Czym jest ubezpieczenie AC?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 
 Autocasco (w skrócie AC) jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych, które chroni Cię np. przed finansowymi skutkami uszkodzenia, zniszczenia lub utraty samochodu, jego części lub wyposażenia, powstałych w wyniku zdarzenia niezależnego od Twojej woli - sytuacji losowej czy spowodowanej przez osoby trzecie.
Jakie korzyści daje ubezpieczenie AC?
W zależności od posiadanego przez Ciebie zakresu umowy, dzięki autocasco możesz uzyskać odszkodowanie wypłacone w gotówce bądź w formie bezgotówkowej naprawy auta w dowolnym warsztacie ASO lub w jednym z licznych warsztatów sieci partnerskiej Allianz, używając części oryginalnych lub zamienników. Ochrona ubezpieczeniowa z autocasco dotyczy zwykle również takich szkód, do których nie doszło w ruchu drogowym. Dzięki temu możesz nie odczuć  dotkliwych konsekwencji finansowych takich zdarzeń jak kradzież, pożar, atak żywiołu, akt wandalizmu czy szkoda parkingowa. Warto wiedzieć, że AC co do zasady działa nie tylko na terenie Polski, ale także poza granicami naszego kraju.
Które AC jest najlepsze?
Nie musisz ubezpieczać się od każdego możliwego ryzyka, na jakie narażone jest Twoje auto. Możesz wybrać taki zakres ubezpieczenia, które ochroni Cię przed skutkami najpoważniejszych zdarzeń, np. przed szkodą całkowitą na skutek pożaru czy kradzieży samochodu - albo też objąć swój pojazd szerszą ochroną ubezpieczeniową. Gdy szczególnie dużo jeździsz, zwróć uwagę na dodatkowe ubezpieczenie szyb samochodowych. Możesz także wybrać sposób, w jaki zaistniała szkoda zostanie naprawiona - w warsztacie czy w postaci wypłaty gotówkowej. Co to znaczy najlepsze AC? To znaczy AC najlepsze dla Ciebie! 
Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.