Co to jest ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów?

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 
Ubezpieczenie NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, które może zapewnić wsparcie finansowe na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu albo  w razie śmierci w wypadku drogowym.  Ubezpieczenie NNW w Allianz obejmuje ochroną ubezpieczeniową zdarzenia z udziałem kierowcy, a także pasażerów, którzy ulegli nieszczęśliwemu wypadkowi.
Ubezpieczenie obejmuje wypadki powstałe w związku z ruchem pojazdu – w trasie, ale również podczas wsiadania i wysiadania, ładowania, zatrzymania, postoju czy naprawy auta. Wysokość odszkodowania określona jest kwotowo, w zależności od poniesionego uszczerbku na zdrowiu (ustalanego w procentach). W przypadku śmierci, rodziny poszkodowanych mogą otrzymać środki finansowe niezbędne do życia.
Warto rozważyć zakup NNW online – w przypadku śmierci kierowcy w wypadku rodzina może otrzymać  aż 300% sumy ubezpieczenia.
Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.