Ubezpieczenie Ochrona Prawna
w Allianz 

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej może zabezpieczyć Cię przed ryzykiem ponoszenia kosztów sporów prawnych związanych z użytkowaniem Twojego samochodu. 

Możesz uzyskać zwrot kosztów profesjonalnego pełnomocnika lub kosztów sądowych do 15 000 zł oraz stały dostęp do informacji i profesjonalnych porad prawnych. 

Ubezpieczenie jest zawierane na 12 miesięcy

 • Gdy chcesz uzyskać odszkodowanie, a trudno jest ustalić sprawcę lub nie zgadzasz się z opinią policji. 
 • Gdy wjedziesz w dziurę w jezdni. 
 • Gdy kupiłeś wadliwy pojazd albo warsztat nienależycie wykonał naprawę auta lub montaż instalacji gazowej. 

Takich sytuacji może być wiele. Ubezpieczenie Ochrony Prawnej może ochronić Twoje interesy również w przypadku toczącego się z Twoim udziałem postępowania karnego czy administracyjnego. 

Cieszymy się dobrą opinią wśród klientów, a posiadacze polis Allianz doceniają wysoką jakość obsługi i produktów.

46% klientów przyznało najwyższe oceny w badaniu satysfakcji (9 i 10 w skali 0-10), co oznacza, że bardzo chętnie poleciliby Allianz swoim znajomym i rodzinie.

Na podstawie badania satysfakcji „Digital NPS” przeprowadzonego przez YouGov między IV kwartałem 2021 roku i III kwartałem 2022 roku na zlecenie Allianz.

Pokrywamy koszty ochrony prawnej, gdy: 

 • dochodzisz odszkodowania w postępowaniu sądowym, gdy Twój  ubezpieczony pojazd uczestniczył w wypadku drogowym, kolizji lub wjechał w dziurę w jezdni,
 • dochodzisz roszczeń w postępowaniu sądowym z tytułu rękojmi lub gwarancji za wady fizyczne lub prawne ubezpieczonego pojazdu,
 • dochodzisz odszkodowań lub kar umownych, ponieważ przedsiębiorca nienależycie wykonał:

o   naprawę ubezpieczonego pojazdu,

o   konserwację ubezpieczonego pojazdu,

o   montaż instalacji gazowej w ubezpieczonym pojeździe,

o   holowanie ubezpieczonego pojazdu,

 • przeciwko Tobie prowadzone jest:
 • postępowanie karne w związku z zarzutem popełnienia przestępstwa drogowego lub wykroczenia drogowego z użyciem ubezpieczonego pojazdu,
 • postępowanie administracyjne dotyczące zatrzymania prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego ubezpieczonego pojazdu.

W tych sytuacjach pokrywamy koszty:

 • wynagrodzenia pełnomocnika, którego wybierzesz
 • postępowania przed organami administracji państwowej lub samorządowej,
 • postępowania sądowego, jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu masz obowiązek je pokryć.

W ramach Telefonicznej Asysty Prawnej:

 • udzielamy informacji i porad prawnych związanych z posiadaniem ubezpieczonego pojazdu,
 • informujemy o procedurze i szacunkowych kosztach prowadzenia sporów prawnych oraz dochodzenia lub ochrony praw w związku z posiadaniem ubezpieczonego pojazdu,
 • udostępniamy drogą elektroniczną polskie akty prawne,
 • przesyłamy informacje teleadresowe o jednostkach organizacyjnych sądów powszechnych oraz prokuratury, a także o adwokatach, radcach prawnych i notariuszach.
Ubezpieczenie Ochrona Prawna jest w każdym pakiecie ubezpieczeń Mój Samochód. Nasze pakiety zawierają także ubezpieczenia: OC, AC, NNW, Assistance, ubezpieczenie szyb.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Ochrona Prawna
OC
AC - ryzyka katastroficzne
AC - pożar, eksplozja, implozja
AC - kolizja ze zwierzęciem
AC - kradzież
AC - wandalizm
AC - inne uszkodzenia
AC - stała suma ubezpieczenia
Ochrona Prawna
Assistance - wariant podstawowy
Assistance - wariant rozszerzony
NNW - wariant podstawowy
NNW - wariant rozszerzony
Ubezpieczenie szyb
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Zobacz więcej
Wygodny pakiet ubezpieczeń - jakie pakiety są dostępne w Allianz
Zobacz więcej
Jaki pakiet wybrać, by mieć ochronę od naczęstszych szkód 
Zobacz więcej
Wsparcie finansowe po wypadku - dla kierowcy i pasażerów 
Zobacz więcej
Pomoc 24h 7 dni w tygodniu
w razie wypadku, kradzieży, awarii 
Zobacz więcej
Koszty naprawy lub wymiany szyby czołowej, bocznej lub tylnej
Zobacz więcej

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.