pomoc 24h w razie kradzieży pojazdu.

Pokryjemy koszty naprawy umyślnie uszkodzonego lub zniszczonego ubezpieczonego pojazdu lub jego części przez osoby trzecie - sprawcę aktu wandalizmu.

Suma ubezpieczenia nie zmniejsza się o wysokość wypłaconych odszkodowań – brak redukcji sumy ubezpieczenia.

Jeżeli razem z OC chcesz mieć także Autocasco w razie wandalizmu - wybierz jeden z pakietów ubezpieczenia Mój Samochód:

 • EKSTRA
 • MAX

Sprawdź też ubezpieczenie Assistance, które zapewni Ci pomoc 24h w razie szkód związanych z wandalizmem.

Pokryjemy koszty naprawy pojazdu lub jego części, które powstaną w wyniku kolizji, stłuczki, wypadku – czyli nagłego zetknięcia z innym pojazdem, uczestnikiem ruchu drogowego, osobą lub przedmiotem znajdującymi się na zewnątrz pojazdu.

Autocasco w tym zakresie pokryje też koszty utraty lub zniszczenia kluczyków lub innych urządzeń, które służą do otwierania lub uruchamiania ubezpieczonego pojazdu oraz uszkodzenie wnętrza ubezpieczonego pojazdu spowodowane przez osoby, które były przewożone w związku z koniecznością udzielenia im pomocy medycznej.

Suma ubezpieczenia nie zmniejsza się o wysokość wypłaconych odszkodowań – brak redukcji sumy ubezpieczenia.

Jeżeli razem z OC chcesz mieć także Autocasco w razie innych uszkodzeń - wybierz pakiet ubezpieczenia Mój Samochód: MAX

Sprawdź też ubezpieczenie Assistance, które zapewni Ci pomoc 24h w razie szkód związanych z innymi uszkodzeniami.

Nasze pakiety poza OC i AC zawierają także ubezpieczenia: Ochrona Prawna, NNW, Assistance, ubezpieczenie szyb.

Przesuń, by zobaczyć więcej

OC
AC - ryzyka katastroficzne
AC - pożar, eksplozja, implozja
AC - kolizja ze zwierzęciem
AC - kradzież
AC - wandalizm
AC - inne uszkodzenia
AC - stała suma ubezpieczenia
Ochrona Prawna
NNW - wariant podstawowy
NNW - wariant rozszerzony
Assistance - wariant podstawowy
Assistance - wariant rozszerzony
Ubezpieczenie szyb
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Zobacz więcej
Jaki pakiet wybrać, by mieć ochronę od naczęstszych szkód 
Zobacz więcej
Pomoc 24h w razie wypadku, kradzieży, awarii 
Zobacz więcej
Ryzyko sporów prawnych dostępne w każdym pakiecie 
Zobacz więcej
Nieszczęśliwe wypadki w zakresie podstawowym i rozszerzonym 
Zobacz więcej
Koszty naprawy lub wymiany szyby czołowej, bocznej lub tylnej
Zobacz więcej

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.