Złomowanie auta a OC – jak odzyskać pieniądze czyli składkę za niewykorzystany czas ubezpieczenia?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy
Zdarza się, że pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak wypadek drogowy, poważna stłuczka czy upływ czasu, naprawa auta w warsztacie samochodowym staje się nieopłacalna lub niemożliwa. W takich sytuacjach często decydujemy się na zezłomowanie pojazdu. Jakie warunki należy spełnić, aby móc zezłomować pojazd? Jak odzyskać w takiej sytuacji składkę z tytułu ubezpieczenia OC ppm? 

Pojazd, który chcesz zezłomować należy oddać do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów. To legalny sposób na to, aby pozbyć się samochodu, który nie spełnia już swojej funkcji. .

Przy zdawaniu pojazdu musisz mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument poświadczający Twoją tożsamość. Ważne jest również przygotowanie informacji związanych z rejestracją pojazdu - dlatego będziesz potrzebować też:

  • dowodu rejestracyjnego,
  • dokumentu potwierdzającego własność, jeśli właścicielem pojazdu jest kto inny niż osoba wpisana w dowodzie rejestracyjnym,
  • tablic rejestracyjnych (jeśli zostały zniszczone lub zagubione, trzeba wypełnić specjalne oświadczenie) oraz
  • karty pojazdu (jeżeli była wydana) lub innego dokumentu potwierdzającego dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym.

Samochód powinien też posiadać numer VIN lub numer nadwozia, podwozia bądź ramy, które umożliwią jego identyfikację.

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu unieważni następnie dowód rejestracyjny, kartę pojazdu (jeśli była wydana) oraz tablice rejestracyjne pojazdu oraz wyda Ci jako właścicielowi samochodu zaświadczenie o demontażu pojazdu, które potwierdzi wykonaną procedurę.

Zaświadczenie potwierdzające zezłomowanie pojazdu powinno zostać wystawione w trzech egzemplarzach - ze względu na konieczność przedłożenia dokumentacji w wydziale komunikacji w mieście, w którym pojazd został zarejestrowany. Pozostałe egzemplarze trafiają do właściciela pojazdu oraz właściciela stacji demontażu. 

Przede wszystkim upewnij się, że stacja demontażu, którą wybierasz, posiada zezwolenie Marszałka Województwa na prowadzenie działalności tego rodzaju. W przeciwnym razie demontaż auta będzie odbywał się nielegalnie, a konsekwencje prawne takiego stanu rzeczy poniesiesz Ty - jako właściciel pojazdu.

Tylko legalnie zarejestrowana stacja demontażu jest w stanie wydać Ci zaświadczenie o demontażu pojazdu. Dzięki niemu możesz wyrejestrować pojazd w wydziale komunikacji i ubiegać się o zwrot składki OC ppm.

Jeśli stacja demontażu działa nielegalnie, możesz mieć problem z uzyskaniem jakiejkolwiek dokumentacji potwierdzającej zezłomowanie pojazdu. Wówczas nie będziesz mieć pewności, że auto nie wróci na drogę, czy też nie zostanie wykorzystane np. do popełnienia przestępstwa. W takiej sytuacji, jako zarejestrowany właściciel pojazdu, możesz ponieść konsekwencje prawne za ten stan.

W sytuacji, w której stacja demontażu pojazdów zdecyduje się na pozyskanie aktywnych podzespołów z Twojego auta, w celu dalszej dystrybucji, należy podpisać z nią umowę sprzedaży podzespołów. To ważne - dzięki temu cała procedura przebiegnie w legalny sposób.

O jakich formalnościach należy pamiętać po zezłomowaniu samochodu?

Po zezłomowaniu auta masz 30 dni na to, by złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. Należy przestrzegać tego terminu, ponieważ po upływie 30 dni, starosta ma prawo obciążyć Cię karą pieniężną. Może ona wynieść od 200 zł do 1000 zł. Przepis, który dotyczy karania za nieprzestrzeganie terminu wyrejestrowania pojazdu wprowadzono 1 stycznia 2020 roku. (patrz: ustawa z 19 lipca 2019 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2019 poz. 1579)

Czego będziesz potrzebować do wyrejestrowania pojazdu? Potrzebny będzie wniosek o wyrejestrowanie pojazdu, dokument tożsamości, zaświadczenie ze stacji demontażu pojazdu oraz dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne i karta pojazdu (jeśli była wydana). Trzeba również dysponować potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej za wyrejestrowanie pojazdu. Lista dokumentów może się różnić w zależności od powodu wyrejestrowania. Szczegóły znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/wyrejestruj-pojazd

 Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych  (OC ppm) jest w Polsce ubezpieczeniem obowiązkowym. Oznacza to, że jego zakres został określony w ustawie i jest taki sam – bez względu na to, w którym towarzystwie ubezpieczeń zawierasz umowę ubezpieczenia. OC ppm działa wtedy, gdy na skutek ruchu pojazdu wyrządzisz komuś szkodę, która jest następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Warto wiedzieć, że szkoda powstała w związku z ruchem pojazdu to również szkoda, jaką wyrządzisz przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, bezpośrednim załadowywaniu lub rozładowywaniu pojazdu, czy w trakcie zatrzymania lub postoju pojazdu. Składkę na ubezpieczenie OC ppm płacisz z częstotliwością określoną w umowie ubezpieczenia. Polisa ubezpieczeniowa OC nie jest przypisana do konkretnego kierowcy, ale do samochodu. Wobec tego zezłomowanie samochodu będzie oznaczało zakończenie umowy ubezpieczenia. Wystarczy tylko dopełnić formalności, o których piszemy niżej.

Po zezłomowaniu pojazdu można ubiegać się o zwrot części składki, która obejmuje niewykorzystany okres ubezpieczenia. Zgodnie z przepisami, pieniądze ze składki ubezpieczeniowej należą się ubezpieczającemu.

Jak to wygląda w praktyce? Powiedzmy, że umowa została przez Ciebie (jako ubezpieczającego) zawarta z datą obowiązywania od 1 stycznia bieżącego roku, a samochód - ze względu na poważny wypadek - oddajesz do zezłomowania 31 maja bieżącego roku. Wtedy towarzystwo ubezpieczeń powinno wypłacić Ci równowartość składek za czas, w którym pojazd nie podlega ubezpieczeniu - w tym przypadku będzie to zwrot za okres siedmiu miesięcy. Oczywiście pod warunkiem, że wcześniej doszło do opłacenia przez Ciebie składki z góry za cały rok.

Procedurę ubiegania się o zwrot środków od towarzystwa ubezpieczeń określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Aby otrzymać zwrot składki, musisz przedstawić ubezpieczycielowi zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu. Zwykle należy też wypełnić wniosek o zwrot składki (tak jest w Allianz). Jak długo trzeba czekać na zwrot składki? Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić Ci składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia , gdy dotarła do niego wiadomość o rozwiązaniu umowy przed upływem okresu, na który została zawarta). 

Aby otrzymać zwrot składki, powinieneś zawiadomić swojego ubezpieczyciela, z którym zawarłeś umowę ubezpieczenia OC ppm o tym, że auto zostało zezłomowane.

Jak przekazać tę informację ubezpieczycielowi? Możesz to zrobić drogą mailową, telefoniczną lub osobiście w stacjonarnym oddziale swojego ubezpieczyciela. Wystarczy, że informację o zezłomowaniu pojazdu potwierdzisz przekazując kopię dokumentu, który jest dowodem tego, że doszło do wyrejestrowania auta. Ten dokument otrzymasz w wydziale komunikacji.

W piśmie skierowanym do ubezpieczyciela powinieneś wskazać datę i miejsce sporządzenia pisma, swoje dane osobowe, numer polisy i dane dotyczące pojazdu. To pozwoli towarzystwu ubezpieczeń zweryfikować o jaką umowę ubezpieczenia chodzi. Do tego należy podać również numer rachunku bankowego, na który ubezpieczyciel ma przekazać środki.

W odpowiedzi na taki wniosek otrzymasz kwotę składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Zakład ubezpieczeń nie pobierze żadnych opłat przy zwrocie składki. Przepisy regulujące zawieranie umowy z towarzystwem ubezpieczeń nie przewidują również sytuacji, w której mógłby on obciążać swoich klientów dodatkowymi kosztami związanymi ze zwrotem składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. 

  • Podstawa prawna
  • Ustawa z 20 stycznia 2005  r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 z późn. zm.),
  • Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579),
  • Ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.). 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.