Usuwanie rys z lakieru a ubezpieczenie – czy polisa obejmie rysy na lakierze?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy
Nawet jeśli jeździsz bardzo ostrożnie, na karoserii Twojego samochodu z czasem mogą pojawić się zarysowania. Sprawdź, w jaki sposób naprawić powłokę lakierniczą i kiedy za usuwanie rys z lakieru zapłaci ubezpieczyciel.  

Jednym z bardziej kosztownych wydatków, z jakim prędzej czy później musi się liczyć wielu właścicieli pojazdów, jest usuwanie rys z lakieru. Cena, jaką trzeba zapłacić za naprawę nawet drobnych uszkodzeń karoserii, może nadszarpnąć domowy budżet. Lakierowanie zarysowanego zderzaka zgodnie z informacjami w serwisie dobrymechanik.pl to koszt rzędu kilkuset złotych. Na ostateczny koszt lakierowania wpływa:

 • wielkość powierzchni, którą trzeba pokryć lakierem,
 • rodzaj powierzchni (m.in. rodzaj lakieru, którym jest pokryta powierzchnia),
 • stan blacharski – np. korozja czy wgniecenia, które wymagają przeprowadzenia naprawy zanim pokryje się powierzchnię lakierem,
 • rodzaj lakieru – np. matowy, metaliczny, perłowy,
 • marża wykonawcy usługi, która zależy od wielu czynników (m.in. jakości usług, renomy zakładu, czasu, w jakim będzie wykonana usługa, od lokalizacji).

Zdecydowanie gorzej wygląda sytuacja, gdy dojdzie do uszkodzenia warstwy podkładowej lub rysy występują na kilku elementach karoserii. W takim przypadku profesjonalne usuwanie rys z lakieru może kosztować kilka tysięcy złotych. Nic więc dziwnego, że gdy czeka Cię wizyta u lakiernika, możesz się zastanawiać, czy ubezpieczenie komunikacyjne może pokryć koszty naprawy powłoki lakierniczej.

Usuwanie rys z lakieru niekiedy można sfinansować za pomocą środków pochodzących z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych („ubezpieczenie OC ppm”) sprawcy lub ubezpieczenia autocasco („ubezpieczenie AC”) pojazdu. O tym, czy w danej sytuacji będzie to możliwe, decydują okoliczności, w jakich doszło do powstania uszkodzeń.
Jeśli posiadasz ubezpieczenie autocasco - AC, to – w zależności od zakresu ochrony – możesz liczyć na odszkodowanie, które pokryje koszty usuwania rys z lakieru (jeśli powstały one w wyniku zdarzeń objętych Twoim ubezpieczeniem). Warto więc sprawdzić, czy ubezpieczenie AC, które masz (albo właśnie zawierasz), zapewnia Ci ochronę, jeśli dojdzie do porysowania lub innego rodzaju uszkodzenia lakieru w wyniku różnych zdarzeń. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, jakie zdarzenia są objęte ochroną. Ubezpieczenie AC może Ci pomóc, gdy rysy na karoserii powstaną w przypadku stłuczki parkingowej, a sprawca szkody oddali się z miejsca zdarzenia. Także wtedy, gdy szkody powstaną w wyniku działania siły wyższej (np. silnego wiatru czy gradobicia), a także aktów wandalizmu. Dobrze wiedzieć, że w takich – wcale nie tak rzadkich przypadkach – polisa może sfinansować usuwanie rys z lakieru
Jeśli samochód został zarysowany w wyniku kolizji drogowej, spowodowanej przez inny pojazd mechaniczny, przysługuje Ci odszkodowanie z  ubezpieczenia OC  ppm sprawcy szkody. Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce ma obowiązek, by zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jeśli sprawca zdarzenia nie ma ważnej polisy, odszkodowanie wypłaci Ci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Odszkodowanie z obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy przysługuje Ci wtedy, gdy w wyniku zdarzenia, w którym uczestniczy inny pojazd mechaniczny (pojazd sprawcy), poniesiesz szkodę o charakterze majątkowym lub osobowym. Nieco bardziej skomplikowana jest sytuacja w przypadku ubezpieczenia AC. Tu ubezpieczyciele stosują różnego rodzaju wyłączenia odpowiedzialności. Najczęściej odszkodowania nie uzyskasz, jeżeli:

 • wartość szkód jest mniejsza niż wartość franszyzy integralnej (wyjaśniamy to pojęcia niżej),
 • uszkodzenia powstały umyślnie z Twojej winy lub w wyniku działania osób, z którymi mieszkasz,
 • do szkody doszło podczas korzystania z pojazdu po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających i miało to wpływ na powstanie szkody,
 • szkody są wynikiem przestępstwa popełnionego przez posiadacza pojazdu lub wynikają z użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Franszyza integralna to kwota, do której ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę. Jeśli jako posiadacz samochodu wykupisz ubezpieczenie z franszyzą integralną, to zapłacisz niższą składkę. Jednocześnie ubezpieczyciel będzie odpowiadał tylko za te szkody, których wartość przekroczy wysokość tej franszyzy (czyli np. 300 zł). Jeśli koszt naprawy nie będzie wyższy od kwoty franszyzy integralnej, to będziesz go musiał pokryć samodzielnie.

Informacje o tym, w jakich sytuacjach ubezpieczyciel ma prawo zastosować wyłączenie odpowiedzialności, znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Wysokość odszkodowania, jakie zostanie wypłacone z ubezpieczenia AC, co do zasady zależy od wyceny danej szkody. Może się zdarzyć, że kwota będzie niższa niż koszt naprawy zarysowanej karoserii. Do takiej sytuacji może dojść, jeżeli w umowie podpisanej z ubezpieczycielem uwzględniono tzw. franszyzę redukcyjną. To inaczej udział własny ubezpieczonego w szkodzie czyli kwota, o którą ubezpieczyciel pomniejsza wypłacane odszkodowanie.

Nieco inny charakter ma franszyza integralna. To kwota, poniżej której ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę. Odszkodowania za usuwanie rys z lakieru nie uzyskasz, jeżeli koszt naprawy powłoki lakierniczej będzie niższy niż kwota franszyzy integralnej, jaka została przewidziana w umowie ubezpieczenia.

Na usuwanie rys z lakieru na koszt ubezpieczyciela najczęściej decydują się osoby, którym przysługuje odszkodowanie z ubezpieczenia OC ppm sprawcy. Likwidacja szkody z czyjegoś ubezpieczenia OC nie wpływa na to, że Twój ubezpieczyciel podniesie Ci składkę w Twoim ubezpieczeniu. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku ubezpieczenia AC. Zgłoszenie nawet drobnej szkody może wpłynąć na wzrost kosztu ubezpieczenia pojazdu w kolejnym okresie. Jeśli uszkodzenia nie są znaczne warto - zanim zdecydujesz się, by zgłosić szkodę z ubezpieczenia AC - upewnić się, jaki będzie koszt usuwania rys z lakieru. Jeśli wydatek będzie niewielki, korzystniejszym rozwiązaniem może okazać się sfinansowanie go z własnej kieszeni (jeśli nie można tego zrobić z OC ppm sprawcy, bo np. jest nieznany).

Na lakierze Twojego samochodu z biegiem czasu pojawiły się drobne otarcia i odpryski? Producenci różnych preparatów do pielęgnacji lakieru przekonują, że usuwanie drobnych rys z lakieru często nie wymaga wizyty u lakiernika. Jeśli zarysowana została tylko zewnętrzna warstwa powłoki, można spróbować usunąć uszkodzenia za pomocą pasty lub wosku koloryzującego. Tego rodzaju preparaty delikatnie ścierają zewnętrzną warstwę lakieru i skutecznie wypełniają drobne ubytki w powłoce. Ponieważ mają właściwości koloryzujące, mogą sprawdzić się także wtedy, gdy na lakierze pojawiły się drobne przebarwienia.

Usuwanie głębokich rys z lakieru samochodowego umożliwią z kolei specjalne sztyfty z lakierem oraz pisaki wypełnione zasychającym pigmentem. Oba preparaty zawierają lakier, który wypełnia rysę i zabezpiecza karoserię przed korozją. Z tego względu można je stosować, gdy uszkodzenia sięgają głębiej niż do warstwy bezbarwnej lub też na lakierze pojawiły się odpryski. Warto pamiętać, że „domowe” sposoby są zwykle tylko doraźnym rozwiązaniem. Trwałe efekty i zabezpieczenie może zapewnić jedynie wykwalifikowany lakiernik.

 • Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.