Ubezpieczenie NNW - wsparcie finansowe po wypadku dla kierowcy i pasażerów

Ubezpieczenie NNW może zapewnić finansową pomoc po wypadku, kiedy ucierpi zdrowie kierowcy lub pasażerów.


To także wsparcie dla rodziny w przypadku śmierci kierowcy. 

Ubezpieczenie obejmuje też wypadki, które powstaną podczas wsiadania, załadunku i rozładunku , postoju lub naprawy pojazdu. 

NNW - ubezpieczenie życia i zdrowia kierowcy lub kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu w razie skutków wypadków, do których doszło:
 • w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu
 • podczas wsiadania i wysiadania z ubezpieczonego pojazdu
 • bezpośrednio przy załadowaniu lub wyładowaniu ubezpieczonego pojazdu
 • podczas zatrzymania ubezpieczonego pojazdu, jego postoju lub naprawy

Ubezpieczenie obejmuje skutki nieszczęśliwych wypadków:

 • śmierć,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • koszty leczenia.

W wariancie podstawowym zapewniamy wsparcie finansowe w razie uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku w Polsce lub za granicą.

Wariant podstawowy NNW jest dostępny w pakiecie ubezpieczeń komunikacyjnych:

 • KOMFORT,  PLUS, EKSTRA, MAX 
 • i obejmuje skutki nieszczęśliwych wypadków: śmierć i uszczerbek na zdrowiu kierowcy i pasażerów.
 • Suma ubezpieczenia NNW w tym wariancie wynosi - 10 000 zł
 • limit na koszty leczenia (np. (kosztów rehabilitacji lub zakupu niezbędnych leków) poniesione w wyniku nieszczęśliwego wypadku wynosi  – 5 000 zł

W wariancie rozszerzonym zapewniamy wsparcie finansowe w razie uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku w Polsce lub za granicą kierowcy i każdego pasażera ubezpieczonego pojazdu.

Wariant rozszerzony NNW jest dostępny w pakiecie ubezpieczeń komunikacyjnych: 

 • PLUS, EXTRA, MAX.
 • suma ubezpieczenia na śmierć: dla kierowcy – 150 000 zł, dla pasażerów – 50 000 zł.
 • suma ubezpieczenia na uszczerbek w wyniku NW – 50 000 zł.
 • limit na koszty leczenia – 5 000 zł (np. pokrycie kosztów rehabilitacji, wizyt lekarskich czy zakupu leków).
Nasze pakiety poza OC i AC i NNW zawierają także bezpieczenia: Ochrona prawna, Assistance, ubezpieczenie szyb.

Przesuń, by zobaczyć więcej

NNW - wariant podstawowy
NNW - wariant rozszerzony
OC
AC - ryzyka katastroficzne
AC - pożar, eksplozja, implozja
AC - kolizja ze zwierzęciem
AC - kradzież
AC - wandalizm
AC - inne uszkodzenia
AC - stała suma ubezpieczenia
Ochrona Prawna
Assistance - wariant podstawowy
Assistance - wariant rozszerzony
Ubezpieczenie szyb
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Zobacz więcej
Wygodny pakiet ubezpieczeń - jakie pakiety są dostępne w Allianz
Zobacz więcej
Jaki pakiet wybrać, by mieć ochronę od naczęstszych szkód 
Zobacz więcej
Pomoc 24h w razie wypadku, kradzieży, awarii 
Zobacz więcej
Ryzyko sporów prawnych dostępne w każdym pakiecie 
Zobacz więcej
Koszty naprawy lub wymiany szyby czołowej, bocznej lub tylnej
Zobacz więcej

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.